Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 30 januari 2022

voor de dienst van Protestantse gemeente de Ontmoeting te Noord-Beveland.vanuit de Katse kerk
Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
cropped-AzureSquare.png
We mogen weer (h)open

Zondagsbrief 30 januari 2022

van Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland

Bij de diensten

Op Zondag 30 januari is er om 09:30 uur weer een kerkdienst in de Opstandingskerk die u in de kerk mee kunt maken! We hopen u weer te zien in de kerk. Voorganger is ds. Steenbergen uit Vlissingen. Om 11:00 uur bent u ook weer welkom in de Katse kerk in Kats. Voorganger daar is: ds. Vlaming uit Utrecht.

Wij zijn heel blij dat we u weer in de diensten mogen ontvangen.

Er gelden maar twee regels voor ieder die de dienst bezoekt (vanaf 13 jaar): u houdt anderhalve meter afstand (ook als u zit) en u draagt wanneer u zich verplaatst een CE-gekeurd mondkapje. Huisgenoten mogen in een bubbel bij elkaar zitten.

Volgende diensten

Op zondag 6 februari is er een bijzondere gezamenlijke dienst in de Opstandingskerk in Wissenkerke om 09:30 uur. Voorganger: ds. K. van den Broeke uit Kortgene. We herdenken de slachtoffers van de Watersnoodramp en we vieren de hulp die onze regio toen vanuit de hele wereld geboden is en het ontstaan van het werelddiaconaat. Na afloop van de dienst is er eindelijk weer eens gelegenheid om als gemeenteleden koffie te drinken. Dit mede dankzij enkele gemeenteleden die zich hiervoor in willen zetten.

Huisbezoek

Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meldt het dan aan Conny Trimpe of Ina de Jager. Contactgegevens in de Kerkwijzer of op te vragen bij de scriba. Geef dingen als een verblijf in het ziekenhuis en dergelijke alstublieft door. Wij zijn ervan afhankelijk voor een goede zorg voor elkaar.

Financiën

Deze week collecteren wij voor:

In de eerste collecte voor: Jong Protestants Interactief aan de slag met de Bijbel

De tweede collecte is bestemd voor: Eredienst en Pastoraat.


Nu er niet gecollecteerd kan worden tijdens de diensten, is het fijn als u bereid bent om via de bank uw giften over te maken. Diaconie en College van Kerkrentmeesters hebben besloten het aantal rekeningnummers dat na de fusie gebruikt wordt te beperken.

Hieronder treft u de rekeningnummers aan waarvan het fijn is als u ze gebruikt.

Bankrekeningen Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland

Kerk (CvK) NL 94 RABO 03737.32.961

Diaconie NL 71 RABO 03714.02.271

Zending NL 30 RABO 03737.33.046

Met vriendelijke groet,

Kees Blok, scriba PG De Ontmoeting te Noord-Beveland

Orde van dienst 30 januari 2022 09:30 uur

In de Opstandingskerk te Wissenkerke

Voorganger: ds. J.W. Steenbergen, Vlissingen

Organist: Suus de Moor* Welkom door ouderling van dienst, tevens aankondiging aanvangslied

* Zingen Lied 212: 1, 2 en 3

* Bemoediging, drempelgebed en groet

* Zingen Psalm 66: 1, 3, 7

* Moment voor de kinderen en zingen "Wij gaan voor even uit elkaar".

* Gebed om ontferming

* Glorialied: LB. 305 alle verzen

DIENST VAN HET WOORD

* Gebed bij het openen van de Schrift

* Inleiding op de lezingen

* Lezing van Lied 857 : Jij zoekt mij

* Zingen: Psalm 87 alle verzen

* Lezen van Lukas 4: 22 t/m 30

* Acclamatie: U komt de lof toe, Lb. 339-A

* Verkondiging

* Zingen: Uit uw verborgenheid Lb. 500 alle verzen

* Kinderen komen terug

* Mededelingen kerkenraad

* Gebeden , de acclamatie is:

God wees ons genadig Lb. 514-C

* Slotlied: Wat vraagt de Heer nog meer van ons, Lb. 992 alle verzen

* Zending en zegen met gezongen Amen (Liedboek 431c)

Orde van dienst 30 januari 2022 11:00 uur

In de Katse kerk te Kats

Voorganger: ds. N. Vlaming, Utrecht

Organist: Henk Tazelaar

Voorbereiding

Orgelspel - Stilte - Klokgelui – Welkom

De gemeente gaat staan

De kaarsen worden aangestoken

Lied 277 1.Voorzang 2. Allen 3. Voorzang 4. Allen

Lied 277

In de naam van de Vader

en de Zoon

en de heilige Geest.

Amen.

Onze hulp is de Naam van de HEER,

die hemel en aarde gemaakt heeft.

Gij wacht op ons, goede God, totdat wij open gaan voor U.

Wij wachten op uw woord, dat ons ontvankelijk maakt.

Stem ons af op uw stem, stem ons af op uw stilte…..

………………………………

Spreek ons uw Zoon tegemoet:

Jezus, het woord van uw vrede.

Vergeef ons, goede God, al wat wij misdeden

en laat ons weer in vrede leven.

Amen.

allen blijven staan

Openingspsalm 93 Allen: 1, 2 en 4 Cantores: 3

Roep om ontferming

Kyrie en Gloria 299 D

Groet De Heer zij met u! En met uw geest!

Gebed van de zondag, bij de opening van de Schriften:
‘….…door Jezus Christus, onze Heer.’. Gemeente: Amen.
allen gaan zitten

DE SCHRIFTEN

Lezing uit de Profeten - Jeremia 1, 4 - 10

Antwoordpsalm 71 Antifoon: 1. Voorzang 2. Allen

Paslm 71

Bij ù, Heer, schúil ik, * maak mij nooit te schánde,

Red en bevrìjd mij, doe mij récht, * hoor mij en kom mij te húlp.

Wees de rots waaròp ik kan wónen, * waar ik altijd héen kan gaan.

U hebt mijn rèdding bevólen, * mijn rots en mijn burcht, dat bent ú.

Mijn God, bevrijd mij ùit de hand van schúrken, *

uit de greep van wrede onderdrúkkers.

U bent mijn enige hòop, Heer, mijn Gód, *

van jongs af vertrouw ik op ú.

Allen: Antifoon

Al vanaf mijn geboorte steun ik op u, °

al in de moederschoot was ù het die mij dróeg, *

u wil ik altijd lóven.

Voor velen bèn ik een téken, * u bent mijn veilige schúilplaats.

Heel de dàg is mijn mónd * vervuld van uw lof en uw lúister.

Verstoot mij nìet nu ik óud word, *

verlaat mij niet nu mijn kracht bezwíjkt.

God, blìjf niet vér van mij, * mijn God, kom mij haastig te húlp,

Ik blijf naar u ùitzien, altíjd, * u lof brengen, meer en méer.

Allen: Antifoon

Mijn mond verhaalt van uw gerechtigheid, °

van uw reddende dàden, dag aan dág, *

hun aantal kan ik niet téllen.

Spreken zal ik over uw màcht, Heer, mijn Gód, *

de rechtvaardigheid roemen van u alléen.

God, u onderwees mij vàn jongs af áan, *

en steeds nog vertel ik uw wónderen.

.…Nù ik oud en gríjs ben, * verlaat mij niet, o Gód,

zodat ik het nàgeslacht, elk nieuw kínd, *

kan verhalen van de macht van uw árm.

Uw gerechtigheid rijst hòog op, o Gód, *

u hebt grootse daden verricht, wie is aan u gelíjk?

Allen: Antifoon

allen gaan staan

Halleluja 338 A

Kom, laat ons juichen voor de HEER, onze God, *

jubelen ter ere van de rots van ons heil Halleluja….

Allen betuigden hem hun bijval *

en verbaasden zich over zijn genaderijke woorden. Halleluja….

Lezing uit het heilig Evangelie – Lucas 4, 21 - 30

eindigend met: Woord van de levende Heer!

Acclamatie 339 a ‘U komt de lof toe…..’

Prediking

- moment van inkeer –

Preeklied 530

Gaven en gebedenom mee te delen, om voor te bidden.

Inzameling van de gaven/offerande: 1e rondgang : Diakonaal werk

2e rondgang : Eredienst en Pastoraat

Gebed over de gaven “…door Jezus Christus, onze Heer.” Amen.

Voorbede en stil gebed, telkens beantwoord met de acclamatie

367 D

Gebed des Heren Onze Vader………

Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN (staan)

Slotlied 534

Zegen

Orgelspel

VanUisdeToekomstCMYK

Van U is de toekomst

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus