Zondagsbrief, 17 december 2023
Zondag 17 december 2023; dienst in Kats; 10:00 uur
Voorganger: ds. H. ten Klooster

Orde van dienst:

​​
​​​​​Stilte - Klokgelui - welkom                                        

allen gaan staan​​​​​
​​​
altaarkaarsen en de drie Adventskaarsen worden aangestoken    

Lied 440:1,4         

In de naam  van de Vader
en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

Onze hulp is de Naam van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Gij wacht op ons, goede God, totdat wij open gaan voor U.
Wij wachten op uw woord, dat ons ontvankelijk maakt.
Stem ons af op uw stem, stem ons af op uw stilte…..

Spreek ons uw Zoon tegemoet:
Jezus, het woord van uw vrede.
Vergeef ons, goede God, al wat wij misdeden
en laat ons weer in vrede leven.
Amen.                                                                                     

allen gaan zitten
                                                           
Kyrie        .                                                                            
     Bidden wij de Heer, onze God, om zijn ontferming,
     want zijn barmhartigheid heeft geen einde !                                     .

Vanwege alle pijn bij mensen, groot en klein: Heer, wil bij ons zijn!
Heer, wil bij ons zijn! Kyrie eleison. Kyrie eleison!  -
Vanwege groot verdriet, Gij zijt toch die het ziet: Heer, vergeet ons niet!
Heer, vergeet ons niet! Christe eleison. Christe eleison!  -
Vanwege zoveel nood, in ’t klein en in het groot: Heer, verjaag de dood!      
Heer, verjaag de dood! Kyrie eleison. Kyrie eleison!
​​​​​​
​​​​​ De Heer zij met u!   ​​
en met uw geest!
Gebed van de zondag, bij de opening van de Schriften:
dit uur en al de dagen van ons leven’.  

Gemeente: Amen.                                                                       

DE SCHRIFTEN     

Lezing uit de Profeten  - Jesaja 48:17-21.            

Heer, U bent uw lànd genádig geweest,
u keerde het lot van Jakob ten góede,

nam de schùld van uw volk wég
en bedekte al zijn zónden.sela

U bedwòng uw wóede
en wendde u af van uw brandende tóorn.

God, onze helper, kèer tot ons terúg,
onderdruk uw áfschuw van ons.

Wilt u voor èeuwig uw toorn laten dúren,
verbolgen zijn van geslacht op geslácht?

Brèng ons weer tot léven,
dan zullen wij ons in u verhéugen.    
Trouw en waarheid….

Tòon ons uw tróuw, Heer,
en geef ons uw húlp.

Ik wil hòren wat God ons zégt.
De Heer spreekt woorden van vréde

tegen zijn vòlk, zijn getróuwen.

Laten zij niet weer vervallen in dwáasheid!

Voor wie hem eren ìs zijn hulp nabíj:
zijn glorie komt wonen in ons lánd,               
Trouw en waarheid…

trouw en wàarheid omhélzen elkaar,
recht en vrede begroeten elkaar met een kús,

uit de àarde bloeit de wáarheid op,
het recht ziet uit de hémel toe.

De Hèer geeft al het góede:
ons land zal vrúchten geven.

Het rècht gaat voor God úit
en baant voor hem de wég.                           
Trouw en waarheid

allen gaan staan

Halleluja   338 E      1. Voorzang  2. Allen                            

O HEER, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
Laat niet los het werk van uw handen.     Halleluja….

Lezing uit het heilig Evangelie  –  Matt 25:14-30.

eindigend met: Woord van de levende Heer!

Acclamatie 339 a   U komt de lof toe

Prediking                     

- moment van inkeer –

Preeklied 445.

Gaven en gebeden  – om mee te delen, om voor te bidden.

Inzameling van de gaven/offerande: 1e rondgang : Diakonaal werk
                                                          2e rondgang : Eredienst en Pastoraat   

Gebed over de gaven   “…door Jezus Christus, onze Heer.”  Amen.

Voorbede en stil gebed, telkens beantwoord met de acclamatie  367 G :  
Gebed des Heren            Onze Vader………

ZENDING EN ZEGEN  (staan)

Slotlied      454

Zegen         Amen

Bericht uit de kerkenraad:

De beroepingscommissie wil u het volgende meedelen:
In de vergadering van de beroepingscommissie van woensdag 6 december is besloten de brief aan de gemeenhalf januari uit te sturen i.p.v. eind december zoals eerder gemeld in het kerkblad.
Dit heeft te maken met alle administratieve zaken die hiervoor nog geregeld moeten worden.
De beroepingscommissie wil het proces niet overhaasten en daardoor onzorgvuldig te werk gaan.
Dit betekent dat de namen die aangeleverd worden besproken zullen worden in de beroepingscommissie vergadering van 17 februari.
De beroepingscommissie verzoekt de kerkenraad om uw gemeente hierover te informeren via de gebruikelijke kanalen. 
In het kerkblad van januari zal de beroepingscommissie de gemeenten hierover ook informeren.

 

zondagsbrief@pgdeontmoeting.nl