Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 12 december 2021

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Zondagsbrief 12 december 2021
voor de diensten van Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland

Bij de diensten
Zondag 12 november vieren wij Derde Advent.
In de Opstandingskerk (aanvang 09:30 uur) is onze voorganger ds. A.P. van der Maas uit Wemeldinge, onze classispredikant.
Hij gaat ook voor in de dienst in Kats (aanvang 11:00 uur – Nieuw-Zeelandhuis open vanaf 10:15 uur).
Wees welkom en vier met ons mee! In de kerk of digitaal.

Volgende diensten
Volgende week zondag, 19 december, is onze voorganger in de Opstandingskerk om 09:30 uur: ds. J.W. Steenbergen uit Vlissingen. Dit is een gezamenlijke dienst. Er is die zondag geen dienst in Kats.

Meeleven met gemeenteleden
Op de startpagina van onze website www.pgdeontmoeting.nl vindt u, links onderaan in de voet van de pagina het kopje ‘Zondagsnieuws’. Als u op deze link klikt, komt u op een pagina voor Leden & Vrienden. Met een code krijgt u toegang tot mededelingen over wel en wee van onze leden. U vindt hier ook adresgegevens om een kaartje te kunnen sturen. Geen code? Leden en geregistreerde vrienden kunnen die krijgen bij de scriba.

Huisbezoek
Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meld het dan aan de voorzitter van de Pastorale Raad, Conny Slotema. Geef dingen als een verblijf in het ziekenhuis en dergelijke alstublieft door.

Invulling vacature predikant
De kerkenraad heeft op 6 december kennisgenomen van de uitkomsten van de eerste verkennende gesprekken van onze voorzitter met de buurgemeenten en van het eerste verkennende gesprek van het moderamen met de classispredikant.
Doel van de gesprekken met de buurgemeenten was, te voorkomen, dat we nu zaken op eigen houtje regelen, die mogelijkheden voor toekomstige samenwerking blokkeren. Het is dus niet zo, dat we nu op samenwerking aansturen, maar we willen niet zonder polsen van de buurgemeenten stappen zetten, die dit in de toekomst bemoeilijken.
De buurgemeenten hebben aangegeven op dit moment niet direct aan samenwerking te willen gaan werken, maar de deur staat open voor gesprekken over waar we elkaar kunnen helpen.
Het gesprek met de classispredikant heeft ons een ruimer zicht gegeven op de nieuwe mogelijkheden die voor ons open staan om invulling te zoeken voor de werkzaamheden die in onze gemeente opgepakt moeten worden na het vertrek van ds. Van den Broeke.
De kerkenraad heeft het moderamen vervolgens een duidelijke opdracht meegegeven voor het vervolggesprek met de Classispredikant.
Uitgangspunt is dat we financieel de mogelijkheid hebben om voor 75% een predikant te beroepen. De kerkenraad heeft het moderamen opgedragen een zo breed mogelijke zoekopdracht uit te voeren hoe dit op een in onze tijd passende manier kan worden ingevuld in overleg met de classispredikant.
Daarbij is het doel om drie zaken in samenhang te realiseren.
  1. Geef invulling aan pastorale bearbeiding die meer inhoudt dan wat de crisispastor en de ouderlingen in kunnen vullen.
  2. Zoek ondersteuning in beleidsmatige zaken voor de kerkenraad door een predikant in deeltijd.
  3. Verken voorzichtig of en in welke mate eilandelijke samenwerking op een termijn van enkele jaren helpend kan zijn in besprekingen waarin de classispredikant een adviserende rol heeft.
Maandag 6 januari 2021 vergadert het moderamen opnieuw met de classispredikant. Om 20:00 uur in de consistorie van de Opstandingskerk.

Viering Kerstavond
In goed overleg met Apollo is besloten de muzikale bijdrage van Apollo aan de dienst op Kerstavond om 19:30 uur in de Opstandingskerk terug te brengen tot de omvang van een ensemble. Dat past beter bij de huidige corona-maatregelen.
Als de avondklok verlengd wordt, zullen we deze viering geheel online vormgeven.

Viering op zondag Tweede Kerstdag
De kerkenraad heeft de geluiden uit de gemeente gehoord die aangeven, dat een dienst voor jongeren op zondag Tweede Kerstdag zeer gewaardeerd wordt. Tegelijk ziet de kerkenraad grote druk op degenen die het moeten organiseren en een beperkt zicht op de doelgroep die wij ervoor in beeld hebben. Daarom is in deze omstandigheden dit jaar besloten deze dienst van de agenda te halen. De kerkenraad is dankbaar dat er gemeenteleden zijn, die zich hebben laten horen om aan te geven, dat we juist ons best moeten blijven doen om jongeren te bedienen en te bereiken.

Financiën
Deze week collecteren wij voor:
De eerste, diaconale collecte is bestemd voor: Binnenlands diaconaat, Stabiel thuis voor kinderen.
De tweede collecte is bestemd voor: Eredienst en Pastoraat.
Nu er niet gecollecteerd kan worden tijdens de diensten, is het fijn als u bereid bent om via de bank uw giften over te maken. Diaconie en College van Kerkrentmeesters hebben besloten het aantal rekeningnummers dat na de fusie gebruikt wordt te beperken.
Hieronder treft u de rekeningnummers aan waarvan het fijn is als u ze gebruikt.
Bankrekeningen Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland
Kerk (CvK) NL 94 RABO 03737.32.961
Diaconie NL 71 RABO 03714.02.271
Zending NL 30 RABO 03737.33.046

Met vriendelijke groet,
Kees Blok, scriba PG De Ontmoeting te Noord-Beveland
Orde van dienst voor Kortgene / Kats: klik hier om te lezen/downloaden
Orde van dienst voor Wissenkerke / Geersdijk:

Welkom door Ouderling van Dienst

Intochtslied: Psalm 85: 1 en 3

Stil Gebed

Votum en Groet

Aansteken van de Derde Adventskaars

Toelichting op de bloemschikking

Kinderlied:

Kyriëgebed

Kyrielied: 463: 1, 4, 6 en 8

Gebed bij opening van het Woord

Schriftlezing Nieuwe Testament: Lucas 1: 39 - 56

Lied: 157a

Verkondiging

Orgelspel

Lied: 439: 1 en 4

Mededelingen vanuit de kerkenraad

Dienst van de Gebeden

Slotlied: 440: 1 en 4

Wegzending en Zegen

Amen (431c)

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus