Zondagsbrief, 21 januari 2024
Dienst in Kats, 10:00 uur
Voorganger: ds. T.P. Wiersum

ORDE VAN DIENST

 
 Stilte - Klokgelui

allen gaan staan

altaarkaarsen worden aangestoken    

Lied: 117b

In de naam van de Vader
en de Zoon
en de heilige Geest.
Amen.

Onze hulp is de Naam van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Gij wacht op ons, goede God, totdat wij open gaan voor U.
Wij wachten op uw woord, dat ons ontvankelijk maakt.
Stem ons af op uw stem, stem ons af op uw stilte…..

Spreek ons uw Zoon tegemoet:
Jezus, het woord van uw vrede.
Vergeef ons, goede God, al wat wij misdeden
en laat ons weer in vrede leven.
Amen.

allen gaan zitten
                                                           
Openingspsalm     67: 1 en 3 allen , zanggroep 2

Roep om ontferming

Kyrie en Gloria     299 E                                                                           

De Heer zij met u!
En met uw geest!

Gebed van de zondag, bij de opening van de Schriften:
            ‘….…door Jezus Christus, onze Heer.’.   Gemeente: Amen.                                                                                                                                                                      
​​​​​​​DE SCHRIFTEN    

Lezing uit de Profeten  - Samuel 3, 1 - 10            
 
​​​​​​​63       Antifoon:  2. Voorzang  2. Allen  

God, u bent mijn Gòd, u zóek ik,
naar u smacht mijn zíel,

naar u hùnkert mijn líchaam 
in een dor en dorstig land, zonder wáter.

In het hèiligdom heb ik u gezíen, 
uw macht en majesteit aanschóuwd.                 God, U zoek ik….

Uw liefde is mèer dan het léven,
mijn lippen zingen uw lóf.

U wil ik prijzen, mijn lèven láng, 
roepend uw naam, de handen gehéven.

Dan wordt mijn ziel verzàdigd met uw óvervloed, 
jubel ligt op mijn lippen, mijn mond zal u lóven. God, U zoek ik….

Liggend op mijn bèd denk ik aan ú, 
wakend in de nacht prevel ik uw náam.

U bent àltijd mijn húlp geweest, 
ik juichte in de schaduw van uw vléugels.

Ik ben aan u gehecht, mèt heel mijn zíel,  *        God, U zoek ik….
uw rechterhand houdt mij vást.

Laat verzinken in de dìepten der áarde 
wie mij naar het léven staan,

laat ten pròoi vallen aan de jákhalzen 
wie mij uitleveren aan het zwáard.

Maar de koning zal zich verheugen in God, 
wie hem tròuw zweert, prijst zich gelúkkig
leugenaars wordt de mónd gesnoerd.                God, U zoek ik….

Halleluja   338 A                                  
    
Prijs de Heer,
Want Hij wekt ons op tot een leven in zijn dienst     Halleluja….
Meteen lieten ze hun netten achter
en volgden Hem.  Halleluja….

Lezing uit het heilig Evangelie  –  Marcus 1, 14 - 20
eindigend met: Woord van de levende Heer!

Acclamatie 339 a   ‘U komt de lof toe…..’

Prediking                     

moment van inkeer

Preeklied  969: 1,2,4 allen ;  3 zanggroep   

Gaven en gebeden  – om mee te delen, om voor te bidden.
Inzameling van de gaven/offerande:

Gebed over de gaven   “…door Jezus Christus, onze Heer.”  Amen.

Voorbede en stil gebed, telkens beantwoord met de acclamatie  367 D  

Gebed des Heren            Onze Vader………

ZENDING EN ZEGEN  (staan)

Slotlied     968: 1 en 5 allen; 2 zanggroep     

Zegen   

Orgelspel          


zondagsbrief@pgdeontmoeting.nl