Zondagsbrief, 21 april 2024
Dienst in Kats, 10:00 uur
Voorganger: ds. N. Vlaming.ORDE VAN DIENST

INTREDE
Vooroefening - Welkom - Stilte - Klokgelui

De kaarsen worden aangestoken met het Licht van Pasen

We zingen daarbij Lied 296

Allen blijven staan t/m zondagsgebed

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Onze hulp is de Naam van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Vergeef ons, Heer, al wat wij misdeden
en laat ons weer in vrede leven.
De almachtige God schenke ons zijn genade.
Amen.

Openingspsalm 66 : 1, 3 en 7
voorafgegaan en gevolgd door de Antifoon 640 E

Roep om ontferming ‘Zo roepen wij tot U…:

Kyrie en Gloria 299 F

Groet De Heer zij met u!
En met uw geest.

Gebed van de zondag, bij de opening van de Schriften:
‘..…in deze vreugdevolle tijd en heel ons leven.‘ Amen.
Allen gaan zitten

DE SCHRIFTEN

Lezing uit de Profeten - Ezechiël 34, 1 - 10

Antwoordpsalm 23 1. Voorzang 2. Allen

Halleluja 338 B 1. Voorzang 2. Allen

De HEER heeft aan zijn volk verlossing gezonden, *
Hij heeft zijn verbond voor eeuwig verordend. Halleluja!
Halleluja……

Jezus zei tot hen: Ik heb nog andere schapen. *
Ook die moet ik hoeden. Halleluja!
Halleluja……

Lezing uit het heilig Evangelie – Johannes 10, 11 - 16
eindigend met: De Heer is opgestaan. Halleluja!
Hij is waarlijk opgestaan. Halleluja!
Halleluja…..
Allen gaan zitten

Prediking

- moment van inkeer en bezinning -

Preeklied 653 : 1, 6 en 7

GAVEN EN GEBEDEN – om mee te delen, om voor te bidden.
Gebed over de gaven ‘…door Christus, onze Heer.‘ Amen.

Voorbede - stil gebed, telkens beantwoord met acclamatie 333

Onze Vader gezongen

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied 652

Zegen Amen, Amen, Amen.

MEDELEVEN

Uit het ziekenhuis thuisgekomen zijn Wout de Neef, Wim van Lobberegt en Frans Zwijgers. 
Sien Snoodijk verblijft nog in Ter Valcke.

BERICHT VAN DE KERKENRAAD

Zondag 5 mei a.s. staat er een bijzondere eilandelijke Zendingsdienst op het programma.
De voorganger tijdens deze dienst zal zijn de heer Theo van Teijlingen uit Goes, voor velen een bekend gezicht.
De dienst zal worden gehouden in kerkgebouw De Ark in Kamperland. Aanvangstijd is afwijkend voor ons: 09.30 uur.
Op die zondag is er dus geen dienst in Wissenkerke.
We hopen velen van u te mogen ontmoeten in de Ark in Kamperland.       zondagsbrief@pgdeontmoeting.nl