Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 9 januari 2022

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Zondagsbrief 9 januari 2022
voor de dienst van Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland

Bij de diensten
Op Zondag 9 januari is er om 09:30 uur een gezamenlijke ONLINE dienst vanuit de Opstandingskerk. Voorganger: ds. A. C. den Hollander.
Wees online welkom en vier met ons mee!
Er is deze zondag GEEN dienst vanuit de Katse kerk.

Volgende diensten
Op dit moment weten wij niet wat het kabinet op 14 januari bekend zal maken over de Corona-maatregelen. Dus weten wij ook niet of we op 16 januari fysieke kerkdiensten zullen mogen organiseren. Zo de viering van het Heilig Avondmaal of de Maaltijd van de Heer voorbereiden is eigenlijk nauwelijks mogelijk, ook al omdat het maar de vraag is of het wel door kan gaan. Het moderamen heeft besloten deze vieringen af te gelasten. Op dit moment is daarom ook niet te zeggen of de dienst in de Opstandingskerk plaats zal vinden. Als de diensten alleen online plaats kunnen vinden, is de derde dienst van de maand immers vanuit Kats.
Als we fysieke diensten mogen organiseren, bent u op zondag 16 januari weer welkom bij een viering van PG De Ontmoeting in en vanuit de Opstandingskerk te Wissenkerke. Aanvang 09:30 uur. Voorganger: ds. Ruben van Zwieten uit Amsterdam.
Onze gemeente zal in ieder geval een online-dienst vanuit de Katse kerk organiseren om 11:00 uur. Alleen indien de Corona-maatregelen het toestaan, zijn bij deze viering ook bezoekers welkom.
Wij hopen natuurlijk, dat we vanaf 16 januari weer diensten in beide kerken mogen organiseren. Zolang de diensten online zijn, blijven wij voornemens de derde dienst van de maand vanuit de Katse kerk verzorgen. Die is dan helaas alleen met geluid.
Hoe het daarna verder gaat met de diensten, online of fysiek, daarover is nu nog geen zinnig woord te zeggen.

Huisbezoek
Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meldt het dan aan Conny Trimpe of Ina de Jager. Geef dingen als een verblijf in het ziekenhuis en dergelijke alstublieft door. Wij zijn ervan afhankelijk voor een goede zorg voor elkaar.

Voortgang werkzaamheden invullen vacature predikant
Het moderamen heeft het geplande gesprek met de classispredikant op de afgesproken datum, 6 januari, gevoerd. Op 17 januari wordt de kerkenraad hierover geïnformeerd. Daarna volgen nieuwe mededelingen.

Financiën
Deze week collecteren wij voor:
In de eerste collecte voor: Eigen diaconaal werk
De tweede collecte is bestemd voor: Eredienst en Pastoraat.
Nu er niet gecollecteerd kan worden tijdens de diensten, is het fijn als u bereid bent om via de bank uw giften over te maken. Diaconie en College van Kerkrentmeesters hebben besloten het aantal rekeningnummers dat na de fusie gebruikt wordt te beperken.
Hieronder treft u de rekeningnummers aan waarvan het fijn is als u ze gebruikt.
Bankrekeningen Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland
Kerk (CvK) NL 94 RABO 03737.32.961
Diaconie NL 71 RABO 03714.02.271
Zending NL 30 RABO 03737.33.046

Met vriendelijke groet,
Kees Blok, scriba PG De Ontmoeting te Noord-BevelandOrde van dienst: 9 januari 2022:Intochtslied: Psalm 97: 1, 6

Votum en groet

Lied: 518 : 1 Hoe helder staat de Morgenster

Kyriegebed

Glorialied: 482 : 1 Daar is uit ’s werelds duister wolken

Gebed

Schriftlezing: Titus 3 : 1 - 7

Lied: 527 Uit uw hemel zonder grenzen

Schriftlezing: Matteüs 3 : 13 - 17

Lied: 524 Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan

Preek

Lied: 939 Op U alleen, mijn God en Heer

Gebeden

Slotlied: 526 : 1, 2 Juich voor de koning van de Joden

Zegen + Amen


kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus