Zondagsbrief, 24 maart 2024
Dienst in Wissenkerke, 10 uur
Voorganger: ds. A. DatemaORDE VAN DIENST

Aanvangslied Psalm 118: 7, 8, 1

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: 440:1, 2, 4

Kindernevendienst ‘Wij gaan voor even uit elkaar’

Verootmoediging, zingen lied 558: 1, 6, 7, 9, 10

Gebed opening Schriften

1e Lezing  Filipenzen 2:5-11
Lied https://youtu.be/p3NTKd_1FyA?si=ZUPnGe-D18nHozJX

2e Lezing Marcus 11 :1-11

Lied psalm 118: 9, 10

Verkondiging
Orgelspel

Lied 550:1, 2, 3

mededelingen ouderling

Slotlied 438:1,2,3,4

Zegenbede + gezongen Amen

Collecte bij de uitgang.


BERICHT VAN DE KERKENRAAD / DIACONIE

PAASONTBIJT
Pasen is een van de belangrijkste christelijke feestdagen. We vieren met Pasen de opstanding van Jezus Christus uit de dood.
In navolging van onze lunch in de kerstperiode willen nu gezamenlijk ontbijten, zo blijven wij verbonden met het jaarthema van de Protestantse kerk “GA MEE, EET MEE”.
En daarom nodigen wij u uit om op zondag 31 maart 2024 om 08:30 uur een feestelijk paasontbijt in Zaal onder de Toren in Wissenkerke met ons te vieren. Dit uitgebreide ontbijt begint om 08:30 uur en duurt tot  ± 09:30 uur. De toegang is vrij, het ontbijt wordt u door de kerkgemeenschap ( de diaconie) aangeboden.
U hebt na afloop de mogelijkheid om de feestelijke paasdienst die om 10.00 uur begint, bij te wonen, maar u kunt natuurlijk ook gewoon naar huis gaan.
Graag opgeven voor 24 maart bij een van uw diakenen Conny, Jan of Karin
Graag tot ziens op zondag 31 maart 2024
Protestantse gemeente ‘de Ontmoeting’ te Noord-Beveland

Haal meer vreugde uit je gebed
Herken je dat? De vreugde die je voelt wanneer je gebed uitkomt? Of de teleurstelling wanneer je gebeden niet worden verhoord? Kun je je gebeden meer zinvol laten zijn? Ja, dat kan! Samen met ds. Wiersum heb ik een programma ontwikkelt van zes wekelijkse bijeenkomsten om daar samen bij stil te staan. We beginnen vrijdag 5 april. Om 19.00 uur inloop en om 19.15 uur start in PG De Ontmoeting, Voorstraat 20 te Wissenkerke. Iedereen is welkom. Eerst graag wat meer informatie? Bel Caroline Filius 06-53194839


MEDELEVEN
‘Sien Snoodijk Kouwer verblijft nog in het ADRZ te Goes.
Gelukkig gaat het wat beter met haar’.


KERKDIENSTEN KOMENDE WEEK:

28 maart: Witte Donderdag, ds. Wiersum
29 maart: Goede Vrijdag, ds. van Ginhoven
30 maart: Paaswake in Kats; er is gelegenheid tot vernieuwing van doopgeloften,
                ds. Spaans, ds. Wiersum, mevr. van der Ster
31 maart: Pasen, ds. van den Broeke (Zomertijd = + 1 uur).

       zondagsbrief@pgdeontmoeting.nl