Biddagdienst 13 maart 2024 + Gemeenteavond
Dienst in Wissenkerke, 19:00 uur
Voorganger: dhr. J. Tollenaar, Colijnsplaat


ORDE VAN DIENST


Orgelspel

Mededelingen en welkom

Intochtslied Lied 653: 1 en 2

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 105: 1 en 2

Gebed om ontferming

Zingen: Psalm 116: 1, 2 en 3

Geloofsbelijdenis

Zingen: Lied 1009

Gebed om opening van de Schrift

Schriftlezing 1: Genesis 28: 20-22
Schriftlezing 2: 1 Kronieken 4: 9 en 10
Schriftlezing 3: Lukas 22: 39- 46

Zingen: Lied 904: 1, 2 en 3

Overdenking

Orgelspel

Zingen: Lied 902: 1, 2 en 5

Gebeden

Slotlied: Psalm 66: 6 en 7

Zegen

Zingen: Lied 415 ( geheel)

Collecte bij de uitgang


BERICHT VANUIT DE KERKENRAAD

Gemeenteavond.
Hierbij een korte herinnering voor de Gemeenteavond, welke morgenavond (woensdag 13 maart) na de Biddagdienst zal worden gehouden in de kerkzaal van de Opstandingskerk te Wissenkerke.

Na een kopje koffie of thee zullen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde komen.
- actuele stand beroepingswerk.
- verslag van het SWO team.
- resultaat van de actie Kerkbalans.
- oproep voor nieuwe aanwas in de kerkenraad.
- eilandelijke Paaswake.

De Jaarrekeningen van Diaconie en Kerkvoogdij zijn nog niet gereed en kunnen dus ook nog niet worden gedeeld.
Zodra deze gereed zijn, krijgt u alsnog de gelegenheid ze in te zien; informatie hierover volgt later.

Hopelijk tot morgen!

Met vriendelijke groet,
Gert van Santen,
scriba

     zondagsbrief@pgdeontmoeting.nl