Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 23 januari 2022

voor de dienst van Protestantse gemeente de Ontmoeting te Noord-Beveland.vanuit de Katse kerk
Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
cropped-AzureSquare.png

Zondagsbrief 23 januari 2022

van Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland


Bij de diensten

Op Zondag 23 januari is er om 11:00 uur een gezamenlijke online-dienst vanuit de Katse kerk in Kats. Voorganger: ds. Ruben van Zwieten. Tot nader order blijven onze diensten voorlopig helaas uitsluitend online.

Volgende diensten

De Praise-dienst op vrijdag 28 januari wordt voorlopig uitgesteld in verband met het feit, dat wij nu nog het beleid van alleen online-diensten hebben.

Op zondag 30 januari is er opnieuw een gezamenlijke online-dienst vanuit de Opstandingskerk in Wissenkerke om 09:30 uur. Voorganger: ds. J.W. Steenbergen, Vlissingen.

Huisbezoek

Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meldt het dan aan Conny Trimpe of Ina de Jager. Contactgegevens in de Kerkwijzer of op te vragen bij de scriba. Geef dingen als een verblijf in het ziekenhuis en dergelijke alstublieft door. Wij zijn ervan afhankelijk voor een goede zorg voor elkaar.


Uit de kerkenraad van 17 januari: “Habemus Matrem!”

En toen was er witte rook! Eén kerkenraad nadat onze voorzitter tot 1 januari, Conny Slotema, haar afscheid aankondigde, hebben wij alweer een nieuwe voorzitter. En het is opnieuw een moeder. Dus wij zeggen niet: “Habemus Papam”, maar: “Habemus Matrem!”. De kerkenraad heeft uit haar midden unanimo consensu Karin Leendertse tot voorzitter gekozen en zij heeft daarin bewilligd. Wij zijn bijzonder dankbaar dat we een enthousiaste voorzitter mogen verwelkomen die onze gemeente door en door kent.


Voortgang werkzaamheden invullen vacature predikant

Het moderamen heeft de kerkenraad, in vergadering op 17 januari, verslag uitgebracht van het gesprek met de classispredikant dat op 6 januari is gevoerd. In dat gesprek heeft het moderamen aan de classispredikant overgebracht dat de kerkenraad had ingestemd met het voorstel om op zoek te gaan naar een kandidaat om op korte termijn de pastorale bearbeiding in onze gemeente ter hand te nemen en de pastorale raad en de coördinator bezoekwerk hierin te begeleiden. De classispredikant heeft de kerkenraad daarop hiervoor de naam van een kandidaat aangereikt. De kerkenraad heeft er op 17 januari in bewilligd dat het moderamen een kennismakingsgesprek met deze kandidaat voert om wensen en mogelijkheden te bespreken. De eerstvolgende kerkenraad, op maandag 7 maart, zal het moderamen opnieuw verslag uitbrengen aan de kerkenraad. Nu van dit kennismakingsgesprek. Zo mogelijk zal op 7 maart ook een kennismakingsgesprek met de kerkenraad plaatsvinden en indien alles naar wens verloopt, kan dan op 9 maart de kandidaat aan de gemeente worden voorgesteld op de gemeente-avond aansluitend aan de biddag-dienst.


Financiën

Deze week collecteren wij voor:

In de eerste collecte voor: Missionair werk: Kerk In Actie

De tweede collecte is bestemd voor: Eredienst en Pastoraat.

Nu er niet gecollecteerd kan worden tijdens de diensten, is het fijn als u bereid bent om via de bank uw giften over te maken. Diaconie en College van Kerkrentmeesters hebben besloten het aantal rekeningnummers dat na de fusie gebruikt wordt te beperken.

Hieronder treft u de rekeningnummers aan waarvan het fijn is als u ze gebruikt.

Bankrekeningen Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland

Kerk (CvK) NL 94 RABO 03737.32.961

Diaconie NL 71 RABO 03714.02.271

Zending NL 30 RABO 03737.33.046

Met vriendelijke groet,

Kees Blok, scriba PG De Ontmoeting te Noord-Beveland

Orde van dienst 23januari 2022 Epifanie IV

Voorbereiding

Orgelspel - Stilte - Klokgelui – Welkom

De gemeente gaat staan

Intochtslied : 276 : 1, 2

Eeuwige, onze God, wij die U nooit hebben gezien, –

zie ons hier staan.

Wij die van U hebben gehoord, –

hoor Gij ons aan.

Uw Naam is dat Gij mensen helpt, –

wees onze hulp,

en dat Gij alles hebt gemaakt, –

maak alles nieuw,

en dat Gij ons bij name kent, –

leer ons U kennen,

die Bron van leven wordt genoemd, –

doe ons weer leven,

die hebt gezegd: Ik zal er zijn, –

wees hier aanwezig.

Amen

vervolg intochtslied: 276 : 3

Kyrie en Gloria 299j; I = Voorzang, II = Allen

Groet:

I: De Heer zij met u!
II: En met uw geest!

De gemeente gaat zitten

DE SCHRIFTEN

Gebed van de zondag bij de opening van de Schriften

eindigend met de woorden:

‘................…alle dagen van ons leven tot in eeuwigheid.’

Gemeente: Amen.

Lezing Exodus 32, 1 – 35

Toen het volk merkte dat Mozes lang wegbleef en maar niet van de berg af kwam, verdrongen ze zich om Aäron en eisten van hem: ‘Maak een god voor ons die voor ons uit kan gaan, want wat er gebeurd is met die Mozes, die ons uit Egypte heeft geleid, weten we niet.’ Aäron antwoordde: ‘Neem dan uw vrouwen, zonen en dochters hun gouden oorringen af en breng die bij mij.’ 3Hierop deden alle Israëlieten zonder aarzelen hun gouden oorringen af en gaven die aan Aäron. Alles wat ze hem brachten smolt hij om en hij goot er een beeld van in de vorm van een stierkalf. Het volk riep uit: ‘Israël, dit is je god, die je uit Egypte heeft geleid!’ Toen Aäron zag wat er gebeurde, bouwde hij een altaar voor het beeld en kondigde hij aan dat er de volgende dag een feest voor de HEER zou zijn. De volgende morgen vroeg brachten ze brandoffers en vredeoffers. Ze gingen zitten om te eten en te drinken, en stonden daarna op om uitbundig feest te vieren. De HEER zei tegen Mozes: ‘Ga terug naar beneden, want jouw volk, dat je uit Egypte hebt geleid, misdraagt zich. 8Nu al zijn ze afgeweken van de weg die Ik hun gewezen heb. Ze hebben een stierenbeeld gemaakt, hebben daarvoor neergeknield, er offers aan gebracht en gezegd: “Israël, dit is je god, die je uit Egypte heeft geleid!”’ De HEER zei verder tegen Mozes: ‘Ik weet hoe onhandelbaar dit volk is. Houd Mij niet tegen: mijn brandende toorn zal hen verteren. Maar uit jou zal Ik een groot volk laten voortkomen.’ Mozes probeerde de HEER, zijn God, milder te stemmen: ‘Wilt U dan uw toorn laten ontbranden tegen uw eigen volk, HEER, dat U met sterke hand en grote macht uit Egypte hebt bevrijd? Wilt U dat de Egyptenaren zeggen: “Hij heeft hen bevrijd om hen in het ongeluk te storten, om hen in het bergland te doden en van de aarde weg te vagen”? Wees niet langer toornig en zie ervan af onheil over uw volk te brengen! Denk toch aan uw dienaren Abraham, Isaak en Israël, aan wie U onder ede deze belofte hebt gedaan: “Ik zal jullie zo veel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn, en het hele gebied waarvan Ik gesproken heb zal Ik hun voor altijd in bezit geven.”’ Toen zag de HEER ervan af zijn volk te treffen met het onheil waarmee Hij gedreigd had. Mozes keerde zich om en ging de berg af. De twee platen met de verbondstekst droeg hij bij zich. Aan beide kanten waren ze beschreven, aan de voorkant en aan de achterkant. De platen waren Gods eigen werk en het schrift dat erin gegrift was, was Gods eigen schrift. Toen Jozua het geschreeuw van het volk hoorde, zei hij tegen Mozes: ‘Ik hoor strijdkreten in het kamp!’ Maar Mozes zei: ‘Dat is geen gejuich na een overwinning en geen geweeklaag na een nederlaag. Luid gejoel – dát hoor ik.’ Dichter bij het kamp gekomen, zag hij het stierenbeeld en het gedans. Woedend smeet hij de platen aan de voet van de berg aan stukken. Hij greep het stierenbeeld, gooide het in het vuur en verpulverde het. De as strooide hij op het water, en dat liet hij de Israëlieten drinken. Tegen Aäron zei hij: ‘Wat heeft dit volk je misdaan, dat je zo’n zware schuld op hen geladen hebt?’ ‘Ik smeek je je woede te bedwingen,’ antwoordde Aäron. ‘Je weet dat dit volk alleen maar kwaad wil. Ze zeiden tegen mij: “Maak een god voor ons die voor ons uit kan gaan, want wat er gebeurd is met die Mozes, die ons uit Egypte heeft geleid, weten we niet.” Toen ik hun om goud vroeg, deden ze zonder aarzelen hun sieraden af en gaven ze aan mij. Ik gooide ze in het vuur en toen kwam dat kalf eruit tevoorschijn.’ Mozes begreep dat het volk zich had laten gaan omdat Aäron niet ingegrepen had, en dat hun vijanden daarom de spot met hen zouden drijven. Hij ging bij de ingang van het kamp staan en zei: ‘Wie voor de HEER kiest, moet hier komen.’ Alle nakomelingen van Levi voegden zich bij hem. Hij zei tegen hen: ‘Dit zegt de HEER, de God van Israël: Gord je zwaard om, jullie allemaal, doorkruis het kamp in de volle lengte en breedte en dood iedereen die je tegenkomt, al is het je broer, vriend of verwant.’ De Levieten deden wat Mozes hun had opgedragen, en zo kwamen er die dag ongeveer drieduizend Israëlieten om. ‘Vandaag hebt u zich aan de HEER gewijd,’ zei Mozes, ‘door u zelfs tegen uw zonen en broers te keren. U hebt vandaag zijn zegen verworven.’ De volgende morgen zei Mozes tegen het volk: ‘U hebt zwaar gezondigd. Toch zal ik de berg op gaan, naar de HEER; misschien kan ik verzoening bewerken voor uw zonden.’ Hierop keerde hij terug naar de HEER. ‘Ach HEER,’ zei hij, ‘dit volk heeft zwaar gezondigd: ze hebben een god van goud gemaakt. Schenk hun vergeving voor die zonde. Wilt U dat niet, schrap mij dan maar uit het boek dat U geschreven hebt.’ De HEER antwoordde Mozes: ‘Alleen wie tegen Mij gezondigd heeft, schrap Ik uit mijn boek. Leid het volk nu naar de plaats die Ik je heb genoemd; mijn engel zal voor je uit gaan. Maar op de dag van de verantwoording zal Ik hen voor hun zonde ter verantwoording roepen.’ De HEER strafte het volk, omdat ze het kalf hadden gemaakt, het beeld dat Aäron gegoten had.

Antwoordpsalm : 71, 1-8 (onberijmd) I = Voorzang, II = Allen

Antifoon Psalm 71

V Bij ù, Heer, schúil ik, *
maak mij nooit te schánde,

A red en bevrìjd mij, doe mij récht, *
hoor mij en kom mij te húlp.

V Wees de rots waaròp ik kan wónen, *
waar ik altijd héen kan gaan.

A U hebt mijn rèdding bevólen, *
mijn rots en mijn burcht, dat bent ú.

V Mijn God, bevrijd mij ùit de hand van schúrken, *
uit de greep van wrede onderdrúkkers.

A U bent mijn enige hòop, Heer, mijn Gód, *
van jongs af vertrouw ik op ú. Mijn lippen….

V Al vanaf mijn geboorte steun ik op u, °
al in de moederschoot was ù het die mij dróeg, *
u wil ik altijd lóven.

A Voor velen bèn ik een téken, *
u bent mijn veilige schúilplaats.

V Heel de dàg is mijn mónd *
vervuld van uw lof en uw lúister.

A Verstoot mij nìet nu ik óud word, *
verlaat mij niet nu mijn kracht bezwíjkt.

V Mijn vijanden sprèken over míj, *
ze loeren op mij en spannen sámen,

A ze zeggen: ‘Gòd heeft hem verláten, *
jaag hem op, grijp hem, niemand die hem rédt.’ Mijn lippen….

De gemeente gaat staan

Halleluja I = Voorzang, II = Allen

Halleluja

Komt, laat ons jubelen voor de Heer, *
Juichen ter ere van de rots van ons heil.

Halleluja …

De Geest van de Heer rust op mij *
Want hij heeft mij gezalfd.

Halleluja …

Lezing uit het heilig Evangelie – Math. 6, 24

24 'Niemand kan twee heren dienen:hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon..'

eindigend met: Woord van de levende Heer!

Acclamatie op het Evangelie - zie 339b

U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie,
o Vader, o Zoon, o heilige Geest,
in alle eeuwen der eeuwen!

De gemeente gaat zitten

Prediking

- moment van inkeer -

Preeklied 528 : 1, 3, 4 en 5

Gaven en gebeden – om mee te delen, om voor te bidden.

Inzameling van de gaven/offerande:

1e rondgang: Missionair werk: Kerk In Actie

2e rondgang:Eredienst en Pastoraat.

Gebed over de gaven

Eindigend met de woorden: “…in Christus, onze Heer.” Amen.

Voorbede en stil gebed, telkens beantwoord met de acclamatie 368c

Doe lichten over ons uw aangezicht

Gebed van de Heer 369d

Onze Vader Orthodox deel 1
Onze Vader Orthodox deel 2
Onze Vader Orthodox deel 3
Onze Vader Orthodox deel 4
Onze Vader Orthodox deel 5
Onze Vader Orthodox deel 6

ZENDING EN ZEGEN

De gemeente gaat staan

Slotlied 518 : 1, 2 en 7

Zegen Amen, amen, amen! (gezongen – 431c)

Orgelspel

VanUisdeToekomstCMYK

Van U is de toekomst

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus