Vacatures predikanten & kerkelijk werker

Vacatures predikanten & kerkelijk werker
De drie Protestantse Gemeenten op Noord-Beveland, Kamperland, De Ontmoeting en Colijnsplaat, zijn zelfstandige gemeenten, maar werken op veel vlakken samen.
Zo is na zorgvuldige afweging en voorbereiding besloten een gezamenlijke zoektocht aan te gaan voor een team van 2 predikanten en 1 kerkelijk werker voor de 3 gemeenten samen.

Voor deze samenwerking is een gezamenlijke website “geloven op Noord Beveland” https://www.gelovenopnoordbeveland.nl/


Predikanten en kerkelijk werker voor samenwerkende PKN-gemeenten op Noord-Beveland

Op ons mooie eiland Noord-Beveland, gelegen tussen het Veerse Meer, de Oosterschelde en de Noordzee werken wij, de drie PKN-gemeenten, al geruime tijd intensiever samen. Bij de drie gemeenten is ruimte ontstaan voor een team van twee nieuwe predikanten (0,8 en 0,4 fte) en een kerkelijk werker (0,5 fte).

Predikanten:
Ben jij de predikant met passie voor God en compassie voor mensen? Ben je een bouwer die het als een uitdaging ziet onze drie gemeenten verder te verbinden? Weet jij als geen ander Gods Woord vorm te geven in de huidige tijd? We komen graag met je in contact.

We denken aan twee personen die elkaar aanvullen. De ene persoon met het talent om onze drie gemeenten te ondersteunen in het verder verbinden en met focus op vorming en toerusting (0,8 fte). De andere persoon met meer focus op de gezamenlijke zoektocht naar nieuwe vormen van kerk-zijn en het ontwikkelen van missionaire of diaconale initiatieven (0,4 fte).

Kerkelijk werker:
Ben jij een mensenmens en sta je bekend als makkelijk benaderbaar? Beweeg je je op een natuurlijke manier tussen de generaties door? Kun je anderen inspireren, motiveren en bemoedigen? En weet je ook je grenzen te stellen? Dan komen we graag met je in contact. In deze functie ben je voornamelijk actief in het pastoraat en het begeleiden van pastorale vrijwilligers.

Meer informatie
De profielen voor deze drie vacatures en meer informatie over de drie gemeenten vindt u op onze gezamenlijke website www.gelovenopnoordbeveland.nl.
Noord-Beveland heeft drie PKN-gemeenten,
* Protestantse gemeente de Ontmoeting Noord-Beveland.

* Protestantse gemeente Kamperland,
* Protestantse gemeente Colijnsplaat,Tussen de drie gemeenten bestaat een eilandelijke samenwerking.
Naast het Eilandelijk Moderamenoverleg vindt er gedurende het jaar overleg plaats tussen de gezamenlijke Diaconieën, Colleges van Kerkrentmeesters en de Jeugdraden.
Gezamenlijke organiseren we onder andere zendingsdiensten, openluchtdiensten en diensten in de Veertigdagentijd.

In 2022 is een intensief proces op gang gekomen waarin wordt gezocht naar meer mogelijkheden voor samenwerking op het eiland. Dit willen we de komende jaren verder vormgeven. 

Profiel Wissenkerke:
De Protestantse gemeente de Ontmoeting Noord-Beveland is in 2021 ontstaan uit een fusie tussen de Protestantse gemeente Wissenkerke-Geersdijk en de Protestantse gemeente Kats/Kortgene.
Het aantal regelmatige bezoekers is ongeveer tachtig personen. Het verschil met Kamperland en Colijnsplaat is dat De Ontmoeting een streekgemeente is, waarvan de meeste activiteiten in Wissenkerke plaatsvinden. Het betrokken houden van de leden uit de verschillende dorpen blijft een uitdaging. 

De gemeente maakt op dit moment gebruik van drie kerkgebouwen.
In Kortgene staat de zeer oude monumentale Nicolaaskerk. Deze kerk stamt oorspronkelijk uit 1247 en kent een roerige geschiedenis. Recent is de kerk ondergebracht bij de stichting "De Nieuwe Poort".

Ook in Kats staat een monumentale kerk. Het is een lief kerkje dat ondergebracht is bij de Stichting Oude Zeeuwse kerken.

In Wissenkerke is "De Opstandingskerk" geïntegreerd met het dorpshuis "Zaal onder de Toren". Voor de meeste activiteiten van de gemeente wordt deze laatste locatie gebruikt. 

Het vormen van een hechte gemeenschap is erg belangrijk. Gastvrijheid gaat samen met omzien naar elkaar met respect voor ieders eigenheid. De gemeente kent een veelkleurige geloofsbeleving en is vertrouwd met de Protestantse en de Lutherse liturgie.
De meeste erediensten vinden plaats in Wissenkerke waarbij de Protestantse liturgie wordt gebruikt.

Eén keer per maand is de dienst in Kats of Kortgene, waarbij de Lutherse liturgie wordt gevolgd. Het is van belang om deze verdeling vol te houden om ruimte te blijven geven aan de verschillende liturgische stijlen. Bij alle diensten is veel aandacht voor een oppas-faciliteit en kindernevendienst. Vanuit het oogpunt van gastvrijheid en het versterken van de onderlinge band wordt na de diensten regelmatig samen koffie gedronken.
Wekelijks wordt er een Zondagsbrief verstuurd, die ook op de website wordt gepubliceerd.

De locatie in Wissenkerke biedt ruimte voor lunches en andere groepsactiviteiten. Ook wordt maandelijks een bijbelkring georganiseerd. Regelmatig worden ontmoetingsmiddagen voor ouderen gehouden en een aantal keren per jaar is er een kliederkerk. Maandelijks halen vrijwilligers oud papier op. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de kerk. 

Naast de aandacht voor de opbouw van de eigen geloofsgemeenschap wil De Ontmoeting ook graag van betekenis zijn voor de omgeving. Nadat in 2022 de oorlog in Oekraïne uitbrak, zijn er nogal wat vluchtelingen in Wissenkerke komen wonen. Zij komen met regelmaat naar de diensten.

Vanuit de drie Noord-Bevelandse gemeenten is een kleine werkgroep gevormd die de nauwste contacten met de vluchtelingen onderhoudt. Daarnaast organiseert deze werkgroep verschillende activiteiten om elkaar beter te leren kennen en zo nodig te helpen.

De opvang van vluchtelingen vloeit mede voort uit het werk van de diaconale groep Jongeren4Jongeren. Deze groep is in 2010 ontstaan uit de catechisatiegroep in Geersdijk, bestaande uit jongeren in de leeftijd van 14-18 jaar. Zij opereerden meteen al eilandelijk en richtten zich toen op jongerenuitwisseling in de zomervakantie. Zij legden contact met een weeshuis uit Korosten in het Tsjernobyl-gebied. Met vele acties werd geld ingezameld om vijftig kinderen en hun begeleiders te kunnen ondersteunen. De inzamelacties voor het weeshuis en andere vormen van contact en hulp zijn door de oorlog in Oekraïne alleen maar actueler geworden. Zie ook de website: www.jongeren4jongeren.wordpress.com.Profiel Kamperland:
De Protestantse gemeente Kamperland komt samen in "De Ark" en kent een veelkleurige geloofsbeleving. De gemeente is een typische dorpskerk en mensen voelen zich sterk met de gemeente verbonden. Dat blijkt onder andere uit het grote aantal vrijwilligers. De sfeer is open en ongedwongen, en veel toeristen bezoeken de kerk tijdens hun verblijf. 

In de diensten wordt gebruik gemaakt van het orgel, maar er is ook regelmatig andere muzikale begeleiding, bijvoorbeeld door de eigen band Rainbow. Er wordt uit diverse bundels gezongen en gebruik gemaakt van een beamer. Binnen de liturgie is er ruimte om creatief te verkennen welke andere elementen aansluiten bij de (geloofs)beleving van de bezoekers. Regelmatig gaan gemeenteleden voor in de dienst. Verder is er elke zondag kindernevendienst en wordt  na afloop van de dienst koffie of thee gedronken met gelegenheid voor ontmoeting. De bezoekers zijn redelijk vergrijsd, maar er is aandacht voor de jongeren (Crossroads) en jongvolwassenen (Zout). De meeste bezoekers van Crossroads en Zout komen echter niet naar de reguliere diensten. 

Gedurende het jaar zijn er verschillende activiteiten voor diverse doelgroepen. De gemeente zoekt naar nieuwe invullingen en naar activiteiten die daar het beste bij aansluiten.
In de zomer zijn er bijvoorbeeld openluchtdiensten aan het Veerse Meer of op een boerderij op Noord-Beveland.
De Spuikom bestaat uit een actieve groep vrijwilligers binnen de gemeente die tweedehands spullen verkoopt, ijzer en papier inzamelt, en reparatiewerk verricht. Hiervoor is een eigen accommodatie beschikbaar. Deze plek wordt door veel mensen bezocht en heeft ook een diaconale functie. De door de Spuikom ingezamelde gelden zijn bestemd voor de gemeente. 

Er is recentelijk een nieuw beleidsplan aangenomen met veel ruimte voor verbinding, vernieuwing en naar buiten treden.
De speerpunten voor de komende jaren zijn:
1) aandacht voor elkaar met waardering van diversiteit,
2) aandacht voor kinderen, jongeren en hun ouders,
3) aandacht voor inspirerende en verdiepende diensten en
4) aandacht voor de plaats van de kerk in het dorp.
Dit beleidsplan helpt de gemeente om nieuwe wegen richting een duurzame toekomst in te slaan. 
De gemeente beschikt over een pastorie die als dienstwoning kan dienen. 


Profiel Colijnsplaat:
De Protestantse gemeente Colijnsplaat is net als Kamperland een echte dorpskerk en wil een kerkgemeenschap zijn die vanuit het geloof in Jezus Christus en vanuit maatschappelijke betrokkenheid deel wil zijn van de hele Colijnsplaatse gemeenschap. Dit uit zich in zorgzaamheid, gastvrijheid, respect en afstemming op de behoefte van de samenleving. Ze wil toekomstgericht zijn en zoeken naar wegen om dit te bereiken, zowel binnen de dorpsgrenzen als op het hele eiland. 

De onderlinge saamhorigheid wordt zichtbaar in en versterkt door de erediensten. De orde van dienst wordt de dag tevoren verspreid in de Zondagsbrief. Om de twee weken is er na de eredienst gelegenheid om gezamenlijk koffie of thee te drinken in het bijgebouw van de kerk: "de Thuishaven". Het is een activiteit die de laatste jaren in populariteit verder is toegenomen. In de coronaperiode is een zanggroep gevormd om de gemeentezang te vervangen. Deze zanggroep komt nog regelmatig bijeen om samen met de gemeente nieuwe liederen aan te leren. 

De gemeente kent een veelkleurige geloofsbeleving. Het aantal regelmatige bezoekers is ongeveer vijftig. Van deze groep is een aanzienlijk deel actief als vrijwilliger. Een zorg is wel dat veel gemeenteleden op leeftijd zijn en dat het ledental terugloopt. Op dit moment beschikt de gemeente over een eigen predikant. Naar verwachting zal hij in 2024 met emeritaat gaan. 

Naast de kerkdiensten zijn er doordeweeks nog diverse verbindende activiteiten die georganiseerd worden door gemeenteleden.
Voorbeelden hiervan zijn het creatieve koffie-uurtje, de bijbel-gespreksgroep, de zanggroep en de stiltemeditatie in de kerkzaal.
Ook organiseert de gemeente markten op het pleintje naast De Thuishaven bij de kerk. Deze markten hebben een sociaal karakter en trekken mensen van het hele dorp en ver daarbuiten. Regelmatig worden vrij toegankelijke maaltijden aangeboden in de Thuishaven met als doel de onderlinge saamhorigheid te bevorderen. 

De Thuishaven is een mooi nieuw gebouw met audio- en videofaciliteiten. Hierdoor is het geschikt voor diverse activiteiten en bijeenkomsten t.b.v. het gehele dorp.
Naast De Thuishaven bevindt zich een eigen mortuarium dat in combinatie met De Thuishaven regelmatig gebruikt wordt voor uitvaarten. 

Op Colijnsplaat bevindt zich "Zorgcentrum Cleijenborch".
Het zorgcentrum onderhoudt goede contacten met de drie protestantse gemeenten op Noord-Beveland. Er worden activiteiten georganiseerd zoals zang- en spelletjesmiddagen. Omdat de bewoners van het zorgcentrum hoofdzakelijk afkomstig zijn van Noord-Beveland wordt de pastorale zorg eilandelijk verzorgd. 

De Dorpskerk is een Rijksmonument en karakteristiek voor Colijnsplaat. Onlangs is er een grote dak- en gevelrenovatie uitgevoerd waarmee de kerk gesteld staat voor de toekomst. Deze renovatie is voor voor een derde bekostigd door de Gemeente Noord-Beveland, voor een derde door onderhoud rijksmonumenten en voor een derde door de eigen gemeenteleden en steun uit het dorp. Iets wat karakteristiek is voor de verbondenheid van deze kerk met het dorp. 

Bekijk de video: https://youtu.be/MkeJd8QeHGw* Protestantse gemeente de Ontmoeting Noord-Beveland. https://www.pgdeontmoeting.nl/
* Protestantse gemeente Kamperland, https://www.dearkkamperland.nl/
* Protestantse gemeente Colijnsplaat, https://www.dorpskerkcolijnsplaat.nl/


 
terug