Zondagsbrief, 15 oktober 2023
Zondagsbrief, 15 oktober 2023
Dienst om 10:00 uur in Kats
Voorganger: ds. N. Vlaming.


ORDE VAN DIENST:

INTREDE     

Welkom - Stilte - Klokgelui

Allen staan t/m zondagsgebed

De kaarsen worden aangestoken met het Licht van Pasen

Lied 287: Voorzang:  1 en 4   Allen:  2 en 5 

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
Onze hulp is de Naam van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Vergeef ons, Heer, al wat wij misdeden
en laat ons weer in vrede leven. 
Amen.                                

Roep om ontferming: 

Kyrie en Gloria: 299 D
Groet        De Heer zij met u!  
                  En met uw geest!

Gebed van de zondag, bij de opening van de Schriften:
             ‘..…vandaag en al de dagen van ons leven‘   Amen.                                                  
                                                                           Allen gaan zitten
DE SCHRIFTEN

Lezing uit de Profeten   -   Jesaja 25, 1 + 4 – 9 

Antwoordpsalm 23      Antifoon  1. Voorzang,   2.Allen

De Hèer is mijn hérder,  *
het ontbreekt mij aan níets.
Hij laat mij rusten ìn groene wéiden  *
en voert mij naar vredig wáter,

hij geeft mij nieuwe kracht  °
en leidt mij langs vèilige páden  *
tot eer van zijn náam.
                         
Al gaat mijn weg dòor een donker dál,  *
ik vrees geen geváar,

Antifoon: Hij leidt mij…….
wànt U bent bíj mij,  *
uw stok en uw staf,  zij geven mij móed.

U nòdigt mij aan táfel  *
voor het oog van de víjand,

U zàlft mijn hoofd met ólie,  *
mijn beker vloeit óver.

Gelùk en genade vólgen mij  *
alle dagen van mijn léven,

ik keer terug in het hùis van de Héer  *
tot in lengte van dágen.

Antifoon: Hij leidt mij….
Allen gaan staan

Halleluja    338 B     1. Voorzang  2. Allen

Loof de  Heer, mijn ziel, ik zal de Heer loven mijn leven lang,  *
mijn God psalmzingen, zolang ik nog ben. Halleluja!
Halleluja…….
‘Zeg tegen de genodigden: Ik heb een feestmaal bereid.  *
Alles staat klaar, kom dus naar de bruiloft!  Halleluja!
Halleluja…..

Lezing uit het heilig Evangelie – Matteus 22, 1 - 14   

eindigend met: Woord van de levende Heer!
 
Acclamatie:  339 A  U komt de lof toe, U het gezang……..

Allen gaan zitten

Prediking 

moment van inkeer en bezinning  –

Brood uit de hemel
afgedaald naar de aarde,
nedergedaald ter helle.
ingegaan in de duisternis.
Ondergegaan in de voren
als graan,
opdat de hemel
in de diepste diepten
wortel schiet.

Van gedaante veranderd.
Glanzend, verborgen.
Gebroken, vernieuwd.
Honderdvoudig
opgestaan,
opdat alles
naar Hem smaakt.

Gevoed en gesterkt,
ontdaan van het kaf.
Vergeven en vergeten,
totdat alles is
volgroeid,
leven wij
op aarde in de hemel.        (Nico Vlaming)

Cantio    over psalm 115 vers 1                                  William Byrd
            Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam!
Niet ons, Heer, niet aan ons komt de eer toe, maar aan uw Naam!

Preeklied    381    Allen: 1, 3 en 5   Voorzang: 2 en 4

                             MAALTIJD VAN DE HEER

GAVEN EN GEBEDEN   – om mee te delen, om voor te bidden.
Inzameling van de gaven/offerande: 1e rondgang : Diakonaal werk
                                           2e rondgang: Eredienst en Pastoraat

Gebed over de gaven  ‘…door Christus, onze Heer.‘  Amen.
      
Voorbede - stil gebed, telkens beantwoord met acclamatie 368 J:
                  ‘Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk!’

Nodiging en Tafelgebed                                     Allen gaan staan
Acclamatie    1.Voorzang  2.Allen
 
Voorzang:  Hoe wonderlijk de wegen die Gij met ons gaat:
                  Gij roept ons aan de dag uit duisternis en chaos,
                  Noemt ons bij name, om evenbeeld van U te zijn -
                  en de aarde te dienen en te bewaren.

Allen:        Wij danken U, die met ons meegaat op onze tocht,
                 in wolk en vuur ons leidt op weg in de woestijn
                 en naar uw land voert, het manna uit de hemel zendt
                 en onze levensdorst lest met verkwikkend water.
                 Komt, gezegenden…..

Voorzang: Wij danken U, die ons de weg wijst in een mens
Jezus van Nazareth, uw welbeminde Zoon,
woord vol belofte, die vrede brengt waar oorlog is,
als een licht dat de duisternis doet verdwijnen.
Vg:       Want op de avond voor zijn lijden en dood
             heeft Hij het brood gedeeld, Hij gaf het ons en zei:
             “Dit is mijn lichaam, wanneer gij hiervan samen eet,
             zult gij Mij in uw midden voorgoed gedenken”…                     
                                                                                  ……stilte…..

             En na de maaltijd prees Hij dankbaar uw Naam,
             Hij zegende de beker, en gaf hem ons en zei:
             “Drinkt hiervan allen, dit is mijn bloed, mijn levenskracht,
             tot vergeving van zonden voor u vergoten”   …stilte…..
         Komt, gezegenden…….


Allen:        Wij danken U, voor Hem die alles heeft volbracht,
                 Gij hebt uw trouw betoond, het doodse graf ontsloten,
                 Hem hoog verheven: het graan dat in de aarde viel,
                 werd het brood voor het leven van heel de wereld.


Voorzang: Zend ons uw Geest, die ons met levenskracht vervult,
              en onze wereld zal herscheppen tot uw land,
              een nieuwe aarde, waar voedsel is in overvloed
              en mensen vervuld zijn van hoop en vreugde.
              Komt, gezegenden………..


Allen:        Zend ons uw Geest, die alle volken zó verbindt
             dat zij elkaar opnieuw de vredeshand gaan reiken,
             een nieuwe wereld, want al het oude is voorbij
             in het helder licht van uw nieuwe morgen.
             Komt, gezegenden, ….

Onze Vader

Vredegroet              De vrede van de Heer is altijd met u! 
                                 En met uw geest!
                                 Geeft elkaar een teken van vrede.

Communio          We worden deelgenoot aan
                             het Lichaam en Bloed van Christus

            “Ontvangt wat ge zijt : lichaam van Christus!
          Wees wat ge ontvangt, bloed (= leven) van Christus!” 
                                                                                      Augustinus


We zingen lied 399  (enkele keren), waarna we afsluiten met
                                 Lied 381 : 6


Dankgebed    Dankt de HEER, want Hij is vriendelijk. Halleluja!
                       En zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Halleluja!
                       Loof de HEER, mijn ziel………………          Amen.

ZENDING EN ZEGEN                                       

Slotlied: 657 Allen: 1, 2 en 4   Voorzang: 3

Zegen       Amen, Amen, Amen.

mail van: zondagsbrief@pgdeontmoeting.nl