Zondagsbrief, 13 augustus 2023
  Zondagsbrief

[13 augustus 2023]

van: zondagsbrief@pgdeontmoeting.nl


Voorganger    : dhr. K. Blok, Kortgene
Dienst in        : Wissenkerke, 10:00 uur


Orde van dienst:
“Het is de HEER die redt!”


Welkom

Allen gaan staan

Intochtslied LB 217:1, 2

Bemoediging , drempelgebed

Zingen: LB 217: 3, 4

Allen gaan zitten

Kinderen gaan met licht ontstoken aan de Paaskaars naar de kindernevendienst

Kinderlied zingen eerste vers en de kaars pas aansteken na het zingen van het eerste couplet; de gemeente zingt door en na het zingen van het tweede vers gaan de kinderen lopen terwijl de gemeente het derde vers zingt

Verootmoedigingsgebed

LB 92:3, 7

Leefregel

LB 92: 5, 6

Gebed bij de opening van het Woord

Inleiding op de lezingen

Lezing Jona 2,2-11
2Toen begon hij in de buik van de vis tot de HEER, zijn God, te bidden:
3‘In mijn nood riep ik de HEER aan
en Hij antwoordde mij.
Uit het rijk van de dood schreeuwde ik om hulp –
U hoorde mijn stem! (Ps. 120:1, 130:2, Klaagl. 3:55)
4U slingerde mij de diepte in, naar het hart van de zee.
Kolkend water heeft mij omgeven,
zwaar sloegen uw golven over mij heen. (Ps. 42:8)
5Ik dacht: Verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen.
Maar eens zal ik weer uw heilige tempel aanschouwen. (Ps. 31:23)
6Het water sneed mij de adem af.
Muren van water hebben mij omgeven,
met wier is mijn hoofd omwonden. (Ps. 69:2)
7Ik zonk naar de bodem, waar de bergen oprijzen,
naar het rijk dat zijn grendels voorgoed achter mij sloot.
Maar U trok mij levend uit de dood omhoog,
o HEER, mijn God! (Ps. 30:4)
8Toen mijn levensadem mij verliet,
riep ik U aan, HEER,
en mijn gebed kwam tot U in uw heilige tempel.
9Zij die armzalige goden vereren,
verlaten U, trouwe God,
10maar ik zal mijn stem in dank verheffen
en U offers brengen;
mijn geloften los ik in.
Het is de HEER die redt!’
11Toen, op bevel van de HEER, spuwde de vis Jona uit op het droge.


Zingen: LB 245  

(92: 2,4,6,7)

Lezing Mattheüs 14: 22 t/m 35

22 Meteen daarna gelastte Hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant. Hij zou ook komen nadat Hij de mensen had weggestuurd. 23
Toen Hij hen weggestuurd had, ging Hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en Hij was daar helemaal alleen. 24De boot was intussen al vele stadiën van het vasteland verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. 25Tegen het einde van de nacht kwam Hij naar hen toe, lopend over het water. 26Toen de leerlingen Hem op het water zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een geest!’ en schreeuwden het uit van angst. 27Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Houd moed! Ik ben het, wees niet bang!’ 28Petrus antwoordde: ‘Heer, als U het bent, zeg me dan dat ik over het water naar U toe moet komen.’ 29Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. 30Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ 31Meteen strekte Jezus zijn hand uit, Hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ 32Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. 33De leerlingen wierpen zich voor Hem neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’
34 Toen ze overgestoken waren, gingen ze aan land bij Gennesaret. 35De mensen daar herkenden Hem en maakten zijn komst overal in de omgeving bekend, en men bracht allen die ziek waren bij Hem.
 


Zingen:  LB 352 : 1 allen, 2 mannen 3 vrouwen 4 allen 5  mannen 6 vrouwen 7 allen

Verkondiging

Orgelspel

Zingen: LB 917: 1 allen, 2 mannen 3 vrouwen 4 mannen 5 vrouwen 6 allen

Mededelingen

Gebeden (voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader)

De acclamatie is:  Adem van God, vernieuw ons bestaan,  Liedboek 368-G

                                                 Allen gaan staan
Slotlied: Aan u behoort, o Heer der Heren,  Lb. 823: 1, 3, 5

Zending en zegenbede

Gezongen Amen 

Collecten bij de uitgang: Zomerzending; Ghana, een sterke kerk op een kwetsbare plek