Zondagsbrief, 3 maart 2024
Dienst in Wissenkerke, 10:00 uur
Voorganger: ds. R.J. van Zwieten, Amsterdam

Ouderling van dienst: Kees, diaken: Jan, organist: Kees.


ORDE VAN DIENST:

Welkom en mededelingen door Ouderling van Dienst

Intochtslied: 277

Stil Gebed
Votum en Groet              

Lied: 296


                Kindermoment
Kinderlied: Wij gaan voor even uit elkaar
 
Kyriëgebed

Lied:  333

Gebed bij de Opening van het Woord

Schriftlezing I: Exodus 3 : 2 - 14

2.            De boodschapper van JHWH liet zich aan hem zien
                in een vuurvlam midden in de doornstruik.
                Hij zag: daar brandde de doornstruik, een en al vuur
                maar de doornstruik werd niet verteerd.
3.            Mozes zei:
                                Laat ik toch van mijn weg afbuigen
                                en dit grote gezicht gaan bezien:
                                waarom de doornstruik niet verbrandt!
4.            JHWH zag dat hij afboog om te gaan zien.
                Toen riep god midden uit de doornstruik
                Hij zei:
                                Mozes, Mozes!
                En die zei:
                                Hier ben ik!
5.            Hij zei:
                                Nader niet hierheen!
                                Trek je sandalen van je voeten
                                want de plaats waarop je staat is heilige grond.
6.            Hij zei:
                                Ik ben de god van je vader,
                                de god van Abraham, de god van Isaak, de god van Jakob.
7.            Toen verborg Mozes zijn aangezicht
                want hij vreesde naar god te kijken.
                JHWH zei:
                        Gezien heb ik, gezien de verdrukking van mijn volk
                                en ik heb hun schreeuwen voor hun drijvers gehoord
                                ja, ik ken hun smarten.
8.                           Ik ben afgedaald
                                om het uit de hand van de Egyptenaren te redden
                                en het te doen opgaan uit dit land
                                naar een goed en wijds land...
9.                           Nu, hier is het luid schreeuwen van de kinderen van Israël
                               tot mij gekomen
                               en ook heb ik de pijn gezien, hoe die van Egypte hen kwellen.
10.          En nu:
                               Ga!
                                Ik zend je naar Farao, de koning van Egypte
                                laat mijn volk, de kinderen van Israël uittrekken, weg uit Egypte!
11.          Mozes zei:
                                Wie ben ik, dat ik naar Farao zou gaan
                                dat ik de kinderen van Israël zou laten uittrekken, weg uit Egypte?
12.          Hij zei:
                                Maar ik zal er zijn met jou!
                                En dit is voor jou het teken
                                dat ik het ben die je zend:
                                Wanneer je het volk het laten uittrekken weg uit Egypte
                                dan zullen jullie god dienen op deze berg.
13.          Mozes zei tot god:
                                Zie! kom ik dan bij de kinderen van Israël
                                en zeg tot hen:
                                                ‘De god van jullie vaderen heeft mij naar jullie toegezonden’
                                dan zullen ze tegen mij zeggen:
                                                ‘Wat is zijn naam?’
                                Wat moet ik dan tegen hen zeggen?
14.          God zei tegen Mozes:
                                ‘Ik zal er zijn zoals ik er zal zijn’
                Hij zei:
                                Zo moet je tot de kinderen van Israël zeggen:
                                                ‘Ik zal er zijn’
                                                heeft mij naar jullie toe gezonden.

Lied: 527 : 1, 3, 4, 5

Schriftlezing II: Lukas 19 : 1 - 8

1)            Hij kwam Jericho binnen en trok de stad door.
2)            En zie, een man geroepen met de naam Zacheüs,
                hij was een oppertollenaar  en hij was rijk.
3)            Hij wilde Jezus zien, wie hij was,
                maar hij kon het niet, vanwege de menigte
                en omdat hij klein was van gestalte.
4)            Hij rende hard vooruit
                en klom in een wilde vijgenboom
om hem te zien
want daar moest hij voorbijkomen.
5)            Toen Jezus bij die plaats gekomen was,
                keek hij op en zei tot hem:
                               Zacheüs, haast je en daal af,
                               want heden moet ik in jouw huis verblijven.
6)            Hij haastte zich, daalde af
                en ontving hem met blijdschap.
7)            Allen die het zagen, murmureerden en zeiden:
                               Bij een zondig man gaat hij naar binnen
                               om als gast te verblijven!
8)            Zacheüs ging staan en zei tot de Heer:
                               Zie, de helft van wat ik bezit, Heer,
                               geef ik aan de armen.
                               En als ik iemand iets heb afgeperst,
                               geef ik het viervoudig terug.
9)            Jezus zei tot hem:
                               Heden is bevrijding geschied aan dit huis,
                               want ook deze is een zoon van Abraham.
10)                         De Mensenzoon is immers gekomen
                               om te bevrijden wat verloren is.

Lied: 186

Verkondiging
               
Lied: 828, Stem als zee van mensen II (H. Oosterhuis, R. Veelenturf)

Mededelingen vanuit de kerkenraad

Gebeden
Onze Vader

Slotlied: 416

Zegen Amen (431c)BERICHT VANUIT DE KERKENRAAD / DIACONIE

PAASONTBIJT
Pasen is een van de belangrijkste christelijke feestdagen. We vieren met Pasen de opstanding van Jezus Christus uit de dood.
In navolging van onze lunch in de kerstperiode willen nu gezamenlijk ontbijten, zo blijven wij verbonden met het jaarthema van de Protestantse kerk “GA MEE, EET MEE”.
En daarom nodigen wij u uit om op zondag 31 MAART 2024 om 08.30 uur een feestelijk paasontbijt in Zaal onder de Toren in Wissenkerke met ons te vieren. Dit uitgebreide ontbijt begint om 08.30 uur en duurt tot  ± 09.30 uur. De toegang is vrij, het ontbijt wordt u door de kerkgemeenschap (de diaconie) aangeboden.
U hebt na afloop de mogelijkheid om de feestelijke paasdienst die om 10.00 uur begint, bij te wonen, maar u kunt natuurlijk ook gewoon naar huis gaan.
Graag opgeven voor 24 maart bij een van uw diakenen Conny, Jan of Karin
Graag tot ziens op zondag 31 maart 2024
Protestantse gemeente ‘de Ontmoeting’ te Noord-Beveland

(31 maart 2024 is begin zomertijd: + 1 uur)


MEDELEVEN

Cocce Lievaart wordt opgenomen in het Erasmus medisch centrum in Rotterdam en moet een operatie ondergaan.


zondagsbrief@pgdeontmoeting.nl