Zondagsbrief, 26 mei 2024
Dienst in Wissenkerke, 10:00 uur
Voorganger: dhr. J. Verbruggen, Tholen

Ouderling: Kees, diaken: Conny S, orgel: Wim


ORDE VAN DIENST

Welkom ouderling van dienst

Lied 413: 1, 2, 3 (Grote God, wij loven U..…..)

Stilgebed, Votum en groet. 

Zingen: Lied 754: 1, 2, 3 (Liefde Gods die elk beminnen…..)

Kindermoment
Lied voor de kinderen: 'We gaan voor even uit elkaar'

Gebed van verootmoediging.

We lezen de leefregels uit Colossenzen 3: 1 t/m 17 (NBV21)

Zingen: Psalm 130: 2, 3

Gebed om de Heilige Geest en de opening van de schrift.

Schriftlezing: 1 Thess. 4: 13  -  5: t/m 6 (NBV21)

Zingen: Lied 747: 1, 2, 4, 5 (Eens komt de grote zomer…..)

Overdenking. Thema: Troost elkaar met deze woorden!

Orgelspel ♫

Zingen: Lied 769: 1, 4, 6 (Eens, als de bazuinen klinken….…..)

Mededelingen

De kinderen komen terug van de nevendienst

Dankgebed, voorbede en Onze Vader gebed.

Slotzang: psalm 84: 1, 4

Zegen. 
Aansluitend zingen Lied 431c (Amen…..)

Collecte bij de uitgang: Zending, Bangladesh, gemeenteopbouw voor dorpskerkenWe luisteren naar de leefregels van God uit Colossenzen 3: 1 – 17
1 Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God.
2 Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.
3 U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God.
4 En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen.
5 Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht – hebzucht is afgoderij –,
6 want om deze dingen treft Gods toorn degenen die hem ongehoorzaam zijn.
7 Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd,
8 maar nu moet u alles wat slecht is opgeven: woede en drift, vloeken en schelden.
9 Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt
10 en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt.
11 Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen.
12 Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.
13 Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.
14 En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.  15 Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.
16 Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.
17 Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem.

Lezen: 1 Thessalonicenzen 4: 13 - 5: 6.
13 Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over degenen die u ontvallen zijn, zodat u niet hoeft te treuren, zoals anderen, die geen hoop hebben. 
14 Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden bij zich zal halen, samen met Jezus zelf. 
15 Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij, die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. 
16 Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, 
17 en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij Hem zijn. 
18 Troost elkaar met deze woorden.

1 Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren, 
2 want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. 
3 Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk. 
4 Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief, 
5 want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis, 
6 dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn.


MEDELEVEN

Mevr. Feij Bakker uit Kortgene verblijft in Ter Weel in Goes.
Sien Snoodijk Kouwer is thuisgekomen vanuit Ter Valcke.


     
zondagsbrief@pgdeontmoeting.nl