Hemelvaartsdag, 9 mei 2024
Dienst in Wissenkerke, 09:00 uur
Voorganger: ds. N. van der Linden, Goes.ORDE VAN DIENST

Orgelspel.

Welkom door ouderling van dienst.

Aanvangslied: NLB 47: 1 en 2. ‘Volken wees verheugd’.

Stil gebed, votum en groet.

Lied: NLB 47: 3. ‘Maak het dan bekend’.

Aandacht kinderen kindernevendienst.
            Kinderen gaan naar de nevendienst


Smeekgebed.

Glorialied: NLB 659: 1, 4, 5 en 6. ‘Kondig het jubelend aan’.

Gebed bij de opening van het woord.

Inleiding Schriftlezingen.

Schriftlezing: 2 Koningen 2, 1-18.

 Lied: NLB 666: 1 en 2. ‘De Heer is opgetogen’.

Evangelielezing: Lukas 24,49-53.

Lied: NLB 665: 1, 2 en 4. ‘Om Christus’ wil zijn wij verblijd’

Uitleg en verkondiging.

Orgelspel.

Lied: NLB 662: 1, 2, 3, en 4. ‘Heer, komt in deze tijd’.

Mededelingen.

Kinderen komen terug in de kerk

Gebeden, stil gebed, eindigend met gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’.

Slotlied: NLB 667: 1, 2, 3 en 6. ‘Hij leeft’.

Zending en zegen:
AMEN 3x (gezongen).


BERICHT VAN DE KERKENRAAD

Herbevestiging kerkenraadsleden.
Tijdens de Pinksterdienst op 19 mei a.s. in De Nieuwe Poort in Kortgene zullen Conny Trimpe en Kees Blok worden herbevestigd in hun functie.
Conny Trimpe als ouderling, voorzitter pastoraat voor de periode van 1 jaar.
Kees Blok als ouderling kerkrentmeester voor de periode van 4 jaar.
Als kerkenraad zijn wij verheugd u dit te kunnen melden.

Al moeten wij helaas ook constateren dat de bezetting van de kerkenraad mager te noemen valt. Dit houdt in, dat de huidige kerkenraadsleden allen hun bordje wel vol hebben.
Wat zou het mooi zijn als er spontaan één of meer personen uit de gemeente zich zouden aanmelden om de taken wat meer te verdelen.
We houden moed en vertrouwen!
Scriba, Gert van Santen.

     
zondagsbrief@pgdeontmoeting.nl