Zondagsbrief, 20 augustus 2023
  Zondagsbrief

[20 augustus 2023]

van: zondagsbrief@pgdeontmoeting.nl


Voorganger    : dhr. J. Tollenaar, Colijnsplaat
Dienst in        :  Kortgene, 10:00 uur


Orde van dienst.

 

INTREDE

Orgelspel - Stilte - Klokgelui

Welkom - We gaan staan

 

Lied       275


Wij zoeken Uw nabijheid, bemoediging en toerusting, Vader, Zoon
En Heilige Geest; dat wij ons veilig mogen weten bij U en elkaar.
Amen.
Onze hulp is de Naam van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Gij, Die het Licht zijt op de lange weg naar het land van uw belofte
Hoe zouden wij in staat zijn onszelf staande te houden?
Hoe zouden wij bij machte zijn elkaar te behoeden?
Daarom bidden wij U, wees een gids voor ons uit; houd ons overeind.
Vergeef ons wat wij misdeden en laat ons weer in vrede leven.
Amen  ( zitten)
                              
Lied 944                                                   
Roep om ontferming 
Lied 299 e (voorzang/allen)  (tijdens het Gloria gaan we staan)    
Groet     De Heer zij met u!     En met uw geest!
Gebed van de zondag, bij de opening van de Schriften:
            ‘………door Jezus Christus, onze Heer. ‘   Allen: Amen.
                                                                        We gaan zitten
DE SCHRIFTEN
Lezing uit de thora   -   Genesis 3, 1 - 13

Antwoordpsalm 69, 1- 9    (antifoon 2) ( voorzang – allen)

Rèd mij, Gód,  *
het water staat aan mijn líppen,
ik zink weg in bòdemloos slíjk  *
en vind geen grond voor mijn vóeten,

ik bèn in diep wáter geraakt,  *
de stroom sleurt mij mée.
Uitgeput bèn ik van het róepen,  *
mijn keel is schór geschreeuwd,

mijn ògen zijn verzwákt  *
van het uitzien naar mijn Gód.
Talrijker dan de hàren op mijn hóofd  *
zijn zij die mij haten zonder réden,                               Laat dit een uur…

met vèlen zijn mijn belágers,  *
mijn vijanden die mij bedríegen:

terùggeven móet ik  *
wat ik niet heb geróofd.
God, u kènt mijn lichtzinnig léven,  *
mijn schuld is u niet ontgáan.
Laat ik niet beschamen wìe naar u úitzien,  *
Heer, God van de hemelse máchten,

laat wie u zoekt nìet om mij te schánde staan,  *
God van Ísraël.                                                       
Om ù moet ik smáad verduren  *
en bedekt het schaamrood mijn gezícht.
Ik ben voor mijn broers een vrèemde gewórden,  *
een onbekende voor de zonen van mijn móeder. Laat dit een uur…

Halleluja (staan)     1. Voorzang  2. Allen
 

Looft, gij knechten des Heren,loof de naam des Heren.*

De naam des Heren zij geprezen van nu aan tot in eeuwigheid.   Halleluja….

 

Jezus vroeg hem; wat is je naam  *

En hij antwooordde:”Legioen is mijn naam, want wij zijn met velen”’          Halleluja….


Lezing uit het heilig Evangelie – Marcus 5, 1 – 20   Lof zij Christus

Acclamatie  339f  Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven, wij dan - - ken U.
Prediking   n.a.v. Marcus 5     Spreken met Jezus 
                                         - moment van inkeer –
Preeklied    psalm 40 : 1, 4 en 6 

Gaven en Gebeden   – om mee te delen, om voor te bidden.

Inzameling van de gaven/offerande: 1e rondgang : Diaconaal werk
                                                          2e rondgang : Eredienst en Pastoraat                                                           
Gebed over de gaven  “…door Jezus Christus, onze Heer.” Amen.

Dankgebed, voorbede en stilgebed ( acclamatie  367 d    Kyrie, Kyrie, Kyrie  e-le-i-son)

Onze Vader 369b

ZENDING EN ZEGEN 

 

Slotlied       800 : 1, 3 en 4

Zegen          Amen, Amen, Amen.    (431c)                         
Orgelspel