Zondagsbrief, 10 september 2023
  Zondagsbrief

10 september 2023

zondagsbrief@pgdeontmoeting.nl

Voorganger        : ds. M. van Manen
Dienst in              : Wissenkerke


Orde van dienst:


Woord van welkom door de ouderling van dienst

Aanvangslied: 215: 1, 2, 3, 4

Stil Gebed / Votum en Groet

Zingen Lied 215: 5, 6 en 7

Moment met de kinderen

Zingen We gaan voor even uit elkaar

Orgelspel waarbij de kinderen naar de nevendienst gaan; zij nemen het lantaarntje mee

Kyriegebed

Zingen Glorialied Lied 360: 1, 2 en 4

Gebed bij de opening van het Woord

Wij lezen uit de Bijbel ROMEINEN 12: 9 - 21
Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij.
Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet.
Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft.
Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht.
Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen.
Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven.
Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.
Maar ‘als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd’.
Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Zingen Lied 974: 1 en 2

Uitleg en Verkondiging: …Jouw bijdrage aan een hoger doel…

Orgelspel

Zingen Lied 974: 3, 4 en 5

Mededelingen door de ouderling van dienst

Bericht van overlijden:
Bericht van overlijden door de ouderling van dienst – gemeente gaat staan om het volgende bericht van overlijden aan te horen - Neeltje Lena de Looff – Korteknie - na het leggen van een herinneringsteentje…

Zingen Lied 730: 1
Allen gaan zitten

Afscheid van de aftredende ambtsdragers:
v. Gemeente, van een aantal van onze ambtsdragers is de ambtstermijn verstreken en nemen we afscheid, namelijk van de diakenen:
Liza de Winter-Gijzel
Nel Bareman- Versluijs
Edith le Duc-Allewijn
Leni de Kam-Verlinde
Mag ik jullie vragen te gaan staan     
(de aftredende ambtsdragers gaan staan)
Dankwoord…
v. Wij laten jullie gaan en willen jullie danken voor de overtuiging, de inzet en de liefde, waarmee je je hebt ingezet voor deze gemeente. We hopen dat je met plezier op deze periode mag terug kijken. 
We zijn dankbaar voor jullie vaardigheden en mogelijkheden, waarmee je je dienst in Christus' kerk hebt vervuld.  Wat blijft, is de door jullie gegeven belofte van geheimhouding van wat jullie vertrouwelijk ter kennis is gekomen, ook na je afscheid.

Zingen Lied 315: 1, 2 en 3
Mag ik jullie verzoeken je plaats in de gemeente weer in te nemen. 

kinderen komen terug van de nevendienst

Dank- en voorbeden ( + Stil Gebed + Onze Vader )

Zingen Lied 859: 1, 2, 3 en 4

Zending en Zegen

Aansluitend zingen Lied 431c

Bij de uitgang: Inzameling van de gaven


Startdienst: lees/download in PDF.