Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 20 december 2020 - online

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Voorbereiding

Orgelspel - Stilte - Klokgelui

Welkom

Introïtuslied 281: 1, 2, 3, 4 en 5 (zo mogelijk staande)


Drempelgebed
V: Onze hulp is de naam van de Eeuwige
A: die was, die is, die komt.
V: Wij wachten op u, God, op uw komst, op u zelf,
op uw licht dat verheldering brengt,
op uw woord dat alles verandert.
A: maak ons gevoelig en opmerkzaam,
wakker ons verlangen aan,
zet ons in vuur en vlam
V: Dat wij weerspreken
alles wat het licht van uw liefde dooft of onzichtbaar maakt.
A: Amen (we gaan zitten)

Vierde Adventslicht wordt aangestoken

Lied: 461
Gebed om Ontferming

Kyrielied: 463: 1, 5, 6, 7 en 8
Groet De Heer zij met u!
En met uw geest!

DE SCHRIFTEN

Gebed van de zondag, bij de opening van de Schriften:
‘…dit uur en alle dagen van ons leven.’ Gemeente: Amen.
Lezing uit de Profeten 2 Samuël 7, 4-16

Antwoordpsalm Antifoon 432d

Psalm 19, 1 en 2

Antifoon 432dHalleluja 338e I = Voorzang, II = Allen

(zo mogelijk staande)De hemel verhaalt van Gods majesteit,
het uitspansel roemt het werk van zijn handen.
Halleluja…
Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob,
en aan zijn koningschap zal geen einde komen.
Halleluja…

Lezing uit het Evangelie Lucas 1, 26-38

eindigend met: Woord van de levende Heer!

Acclamatie op het Evangelie 339f

Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven;
wij danken U.

Prediking

- moment van inkeer -

Luisterlied 443

Gaven en gebeden – om mee te delen, om voor te bidden.

Inzameling van de gaven/offerande:
1e rondgang: Kerk in Actie - kinderen in de knel
2e rondgang: Eredienst en Pastoraat
Voorbede en stil gebed, telkens beantwoord met de acclamatie: 458aGebed des Heren
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd
Uw Koninkrijk kome
Uw wil geschiede
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen
ZENDING EN ZEGENSlotlied 330 (staan)


Zegen Amen, amen, amen! (gezongen – 431 C)

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus