Zondagsbrief, 5 november 2023
Eilandelijke Zendingsdienst op 5 november 2023 te Colijnsplaat

Thema: Ga mee! broeders en zusters wereldwijd

Voorganger:            Ds. K. van den Broeke (Kerk in Actie)
Ouderling:               Mevr. J. van Achterberg
Diaken:                    Mevr. J. Euwijk-Fraanje
Organist:                  Dhr. A. Gouw
Koster:                     Dhr. J. Siereveld
Beeld/geluid:           Dhr. J.J. Siereveld en mevr. M.H.M. Siereveld
Gastvrouw:              Mevr. J. Karman
Lector:                     Mevr. M. Meijer
Kindernevendienst: Mevr. J.M. Holtman

In deze dienst wordt de Actie Schoenendoos ook afgesloten.

De eerste collecte is voor de kerk; de tweede voor de nieuwe projecten in Colombia. 

Welkom en mededelingen

Openingslied:     Psalm 133 (staande)

Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen
van 't zelfde huis als broeders samenwonen.
Eén liefdeband houdt hen tezaam.
De zegen van Gods hoog verheven naam
daalt op hen neer vol zoete tederheid,
als olie die de priester wijdt.

Als olie die Aärons baard en kleren
met geur doordringt, zo is de gunst des Heren
voor wie eendrachtig samen zijn.
Als dauw is het, die ligt zo mild en rein
op Hermons top en daalt op Sion neer.
't Wordt al een tuin voor God de Heer.

Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen,
hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen
en leven tot in eeuwigheid.

Stil Gebed
Votum en Groet

Lied:       968: 2 en 5

Door God bijeen vergaderd, één volk dat Hem behoort,
als kinderen van één Vader; één doop, één Geest, één woord.
Zo offert allerwege de kerk U lof en prijs.
Eén naam is aller zegen, één brood is aller spijs.

Met God zijn wij verbonden, met Vader, Zoon en Geest,
met al wie overwonnen, al wie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade, dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden, in tijd en eeuwigheid.

Kyriegebed

Luisterlied:          697 ( www.youtube.com/watch?v=cNlNOYOtLWo )

Kom Schepper, Geest Jij, die de dag verlicht
ons hart weer warmt. Wij loven je om het vuur in onze ziel,
de passie en de pijn, wij loven je om verlangen dat weerklinkt.   refrein

Refrein:
Met wind in de haren en zon in de rug ligt het land voor ons open.
Met Jou aan mijn zij, met Jou op mijn pad,
geen kwaad zal ik duchten, want Jij bent nabij.

Kom Schepper, Geest Jij, die de nacht doorbreekt,
het schimmenuur bedwingt. Wij loven je om de prilheid van de morgen,
de eerste stappen van een kind, wij loven je om troost die je schenkt. re-
frein
Kom Schepper, Geest Jij, die mensen aanraakt en winterkou verdrijft.
Wij loven je om rivieren die stromen, een zalm die opspringt,
wij loven je om adem die je brengt.   refrein  

Kom Schepper, Geest Jij, die ons roept te gaan en in beweging zet.
Wij loven je om de dieren op het veld, een nachtegaal die zingt,
wij loven je om vrijheid die verbindt.   refrein  

Kom Schepper, Geest Jij, die wonden heelt, kom in ons bestaan.
Wij loven je om de wind die waait, de trom die klinkt,
wij loven je om vrede die verstilt.   refrein (herhaald)

Gesprekje met de kinderen
Lied met de kinderen:    806 

Zomaar te gaan met een stok in je hand,
zonder te weten wat je zult eten.
Zomaar te gaan met een stok in je hand;
eindeloos ver is ’t beloofde land.

Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
Altijd maar banger, duurt het nog langer?
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
In de woestijn worden kinderen groot.

Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs,
altijd maar lopen, altijd maar hopen.
Zomaar te gaan met zijn woord als bewijs;
straks wonen wij in een paradijs.

Lezing uit de Tora:                Exodus 4, 10-17 (door lector Margreet)
Maar Mozes antwoordde: ‘Neemt U mij niet kwalijk, Heer, maar ik ben geen goed spreker. Dat is altijd al zo geweest, en daar is geen verande-ring in gekomen nu U tegen mij, uw dienaar, gesproken hebt. Ik kan moeilijk uit mijn woorden komen.’ De HEER zei: ‘Wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt iemand stom of doof, ziende of blind? Wie anders dan Ik, de HEER? Ga nu, Ik zal bij je zijn als je moet spreken en je de woorden in de mond leggen.’
Maar Mozes zei: ‘Neemt U mij niet kwalijk, Heer, stuur toch iemand an-ders, wie U maar wilt.’ Nu werd de HEER kwaad op Mozes. ‘Je hebt toch een broer, de Leviet Aäron?’ zei Hij. ‘Ik weet dat hij welbespraakt is. Hij is al naar je onderweg en zal blij zijn je te zien. Spreek tot hem en leg hem de woorden in de mond. Ik zal bij jullie zijn als je moet spreken en jullie zeggen wat je moet doen. Hij zal in jouw plaats het volk toespre-ken: hij zal jouw mond zijn, jij zult zijn god zijn. En neem je staf in de hand, want daarmee moet je de wonderen doen.’

Lied:     542

God roept de mens op weg te gaan, zijn leven is een reis:
‘Verlaat wat gij bezit en ga naar ’t land dat Ik u wijs.’ 

Het volk van God was veertig jaar een mensenleven lang
op weg naar het beloofde land, het land van Kanaän.
 
Heer, geef ons moed en doe ons gaan uw weg door de woestijn
en laat uw Zoon een laaiend vuur, een nieuwe Mozes zijn.  

Eer aan de Vader en de Zoon en aan de heilige Geest,
God, die al voor de eerste mens belofte zijt geweest.

Lezing uit het Evangelie:      Marcus 3, 31-35
Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Ze stuurden iemand naar binnen om Hem te halen. Zelf bleven ze buiten wachten. Er zat een groot aantal mensen om Hem heen. Toen er tegen Hem gezegd werd: ‘Uw moeder en uw broers  staan buiten en zoeken U,’ antwoordde Jezus: ‘Wie zijn mijn moeder en mijn broers?’ Hij keek de mensen aan die in een kring om Hem heen zaten en zei: ‘Jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en mijn zus en mijn moeder.’

Lied:    969

In Christus is noch west noch oost, in Hem noch zuid noch noord,
één wordt de mensheid door zijn troost, de wereld door zijn woord.

Tot ieder hart, dat Hem behoort met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is 't gouden koord dat allen samen bindt.

Geliefden, sluit u dan aaneen, vanwaar en wie ge ook zijt;
als kinderen om uw Vader heen en Christus toegewijd.

Laat zuid en noord nu zijn verblijd, Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd, in Hem is zij vertroost.

Preek

Orgelspel

Lied:          975: 1 en 3

Jezus roept hier mensen samen die in woord, gebed en lied
Gods aanwezigheid beamen, geen belofte gaat teniet.
Prijs nu God, die goed en trouw is, prijs de Zoon, die mensen kent,
prijs de Geest die als de Trooster zich naar ons heeft toegewend.

Jezus roept ons tot de ander, zo verschillend als wij zijn,
ras of huidskleur, rangen, standen - Jezus trekt geen scheidingslijn.
Ga met vrienden en met vreemden, ga met mensen, groot en klein,
ga met zaligen en zoekers, die op zoek naar waarheid zijn.

Filmpje van project in Colombia: https://youtu.be/i-wW7kihLUU

Dankgebed en Voorbeden
Stil Gebed
Onze Vader (Colombia): https://youtu.be/Mnm-FxcfUh4?si=W8f4hqm3D5SQ19Xr

Lied:          423 (staande)

Nu wij uiteengaan vragen wij God: ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Voor wie ons lief zijn vragen wij God: ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede: ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Voor alle mensen op onze weg: vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak: ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Zending en Zegen

Lied:          425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.