Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 19 december 2021

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Zondagsbrief 19 december 2021
voor de diensten van Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland

Bij de diensten
Zondag 19 november vieren wij Vierde Advent.
In de Opstandingskerk (aanvang 09:30 uur) is onze voorganger ds. J.W. Steenbergen uit Vlissingen. Dit is een gezamenlijke dienst. Er is die zondag geen dienst in Kats.
Wees welkom en vier met ons mee! In de kerk of digitaal. Vandaag horen we pas na het verschijnen van deze Zondagsbrief of we morgen nog in de kerk bij elkaar mogen komen. Wij zullen het op de website melden als er iets verandert. Kijk rechts bovenaan onder de knop “Vier met ons mee”. Daar staat altijd het nieuwste Nieuwsbericht.

Volgende diensten
Komende vrijdag, 24 december, verzorgen wij vanuit de Opstandingskerk een online-kerstnachtdienst. Aanvang 19:30 uur. U kunt de dienst helaas niet in de kerk bijwonen. Onze voorganger is dan: ds. Karin van den Broeke. Muzikale medewerking: Ensemble van Apollo.
Op Eerste Kerstdag is er om 09:30 uur een gezamenlijke dienst in de Opstandigskerk. Voorganger: ds. Arie van der Maas. Muzikale medewerking Sara Olchweski (zang) en begeleidende muzikanten (waaronder een harpiste). Deze dienst kunt u bijwonen. Om teleurstelling bij de deur en een oploop kort voor aanvang van de dienst te voorkomen, stellen wij aanmelden voor deze dienst verplicht. U kunt zich aanmelden bij de scriba. Contactgegevens vindt u in de Kerkwijzer, de Zondagsbrief en op de website.

Op zondag 26 december zijn er, zoals reeds eerder bekendgemaakt, geen diensten.

Op ouderjaarsavond verzorgen wij opnieuw een online-kerkdienst vanuit de Opstandingkerk. Voor deze locatie is gekozen, omdat we in de Katse Kerk geen beeldopnamen kunnen realiseren.
Voorganger is dan onze ouderling-scriba. Bij gebrek aan een predikant.
Ook voor de eerste gezamenlijke dienst in Januari 2022 moet u zich vooraf aanmelden. Maar daarna zijn de morgendiensten weer dubbel, in Wissenkerke en in Kats. Dan kunt u weer zonder aanmelden ter kerke. Tenzij de regering besluiten zou tot een volledige lockdown in verband met oplopende besmettingen door de Omikron-variant van Covid-19. Ja, Covid-19 en we gaan alweer het jaar 2022 in.

Meeleven met gemeenteleden
Op de startpagina van onze website www.pgdeontmoeting.nl vindt u, links onderaan in de voet van de pagina het kopje ‘Zondagsnieuws’. Als u op deze link klikt, komt u op een pagina voor Leden & Vrienden. Met een code krijgt u toegang tot mededelingen over wel en wee van onze leden. U vindt hier ook adresgegevens om een kaartje te kunnen sturen. Geen code? Leden en geregistreerde vrienden kunnen die krijgen bij de scriba.

Huisbezoek
Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meld het dan aan de voorzitter van de Pastorale Raad, Conny Slotema. Geef dingen als een verblijf in het ziekenhuis en dergelijke alstublieft door.
Afscheid Ouderling Slotema
De kerkenraad deelt u mee, dat ouderling Slotema een moeilijk besluit heeft moeten nemen. Omdat zij ook de voorzitter van onze kerkenraad is, leek het ons passend, dat zij zich ook langs deze weg zelf tot u zou richten.

Beste gemeenteleden,
Na lang wikken en wegen en diep nadenken heb ik een moeilijk besluit moeten nemen.
Per januari 2022 stop ik met mijn taken binnen de kerkenraad.
Ik neem dit besluit met pijn in mijn hart maar kan niet anders.
Ik heb momenteel te veel taken binnen de kerkenraad en met mijn werk in de zorg wat momenteel ook veel van me vraagt is de balans zoek. Ik heb weinig vrije tijd meer.
Ik moet nu voor mezelf kiezen om overbelasting te voorkomen.
Terugkijkend op mijn periode van 6,5 jaar kerkenraadslid kan ik alleen maar dankbaar zijn voor de kansen die me zijn gegeven. Het werk met en voor mensen heb ik met veel toewijding en plezier gedaan. Soms moeilijke momenten, mooie momenten en fijne gesprekken hebben we gedeeld.
Bedankt, het ga u goed.
Groeten.
Conny Slotema, voorzitter.

Financiën
Deze week collecteren wij voor:
De eerste, diaconale collecte is bestemd voor: Jong Protestant JOP.
De tweede collecte is bestemd voor: Eredienst en Pastoraat.
Nu er niet gecollecteerd kan worden tijdens de diensten, is het fijn als u bereid bent om via de bank uw giften over te maken. Diaconie en College van Kerkrentmeesters hebben besloten het aantal rekeningnummers dat na de fusie gebruikt wordt te beperken.
Hieronder treft u de rekeningnummers aan waarvan het fijn is als u ze gebruikt.
Bankrekeningen Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland
Kerk (CvK) NL 94 RABO 03737.32.961
Diaconie NL 71 RABO 03714.02.271
Zending NL 30 RABO 03737.33.046

Met vriendelijke groet,
Kees Blok, scriba PG De Ontmoeting te Noord-Beveland

Orde van dienst:


Welkom door ouderling van dienst, tevens aankondiging aanvangslied

Zingen Psalm 80: 1, 2

Stil gebed, votum en groet

Zingen Psalm 80:7

Moment voor de kinderen en eventueel zingen "Wij gaan voor even uit elkaar".

Kyrië-gebed en kyrielied : Lb.437 : 1 , 2, 5, 6

Gebed bij de opening van de Schrift

Lezing Micha 5 : 1 t/m 4-A

Lied 459 : 1, 2 en 7

Lezing Lucas 1: 57 t/m 67

Zingen: God zij geloofd uit alle macht, Lb. 158-A: 1

Lezing Lucas 1: 76 t/m 79

Verkondiging

Orgelspel

Zingen LB 452 alle verzen

Mededelingen

Inzameling van de gaven (ondertussen komen de kinderen terug van de nevendienst)

De acclamatie is: Zuivere vlam, verdrijf met je licht de angsten van ons hart. Lb.458

Eventueel een bericht van overlijden en gedenken overledene + lied 730:1

Gebeden

Slotlied: Lb. 466: 1, 3, 6 en 7

Zegen met gezongen Amen (Liedboek 431c)

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus