Zondagsbrief Pg De Ontmoeting zondag 19 november 2023

19 november 2023
9e zondag van de herfst
Pg De Ontmoeting te Noord-Beveland 

Katse kerk
(kleur: groen)

INTREDE

Orgelspel - Stilte – Klokgelui- Welkom
(de kaarsen worden aangestoken aan de Paaskaars)

(Allen gaan staan)
Intochtslied: 1010 ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’, verzen 1 en 2

In de naam van de Vader en de Zoon
en de heilige Geest.
Amen.

Onze hulp is de Naam van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Gij wacht op ons, goede God, totdat wij open gaan voor U.
Wij wachten op uw woord dat ons ontvankelijk maakt.
Stem ons af op uw stem, stem ons af op uw stilte…..
………………………………
Spreek ons uw Zoon tegemoet:
Jezus, het woord van uw vrede.
Vergeef ons al wat wij misdeden,
en laat ons weer in vrede leven.
Amen.

Lied: 1010 ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’, verzen 3 en 4

Roep om ontferming
Kyrie en Gloria 299 f (gloria zo mogelijk staande)

Groet De Heer zij met u!
En met uw geest!

Zitten

Gebed van de zondag, bij de opening van de Schriften:
eidigend met: ‘….…nu, en alle dagen van ons leven.’
Gemeente: Amen.

DE SCHRIFTEN

Lezing uit de profeten: Hosea 8: 1 t/m 7
eindigend met: Woord van de Levende Heer
Ik sla mijn ogen òp naar de bérgen, *
van waar komt mijn húlp?

Mijn hulp kòmt van de HÉER *
die hemel en aarde gemáakt heeft.


Hij zal je vòet niet laten wánkelen, *
hij zal niet sluimeren, je wáchter.

Nee, hìj sluimert níet, *
Hij slaapt niet, de wachter van Ísraël.

Hij slaapt niet…


De HÈER is je wáchter, *
de HEER is de schaduw aan je rechterhánd:

overdag kan de zòn je niet stéken, *
bij nacht de maan je niet scháden.


De HEER behoedt je voor àlle kwáad, *
hij waakt over je léven,

de HEER houdt de wacht over je gàan en je kómen *
van nu tot in éeuwigheid.

Hij slaapt niet….


Halleluja (zo mogelijk gaan staan)


De hemel verkondigt zijn gerechtigheid,*
Want God is Rechter.
Halleluja….

Jezus sprak: ‘Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst:*
Vrede voor dit huis ’
Halleluja….

Lezing uit het evangelie naar Lucas, 10, 1 - 11
eindigend met: Woord van de Levende Heer

Acclamatie op het Evangelie - 339a
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie,
o Vader, o Zoon, o heilige Geest,
in alle eeuwen der eeuwen!


Prediking
- moment van inkeer –

Preeklied lied 992 ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’

GAVEN EN GEBEDEN

– om mee te delen, om voor te bidden.
collecte bij de uitgang

Gebed over de gaven
“…door Jezus Christus, onze Heer.”
Amen.

Voorbede en stil gebed, telkens beantwoord met de acclamatie:

Onze Vader 369b


ZENDING EN ZEGEN

(staan)
Slotlied 270 ‘Ga nu heen in vrede’ (Evangelische Liedbundel)
Melodie Land of Hope and Glory

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden samen met elkaar.
Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk.
Wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,
wat wij hier beleden samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

Zegen
Amen (431c)
Orgelspel

Inzameling van de gaven/offerande:
1e zak : Diakonaal werk
2e zak : Eredienst en Pastoraat
 
In deze dienst:
Elly Boone - koster,
Elly Boone - ontvangst,
Koos Meulenberg - ambtsdrager,
Jan Bosselaar - lector,
Corella Nijsse - cantor
Henk Tazelaar - organist,
ds. Marjan Zebregs – voorganger

Bronvermelding:
Onze Vader orthodox
Overige liederen Liedboek, bidden en zingen in huis en kerk
Evangelische Liedbundel