Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 5 juni 2022 - Pinksteren

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

(Her-)bevestiging en zegenen ambtsdragers

Pinksteren, 5 juni 2022

Voorganger: ds. Karin van den Broeke

Organist: Henk Tazelaar

Welkom door Ouderling van Dienst

Openingslied 287: 1, 2 en 5

Stil Gebed

Votum en Groet

Lied: 675

Kindermoment

Kyrie en Gloria

Lied: 299e

Gebed om Verlichting met de Heilige Geest

Lezing: Joël 3, 1-5

Lied: psalm 68: 3 en 7

Lezing: Handelingen 2, 1-11

Lied: 970

Overweging

Orgelspel

Lied: Hoe groot zijt Gij (Johannes de Heer 886)

Mededelingen door Ouderling van Dienst

(HER-)BEVESTIGING en ZEGENING AMBTSDRAGERS

Geloofsbelijdenis: 340b

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus,
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle,
ten derden dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest,
ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden,
wederopstanding des vleses
en een eeuwig leven.
Amen, amen, amen.

(Her-)bevestiging in het ambt van

Inleiding

Lied: 840

Vragen aan ambtsdragers:

Gerrit Pieter Cornelis van Santen, ouderling(-scriba)

Neeltje Lena, diaken

Er zijn geen wettige bezwaren ingebracht tegen deze verbintenissen.

Belooft u te leven bij de woorden van de bijbel, als inspiratiebron in uw leven?

Belooft u uw ambt trouw te bedienen,

met liefde voor de gemeenschap waarin u staat

en voor alle mensen die God op uw weg brengt?

Belooft u ook voorgoed geheim te houden

wat u in vertrouwen te horen hebt gekregen,

belooft u uw taak te vervullen overeenkomstig de orde van de kerk

en bent u bereid bij dit alles met respect

te luisteren naar en open te staan voor

wat anderen denken en geloven?

Antwoord: Ja, van harte

Zegen

Zegen van predikant met pastorale opdracht

Wilhelmina Cornelia de Heer, predikant (met pastorale opdracht)

Zegen

Vraag aan gemeente

Lied: 1005: 1, 2 en 5 (allen), 3 (vrouwen), 4 (mannen)

Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader

Slotlied: 704

Zending en Zegen

Amen (431c)

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus