Zondagsbrief, 3 september 2023
  Zondagsbrief

[3 september 2023]

zondagsbrief@pgdeontmoeting.nl


Voorganger    : ds. I. de Heer
Dienst in        : Wissenkerke


Orde van dienst:

Welkom en mededelingen

 Voorbereiding
Zingen: Psalm 92; 1,2,3
Bemoediging en Groet
Zingen: Psalm 92: 4
de kinderen nemen het Paaslicht mee naar de kindernevendienst
Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar
Kyriegebed
Loflied zingen: 305: Alle eer en alle glorie

Dienst van het Woord
Gebed  voor de opening van de Schriften
Lezing 1 Corinthiers 11: 23 t/m 26
Zingen: 512: 1, 2, 3, 4
Lezen: 1 Corinthiers 12: 12 t/m 22
Zingen: 971: 1 
Uitleg en verkondiging
Zingen: Zingen: 975 1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 allen Jezus roept hier mensen samen
(kinderen komen terug uit de kindernevendienst)
Mededelingen
Zingen: 385 : 1, 2, 4
De Tafel van samen, de tafel wordt gedekt

Maaltijd van de Heer
Nodiging

tafelgebed. (Sytze de Vries)
V: Heer onze God, Die uw vleugels over ons spreidt
en met genade ons overschaduwt,
Enige en Eeuwige God,
…gij wekt in ons het verlangen
Keer op keer
Dat liefde mogelijk is, iets kan veranderen
Dat vrede kan bestaan
U danken wij voor alle inspiratie en creatieviteit,
Voor het vuur van Pinksteren, waarmee Gij ons dagelijks zegent.
Voor het dankgebed dat gij in ons wakker roept.
Daarom zingen wij tot U,
Met allen hier, en allen die ons voorgingen
Met al wat adem heeft
In hemel en op aarde stemmen ook wij hier met de lofzang in:

G         zingen: 705: 1 en 2

V          U zegenen wij om Jezus,
            de Zoon van uw hart.
            Uw liefde voor mensen heeft Hij verwoord,
Met lijf  en ziel laten zien
En onder ons heeft Hij hooggehouden
Wat recht en goed is.
Wie wij mensen in uw ogen zijn
Heeft hij belichaamd:
Kinderen van uw trouw,
Dochters en zonen
Van uw toekomst.
Aan de ontrouw van mensen heeft hij geleden
Aan onze dodelijkheid is Hij gestorven.
Maar uw vrede heeft Hij met ons gedeeld
Tot in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
Toen Hij het brood nam
En U zegende
het brood brak en zei:
Dit is mijn lichaam voor U
Doet dit tot mijn gedachtenis

Daarna nam hij de beker
Den sprak daarover de dankzegging uit
Hij gaf hem rond zei:
….
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed;
Doet dit, zo dikwijls ge die drinkt, tot mijn gedachtenis!

            Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker
            verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt. Maranatha!

V          Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot U, o God,
met dit brood en deze beker en wij bidden U:
gedenk het offer van de Zoon van uw liefde en aanvaard ons offer van lof en dank.
Geef ook ons de adem van uw Geest.
Wij bidden met uw zoon mee:
G         Onze Vader…

Zingen: 408e 

Gemeenschap van brood en wijn.

Delen wij samen de liefde van Christus
In het lichaam van Christus, voor ons gebroken,
En vinden wij leven in het nieuwe verbond gesloten met zijn bloed

VREDEGROET.         

Lezen: 2 Cor. 13: 11 – 13
Laten we elkaar de vrede van Christus toewensen.

Dankgebed
Slotlied: 704: 1 en 3
 Wegzending en zegen
Gezongen Amen.


Bericht vanuit de diaconie:
Op 10 september zullen onze diaken, Liza de Winter-Gijssel, Nel Bareman- Versluijs en Edith le Duc -Allewijn stoppen met hun ambt als diaken. Alle 3 hebben ze een groot aantal jaren hun tijd en energie in de diaconie gestoken.
Leni de Kam-Verlinde heeft ook aangegeven te willen stoppen. Haar gezondheid is broos en het kost haar teveel energie die ze niet over heeft. Dus ook zij zal afscheid nemen in de dienst van 10 september.
Alle 4 hebben ze wel aangegeven op de achtergrond nog te blijven helpen bij diaconale zaken. Fijn!

Maar u begrijpt waarschijnlijk wel dat de 2 diakenen al het werk niet met zijn tweeën kunnen blijven doen dus, denkt u nog eens goed na of u het ambt van diaken niet op u wilt nemen……

De startzondag komt er weer aan; zondag 24 september is het zover. U komt toch ook wel naar de dienst waarin ds. Karin van den Broeke voor gaat en Nova Melodica de dienst muzikaal opluister. ‘s Middag hebben we een fietstocht of autotocht over Noord Beveland en s avonds eten we gezamenlijk van de BBQ of mossels. Graag opgeven via het opgave formulier of mail naar karin2@zeelandnet.nl

lees/download de nieuwsbrief in PDF voor de Startdienst.