Zondagsbrief, 17 maart 2024
Dienst in Kats, 17 maart 2024
Voorganger: ds. P. Steenbergen, Vlissingen.

* verbintenis van ds. T. Wiersum als tijdelijke predikant voor pastoraat *


ORDE VAN DIENST


Voorbereiding
Orgelspel - Stilte - Klokgelui

Intochtslied: 213: 1, 2

Drempelgebed
Zo zijn wij, in deze tijd van inkeer en bezinning, samengekomen in de
Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
Onze hulp is de Naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Gij, Licht uit Licht, op de lange weg naar het land van uw belofte
gaan wij door donkere dalen en sterven duizend doden.
Hoe zouden wij in staat zijn ons zelf staande te houden?
Hoe zouden wij bij machte zijn elkaar te behoeden?
Daarom bidden wij U
Wees Gij een gids voor ons uit, houd ons overeind,
vergeef ons al wat wij misdeden en laat ons weer in vrede leven.
Amen.

Morgenlied psalm 43: 1, 3 en 4

Kyrie 301k I = Voorzang, II = Allen

Groet De Heer zij met u! En met uw geest!

De Schriften
Gebed van de zondag, bij de opening van de Schriften:
‘…door Jezus Christus, onze Heer.’ Gemeente: Amen.

Lezing uit de Tora Jeremia 31: 31 t/m 34

Antwoordpsalm 51

Wees mij genàdig, God, in uw tróuw,
u bent vol erbarmen, doe mijn daden teníet,
was mij schòon van alle schúld,
reinig mij van mijn zónden.
Ik kèn mijn wándaden,
ik ben mij steeds van mijn zonden bewúst,
tegen u, tegen u allèen heb ik gezóndigd, 
ik heb gedaan wat slecht is in uw ógen. Neem uw…..
Laat uw ùitspraak rechtváardig zijn
en uw oordeel zúiver.
Ik was al schuldig tòen ik werd gebóren,
al zondig toen mijn moeder mij ontvíng,
maar u wilt dat wàarheid mij vervúlt,
u leert mij wijsheid, diep in mijn hárt.
Neem met majoraan mijn zonden wèg en ik word réin,
was mij en ik word witter dan snéeuw. Neem uw…..
Laat mij vrèugde en blíjdschap horen:
u hebt mij gebroken, laat mij ook júichen.
Sluit uw ògen voor mijn zónden 
en doe heel mijn schuld teníet.
Schep, o God, een zùiver hárt in mij, 
vernieuw mijn geest, maak mij standvástig, Neem uw…..

Lezing uit het Evangelie – Johannes 12: 20 t/m 33
eindigend met: Woord van de levende Heer!

Acclamatie op het Evangelie - zie 339e

Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven, wij danken U

Prediking

- moment van inkeer –

Orgelspel

Preeklied 625

Verbintenis van ds. Wiersum als tijdelijke predikant voor pastoraat
* Presentatie
* Opdracht
* Gelofte
* Gebed
* Stil gebed
* Verbintenis
* Aanvaarding en verwelkoming

V: Gemeente, dit is uw tijdelijke predikant voor pastoraat.
Wilt u hem in uw midden ontvangen en hem hooghouden in zijn ambt?
A: JA, DAT WILLEN WIJ VAN HARTE.
Allen gaan zitten

GAVEN EN GEBEDEN – om mee te delen, om voor te bidden.

Inzameling van de gaven/offerande:
1e rondgang: Eredienst en Pastoraat
2e rondgang: Diaconaat

Gebed over de gaven (collecten bij de uitgang)
“…door Jezus Christus, onze Heer.” Amen.

Voorbede, stil gebed en Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN (zo mogelijk staan)

Slotlied 767

Zegen

Amen, amen, amen! (gezongen – 431c)


MEDELEVEN

Cocce Lievaart is in het Erasmus centrum in Rotterdam opgenomen.
Jan Bosselaar is weer thuis.


KOMENDE DIENSTEN:
24 maart: Palmzondag, ds. Datema
28 maart: Witte Donderdag, ds. Wiersum
29 maart: Goede Vrijdag, ds. van Ginhoven
30 maart: Paaswake in Kats; er is gelegenheid tot vernieuwing van doopgeloften,
                ds. Spaans, ds. Wiersum, mevr. van der Ster
31 maart: Pasen, ds. van den Broeke


BERICHT VAN DE DIACONIE:

PAASONTBIJT

Pasen is een van de belangrijkste christelijke feestdagen. We vieren met Pasen de opstanding van Jezus Christus uit de dood.
In navolging van onze lunch in de kerstperiode willen nu gezamenlijk ontbijten, zo blijven wij verbonden met het jaarthema van de Protestantse kerk “GA MEE, EET MEE”.
En daarom nodigen wij u uit om op zondag 31 maart 2024 om 08.30 uur een feestelijk paasontbijt in Zaal onder de Toren in Wissenkerke met ons te vieren. Dit uitgebreide ontbijt begint om 08:30 uur en duurt tot  ± 09:30 uur. De toegang is vrij, het ontbijt wordt u door de kerkgemeenschap (de diaconie) aangeboden.
U hebt na afloop de mogelijkheid om de feestelijke paasdienst die om 10:00 uur begint, bij te wonen, maar u kunt natuurlijk ook gewoon naar huis gaan.
Graag opgeven voor 24 maart bij een van uw diakenen Conny, Jan of Karin
Graag tot ziens op zondag 31 maart 2024

N.B.: 31 maart begint de zomertijd: + 1 uur.     zondagsbrief@pgdeontmoeting.nl