Zondagsbrief, 18 februari 2024
Dienst in Kats, 10:00 uur
Voorganger: ds. N. Vlaming
Ouderling: Connt T; diaken: Conny S; orgel: Corella


ORDE VAN DIENST:


Intrede

Welkom - Stilte - Klokgelui

De kaarsen worden aangestoken met het Licht van Pasen
                                                        Allen staan t/m zondagsgebed

Openingspsalm   91 :   1 en 2
       voorafgegaan en gevolgd door de antifoon  535 B

In de Naam ✠ van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
Onze hulp is de Naam van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Vergeef ons, Heer, al wat wij misdeden
en laat ons weer in vrede leven. 
Amen.                                

Roep om ontferming    :    Kyrie    301 F      
                             Gloria - en Halleluja - blijven achterwege in de veertigdagen

Groet        De Heer zij met u!  
                  En met uw geest!

Gebed van de zondag, bij de opening van de Schriften:
             ‘..…in deze veertig dagen en heel ons leven.‘   Amen.
                                                  
                                                                              Allen gaan zitten

DE SCHRIFTEN
Lezing uit de Tora -  Genesis 9, 8 - 17

Antwoordpsalm  91 B      
                                                                              Allen gaan staan

Lezing uit het heilig Evangelie – Marcus 1,  9 - 13
eindigend met: Woord van de levende Heer!

Acclamatie:  339 A  U komt de lof toe, U het gezang……..

                                                                             Allen gaan zitten
Prediking 
                               - moment van inkeer en bezinning -

Preeklied   536       Alles wat over ons geschreven staat….


                             MAALTIJD VAN DE HEER

GAVEN EN GEBEDEN   – om mee te delen, om voor te bidden.

Inzameling van de gaven/offerande:
1e rondgang : Diakonaal werk
           2e rondgang: Eredienst en Pastoraat


Gebed over de gaven  ‘…door Christus, onze Heer.‘  Amen.

Cantio: vers 7 van psalm 91  Omdat hij Mij zijn hart toewendt….

      
Voorbede - stil gebed, telkens beantwoord met acclamatie 368 E

                          
Nodiging                                                              Allen gaan staan

                                   TAFELGEBED

 
Acclamatie    1.Voorzang  2.Allen 
 

Voorzang:  Hoe wonderlijk de wegen die Gij met ons gaat:
                  Gij roept ons aan de dag uit duisternis en chaos,
                  Noemt ons bij name, om evenbeeld van U te zijn -
                  en de aarde te dienen en te bewaren.

GIJ, die alles liefhebt

wat Gij hebt geschapen

en die vergeving schenkt

als wij ons tot U wenden –

herschep ons hart, o God,

dat wij bereid zijn

niet alleen te bekennen

waar wij falen

en wat onze feilen zijn,

maar ook ernst maken

met de blijdschap

om uw eindeloze genade

en opleven, telkens weer,

zodat wij door vasten en versterving

de vreugde van het Paasfeest,

uw Pascha van lijden en verheerlijking,

ten volle mogen genieten.

Allen:        Wij danken U, die met ons meegaat op onze tocht,
                 in wolk en vuur ons leidt op weg in de woestijn
                 en naar uw land voert, het manna uit de hemel zendt
                 en onze levensdorst lest met verkwikkend water.
                 Die het brood des levens eet, …..

Voorzang:Wij danken U, die ons de weg wijst in een mens
Jezus van Nazareth, uw welbeminde Zoon,
Woord vol belofte, dat vrede brengt, verzoening sticht,
het Licht dat de duisternis doet verdwijnen.

Vg:           Want op de avond voor zijn lijden en dood
                 heeft Hij het brood gedeeld, Hij gaf het ons en zei:
                 “Dit is mijn lichaam, wanneer gij hiervan samen eet,
                 zult gij Mij in uw midden voorgoed gedenken”…                    
                                                                                  ……stilte…..
            
              En na de maaltijd zegende Hij dankbaar uw Naam,
             Hij nam de beker, en gaf hem ons en zei:
             “Drinkt hiervan allen, dit is mijn bloed, mijn levenskracht,
             tot vergeving van zonden voor u vergoten”
                                                                                     …stilte…..
         Die het brood des levens eet…….

Allen:        Wij danken U, voor Hem die alles heeft volbracht,
                 Gij hebt uw trouw betoond, het doodse graf ontsloten,
                 Hem hoog verheven: het graan dat in de aarde viel,
                 werd het brood voor het leven van heel de wereld.


Voorzang: Zend ons uw Geest, die ons met levenskracht vervult,
             en onze wereld zal herscheppen tot uw land,
             een nieuwe aarde, waar voedsel is in overvloed
             en mensen vervuld zijn van hoop en vreugde.
             Die het brood des levens eet………..


Allen:        Zend ons uw Geest, die alle volken zó verbindt
             dat zij elkaar opnieuw de vredeshand gaan reiken,
             een nieuwe wereld, want al het oude is voorbij
             in het helder licht van uw nieuwe morgen.            
             Die het brood des levens eet, ….

Vredegroet              De vrede van de Heer is altijd met u! 
                                 En met uw geest!
                                 Geeft elkaar een teken van vrede.

Communio          We ontvangen in brood en wijn  
                             het Lichaam en Bloed van Christus.

              “Ontvangt wat ge zijt : lichaam van Christus!
          Wees wat ge ontvangt, bloed (= leven) van Christus!” 
                                                                                      Augustinus

Dankgebed     Loof de HEER, mijn ziel………(psalm 103)

                        Amen.

ZENDING EN ZEGEN                                       

Slotlied    538      Een mens te zijn op aarde…..
                              Allen: 1, 2 en 4   Voorzang: 3

Zegen            Amen, Amen, Amen.

Orgel        Variatie over het Slotlied                        Willem Vogel BERICHTEN KERKENRAAD / DIACONIE:

1.
Kledinginzameling  voor HCR en de Kledingbank.
Op zaterdag 2 maart gaan we als diaconieën van Noord-Beveland, weer kleding inzamelen. Alles is van harte welkom. Natuurlijk graag heel en schoon.
Vanaf 9.30 uur staan de vrijwilligers klaar om uw kleding, dekens, beddengoed en schoenen in te nemen. Tot 11.30 uur bent u van harte welkom.
In het Drenthehuis te Geersdijk, in Kamperland in “de Ark” en in Wissenkerke in de consistorie van de “Opstandingskerk” kunt u kleding in leveren voor stichting HCR.
Ook zullen er collectebussen staan waar u een eventuele donatie in kunt stoppen voor een bijdrage aan de vervoerskosten.

De Stichting Hulpverlening door Christenen in Roemenië (HCR) is opgericht in 1994 en verleent geestelijke en materiele hulp aan hulpbehoevenden in Roemenië.
Stichting HCR en de mensen die daarbij betrokken zijn, werken vanuit een Christelijke overtuiging.
De stichting heeft een ANBI status.

In Colijnsplaat in de Thuishaven wordt van 9.30-11.30 uur ingezameld voor de Kledingbank in Middelburg.
Ook hier zal een collectebus staan waar u een bijdrage kunt geven om vervoerskosten te kunnen betalen.
Stichting Kledingbank Zeeland is een non-profit organisatie die gratis kleding verstrekt aan mensen die het zelf niet meer kunnen betalen. We streven ernaar om hen te voorzien van moderne, nieuwe of zo-goed-als-nieuwe kleding.                                
De stichting heeft een ANBI status.

Mogen wij op u rekenen?
De gezamenlijke diaconieën van Noord-Beveland


2. 
ACTIE PLANT EEN BIJBEL 2024

“Laat hen niet met lege handen staan”. Met deze oproep vroeg stichting HVC (hulp aan Christenen) aandacht voor de roep om Bijbels voor vervolgde Christenen..
Bijbels geven door potgrond te kopen: komend voorjaar kan het weer tijdens de HVC potgrondactie Plant een Bijbel! Voor iedere twee zakken verkochte potgrond kunnen we één vervolgde christen een Bijbel geven. U bestelt de potgrond heel eenvoudig online, in slechts een paar stappen. Op zaterdag 23 maart haalt u de vooraf bestelde potgrondzakken op bij het afhaalpunt van uw keuze. 
Geen potgrond nodig? Doneren kan ook. Met een gift van 6 euro geeft u een vervolgde christen al een eigen Bijbel in handen. 
Bestel eenvoudig via de website www.stichtinghvc.nl
In enkele stappen bestelt u de potgrond. 
1. Vul uw woonplaats in en kies een afhaalpunt in de buurt.
2. Bestel uw potgrond à € 5,95 per zak.
3. Betaal via iDeal of automatische incasso. 
4. Haal D.V. zaterdag 23 maart (10.00 - 14.00 uur) uw potgrond op bij het door u gekozen afhaalpunt.(dit is mogelijk in Geersdijk en Wissenkerke)

Bestellen kan tot uiterlijk donderdag 29 februari 2024. 

Doet u mee?
Hartelijk dank namens stichting HVC en de diaconie
Conny, Jan en Karin


MEDELEVEN

Mevr. J. Brouwers Gaal heeft een paar dagen in het ziekenhuis gelegen.
Ze woont nu voorlopig in zorgcentrum Victoria in Zierikzee. Volgende week verhuist ze naar 's-Gravendeel.


    zondagsbrief@pgdeontmoeting.nl