Zondagsbrief, 27 augustus 2023
  Zondagsbrief

[27 augustus 2023]

van: zondagsbrief@pgdeontmoeting.nl


 
 

Voorganger    : ds. J. Wouters, Middelburg
Dienst in         : Wissenkerke, 10:00 uur

Orde van dienst.


Psalm 3: Gods Vaderhanden zijn Davids hoofdkussen
  1. David in de schuld door overspel met Bathseba en doden Uria, met gevolg opstand Absalom en nu omringd door tegenstanders
  2. David wendt zich tot de Heere, die voor David een Schild wil zijn en Davids hoofd doet opheffen
  3. David kan gerust gaan slapen, want de Heere ondersteunt hem.


Mededelingen Kerkenraad
Psalm 29: 1 en 2
Stil Gebed
Votum en Groet
Psalm 29: 5
Wetslezing// Lied 859: 1,2 en 3
Gebed
We zingen ‘We gaan voor even uit elkaar’ en daarna kinderen naar de kindernevendienst//

Schriftlezing Psalm 3: Morgenlied

1Een psalm van David, toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom.
2HEERE, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders; velen staan tegen mij op.
3Velen zeggen van mijn ziel: Hij heeft geen heil bij God. Sela
4U echter, HEERE, bent een schild voor mij, mijn eer; U heft mijn hoofd omhoog.
5Met mijn stem riep ik tot de HEERE, en Hij verhoorde mij vanaf Zijn heilige berg. Sela
6Ik lag neer en sliep; ik ontwaakte, want de HEERE ondersteunde mij.
7 Ik vrees niet voor tienduizenden van het volk, die zich aan alle kanten tegen mij opstellen.
8Sta op, HEERE, verlos mij, mijn God, want U hebt al mijn vijanden op de kaak geslagen, de tanden van de goddelozen hebt U stukgebroken.
9Het heil is van de HEERE; Uw zegen is over Uw volk. Sela

Lied 850 (voorgestelde melodie psalm 140)
Preek
Zingen: Psalm 3: 2 en 3
Gebed
Lied: Ik bouw op U mijn Schild en mijn Verlosser (tekst ligt in de kerk)

Ik bouw op U
Mijn Schild en mijn Verlosser
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan
Sterk in Uw kracht gerust in Uw bescherming
Ik bouw op U en ga in Uwe naam
Sterk in Uw kracht gerust in Uw bescherming
Ik bouw op U en ga in Uwe naam

Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen
En telkens meer moet ik Uw kracht verstaan
Toch rijst in mij een lied van overwinning
Ik bouw op U en ga in Uwe naam
Toch rijst in mij een lied van overwinning
Ik bouw op U en ga in Uwe naam
Ik bouw op U
Mijn Schild en mijn Verlosser

Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
In rust met U die mij hebt voortgeleid
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
In rust met U die mij hebt voortgeleid

Zegen met gezongen Amen

(collecten bij uitgang)


Berichten van de scriba:

1. GROTE SCHOONMAAK.
Vrijdagochtend 15 september wil ik graag ons kerkgebouw in Wissenkerke een schoonmaakbeurt geven. Zelf denk ik aan de garderoberekken, vloeren, ramen, deuren, toiletgroep, stoelen, radiatoren, keukenkastjes, onkruid wieden voor de ingang en zo nog wat dingen.

Best een lijstje waar ik alleen niet aan toe kom. Maar vele handen maken ligt werk en ik hoop dat er mensen zijn die die ochtend willen helpen. Aanmelden hoeft niet hoor. Kom die vrijdagochtend gewoon en neem je eigen schoonmaakspullen mee dan maken we er van 09.00 tot 11.30 uur een gezellige ochtend van.  
Fijne groet, Caroline Filius


2. Startzondag, 24 september.lees / download de bijlage in PDF