Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief 17 januari 2021 - online

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
17/1/2021 2e zondag na Epifanie Prot. gemeente
KANAZONDAG ‘De Ontmoeting’
De Katse Kerk
(kleur: wit)

INTREDE


Orgelspel - Stilte - Klokgelui

WelkomMorgenlied (staan) 217 : 1, 2 en 3

Genade, barmhartigheid en vrede
zij u van God, de Vader,
en van Jezus Christus, de Heer.
Amen.

Onze hulp is de Naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Niet om te oordelen
bent U gekomen, God,
maar om te zoeken wat verloren is,
om te bevrijden
wie in schuld en angst gevangen zijn,
om ons te redden als ons hart ons aanklaagt.
Neem ons aan zoals wij hier aanwezig zijn

met heel dat zondige verleden van de wereld.
…….gebedsstilte……
Gij zijt toch groter dan ons hart,
groter dan alle schuld.
Gij zijt de schepper van een nieuwe toekomst,
een God van liefde tot in eeuwigheid.

Amen.

Lied 217 : 4 en 5

(zitten)

Kyrie en Gloria 299 F (Het Gloria zingen we staande)

Groet V: De Heer zij met u!
A: En met uw geest! (zitten)

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag, bij de opening van de Schriften:
‘….…dit uur en al onze dagen. Gemeente: Amen.

Lezing uit de Profeten Jesaja 62, 1 - 5

Antwoordpsalm 96 antifoon 2. 1. voorzang, 2. allen

V: Zing voor de Hèer een nieuw líed, *

zing voor de Heer, heel de áarde.

A: Zing voor de Heer, prìjs zijn náam, *

verkondig van dag tot dag dat hij ons rédt.

V: Maak aan alle volken zijn màjesteit bekénd, *

aan alle naties zijn wónderdaden. (zing voor de Heer….)

V: Groot is de Heer, hèm komt alle lóf toe, *

geducht is hij, meer dan alle góden.

A: De goden van de volken zijn mìnder dan níets, *

maar de Heer: hij heeft de hémel gemaakt.

V: Glans en glòrie gaan voor hem úit, *

macht en luister vullen zijn héiligdom. (zing voor de Heer….)

V: Erken de Heer, stàmmen en vólken, *

erken de Heer, zijn majesteit en mácht,

A: erken de Heer, de màjesteit van zijn náam, *

draag geschenken zijn voorhoven bínnen.

V: Buig u voor de Heer in zijn hèilige glórie, *

huiver, heel de aarde, als hij verschíjnt. (zing voor de Heer….)

V: Zeg aan de volken: ‘De Heer is koning. °

Vast staat de wereld, zij wànkelt níet. *

Hij oordeelt de volken naar recht en wét.’

A: Laat de hemel verheugd zijn, de àarde júichen, *

de zee bruisen en alles wat daar léeft.

V: Laat het veld verblijd zijn en àlles wat daar gróeit, *

laten alle bomen júbelen

A: voor de Heer, want hìj is in áantocht, *

in aantocht is hij als rechter van de áarde.

V: Rechtvàardig zal hij de wereld beréchten, *

de volken oordelen, trouw aan zijn wóord. (zing voor de Heer….)

Halleluja (staan) 1. Voorzang 2. Allen

Zing voor de Heer, prìjs zijn náam, *

verkondig van dag tot dag dat hij ons rédt.

Halleluja…….

Jezus zei: ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’

Halleluja…

Lezing uit het Evangelie Johannes 2, 1-11 (staan)
eindigend met:
Woord van de levende Heer!

Acclamatie op het Evangelie:

(zitten)

Prediking

- moment van inkeer –

Preeklied 525

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

als gemeenschap rond Schrift en Tafel

Inzameling van de gaven/offerande:

1e rondgang : Ondersteuning gemeenten (Ka-Ko)/

Stichting Huifbedrijden (Wi-Ge)
2e rondgang: Eredienst en pastoraat

Voorbede en stil gebed, telkens beantwoord met de acclamatie 368 C

Doe lichten over ons uw aangezicht

Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied 388 (staan)

Zegen Amen, amen, amen.

OrgelspelIn deze dienst:

ontvangst ambtsdrager

lector; – cantor;
Henk Tazelaar – organist;
ds. Karin van den Broeke - voorganger

Bronvermelding: Antwoordpsalm en Onze Vader - NBV – 2004 / N. Vlaming,
Evangelie acclamatie - Ordinarium Margreeth de Jong,

Overige liederen - Liedboek 2013

:

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus