Zondagsbrief, 17 september 2023

Dienst op 17 september 2023 in Kortgene, 10 uur.

Voorganger: dhr. H. vd Klooster


Orde van dienst.INTREDE

Orgelspel - Stilte - Klokgelui

Welkom - We gaan staan

Lied 84: 1, 2, 6.

Wij zoeken Uw nabijheid, bemoediging en toerusting, Vader, Zoon en Heilige Geest; dat wij ons veilig mogen weten bij U en elkaar.
Amen.

Onze hulp is de Naam van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft.
Gij, Die het Licht zijt op de lange weg naar het land van uw belofte
Hoe zouden wij in staat zijn onszelf staande te houden?
Hoe zouden wij bij machte zijn elkaar te behoeden?
Daarom bidden wij U, wees een gids voor ons uit; houd ons overeind.
Vergeef ons wat wij misdeden en laat ons weer in vrede leven.
Amen.

Lied 316: 1, 2, 4

Roep om ontferming 

Lied 299 e (voorzang/allen) (Bij het Gloria gaan we staan)       

Groet: De Heer zij met u! En met uw geest!

Gebed van de zondag, bij de opening van de Schriften:
            ‘………door Jezus Christus, onze Heer. ‘   Allen: Amen.
                                                                        We gaan zitten
DE SCHRIFTEN

Lezing uit de profeten: Ps 138: 1/3 en 7/8.  

Prijs de HEER, mijn zíel, prijs, mijn hart, zijn heilige náam.
Prijs de HEER, mijn zíel,  *
vergeet niet één van zijn wéldaden.

Hij vergeeft u àlle schúld,  *
hij geneest al uw kwálen,

hij redt uw lèven van het gráf,  *
hij kroont u met trouw en líefde,

hij overlaadt u met schòonheid en gelúk,  *
uw jeugd vernieuwt zich als een ádelaar.

De HÈER doet wat rechtváardig is,  *
hij verschaft recht aan de verdrúkten.          Hij kroont u….

Hij maakte aan Mòzes zijn wégen bekend,  *
aan het volk van Israël zijn grootse dáden.

Liefdevol en genàdig is de HÉER,  *
hij blijft geduldig en groot is zijn tróuw.

Niet èindeloos blijft hij twísten,  *
niet eeuwig duurt zijn tóorn.

Hij straft ons nìet naar onze zónden,  *
hij vergeldt ons niet naar onze schúld.

Zoals de hoge hemel de àarde overspánt,  *
zo welft zich zijn trouw over wie hem vrézen.

Zo ver als het òosten is van het wésten,  *
zo ver heeft hij onze zonden van ons verwíjderd. Hij kroont u…

Halleluja (staan)     1. Voorzang  2. Allen

Gij, die de Heer vreest, vertrouw op de Heer,   *  

Hij is uw hulp en schild.   Halleluja….

Zijn vader zag hem in de verte al aan komen.  *

Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem..’          Halleluja….

Lezing uit het heilig Evangelie Lucas 15;11 - 32.  Lof zij Christus

Acclamatie  339f  Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven, wij danken U.

Prediking        

moment van inkeer

Preeklied: 704:    

Gaven en Gebeden   – om mee te delen, om voor te bidden.

Inzameling van de gaven/offerande: 1e rondgang : Diakonaal werk
                                                          2e rondgang : Eredienst en Pastoraat                                                           
Gebed over de gaven  “…door Jezus Christus, onze Heer.” Amen.

Dankgebed,Voorbede en stilgebed ( acclamatie  367d:   Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison)

Onze Vader 369b

ZENDING EN ZEGEN 

Lied  823; 1,4,5
Zegen met gezongen Amen (431c).


BERICHT VAN DE SCRIBA

Wij nodigen jullie van harte uit voor een nieuwe Ontmoetingsmiddag op 30 september a.s. Onze  gasten uit Oekraïne én de inwoners van Noord-Beveland kunnen elkaar beter leren kennen tijdens de gesprekken, de puzzelwandeltocht, de high tea en de vesper in het Nieuw Zeelandhuis en het kerkje van Kats (adres: Kerkstraat 3 in Kats).

Het programma ziet er ongeveer als volgt uit:
13.30-14.00 uur        : Ontvangst met koffie/thee/limonade en wat lekkers
± 14.30 uur                : Puzzelwandeltocht in en rond Kats
± 16.00 uur                : High tea
17.00 – 17.30 uur      : Vesper
De high tea en de vesper worden verzorgd door een aantal Oekraïense gasten.

Graag aanmelden voor uiterlijk 23 september a.s. bij mwittkamp@zeelandnet.nl.
We zien jullie graag op 30 september in Kats!

Namens de Protestantse gemeenten van Noord-Beveland,
Janke Holtman, Karin Leendertse, Marianne Wittkamp


Startdienst: 24 september. lees/download PDF.