Zondagsbrief, 2 juni 2024
Dienst in Wissenkerke, 10:00 uur
Voorganger: ds. M. Boevé, Scharendijke.

Ouderling: Conny T.; diaken: Jan; organist: Kees.


Orde van Dienst

Welkom Ouderling van Dienst

Openingslied: 704: 1 en 2 Dank, dank nu allen God

Gemeente laten we stil worden en onze harten richten op de Heer, onze God.

groet

De vrede van de Heer is met u.
G: ZIJN VREDE OOK MET U
bemoediging

Onze hulp is in de Naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Die trouw is tot in eeuwigheid
G: en die niet loslaat het werk van zijn handen
gebed van toenadering
V: O God, keer u om naar ons toe
G: EN DOE ONS WEER LEVEN MET HART EN ZIEL
V: Laat ons, o Heer, uw liefde zien
G: EN GEEF ONS UW HEIL
V: O Heer, hoor ons gebed
G: EN LAAT ONS GEROEP TOT U KOMEN

Lied 704: 3

Inleiding – kinderen naar de nevendienst
Lied: 'we gaan voor even uit elkaar'

Lied 283:  In de veelheid van geluiden

Gebed waarin wij God vragen om zijn ontferming.

Lied 975: 1, 2 en 3 Jezus roept hier mensen samen

Joh. 3:16: Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 

Lied 975: 4

Gebed bij de opening van de Schriften

Eerste schritlezing: Lukas 5: 27-35

Lied 974: 1  Maak ons uw liefde, God tot opmaat

Tweede Lezing: 1 Korinthe 13

Lied 974: 2 en 5

Uitleg en verkondiging

Orgelspel ♫

NLB 838 O Grote God die liefde zijt

Mededelingen

Dienst van gebeden

Stil gebed
Onze Vader

Slotlied 422 Laat de woorden die we hoorden

Zegen
Gezongen Amen

Collecte bij de uitgang


BERICHT VANUIT DE KERKENRAAD

Zondags, 23 juni 2024: 
Eindeloos Thuis...!
Wij vieren een ontmoeting op het EFF-festival terrein om 11:30 uur, Galgendijk 2, Kortgene.
lees de PDF voor meer informatie. 

     zondagsbrief@pgdeontmoeting.nl