Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 5 december 2021

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Zondagsbrief 5 december 2021
voor de diensten van Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland

Bij de diensten
Zondag 5 november vieren wij Tweede Advent.
In de Opstandingskerk (aanvang 09:30 uur) is onze voorganger ds. Ruben van Zwieten uit Amsterdam. Fijn dat we in deze vacaturetijd alweer een vertrouwd gezicht op de kansel mogen verwelkomen. Het houdt maar niet op. Zo hebben we ook ons eigen Chanoeka, het licht blijft maar schijnen!
Dat is ook het geval in de dienst in Kats (aanvang 11:00 uur – Nieuw-Zeelandhuis open vanaf 10:15 uur). Daar ook opnieuw een vertrouwd gezicht: ds. Nico Vlaming.
Wees welkom en vier weer met ons mee!

Kindernevendienst
Tot onze spijt heeft de Kindernevendienstcommissie moeten besluiten tot het opschorten van de Kindernevendiensten. In verband met Corona dus helaas voorlopig weer even geen kindernevendienst. Maar we vergeten de kinderen niet. De commissie is bezig met een alternatief voor de kinderen waar zij thuis mee aan de slag kunnen. De Kindernevendienst komt dus naar je toe! Gelukkig maar, want er was net zo’n mooi Kerstproject voorbereid. Dus ouders, opgelet, de Kindernevendienst komt binnenkort bij u thuis!
Omdat we alleen adresgegevens hebben van de kinderen die regelmatig komen, roepen we ouders van kinderen die maar soms komen, bij deze op: neem contact op met de scriba. Hij kan uw gegevens dan doorgeven aan de commissie. We willen graag alle kinderen die belangstelling tonen bereiken. Contactgegevens van de scriba vindt u op de website: pgdeontmoeting.nl.

Nieuwe regels i.v.m. Covid-19
Om aan te sluiten bij de adviezen van de landelijke overheid en van het synodemoderamen om het oplopen van de besmettingscijfers terug te helpen dringen adviseert de kerkenraad u:
  1. Draag een mondkapje bij verplaatsingen in het kerkgebouw
  2. Houd 1,5 meter afstand
  3. Houd ook op uw zitplaats 1,5 meter afstand
Huisgenoten mogen in bubbels van maximaal 6 personen zitten.

Volgende diensten
Volgende week zondag, 12 december, is onze voorganger in de Opstandingskerk om 09:30 uur: ds. A.P. van der Maas uit Wemeldinge. In de Katse kerk gaat om 11:00 uur gaat hij ook voor.

Huisbezoek
Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meld het dan aan de voorzitter van de Pastorale Raad, Conny Slotema. Geef dingen als een verblijf in het ziekenhuis en dergelijke alstublieft door.

Kerkenraad
Maandag 6 december vergadert de kerkenraad. Om 19:30, digitaal.

Financiën
Deze week collecteren wij voor:
De eerste, diaconale collecte is bestemd voor: Delta voor Indonesië.
De tweede collecte is bestemd voor: Eredienst en Pastoraat.
Nu er niet gecollecteerd kan worden tijdens de diensten, is het fijn als u bereid bent om via de bank uw giften over te maken. Diaconie en College van Kerkrentmeesters hebben besloten het aantal rekeningnummers dat na de fusie gebruikt wordt te beperken.
Hieronder treft u de rekeningnummers aan waarvan het fijn is als u ze gebruikt.
Bankrekeningen Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland
Kerk (CvK) NL 94 RABO 03737.32.961
Diaconie NL 71 RABO 03714.02.271
Zending NL 30 RABO 03737.33.046

Met vriendelijke groet,
Kees Blok, scriba PG De Ontmoeting te Noord-Beveland


Orde van dienst Kats / Kortgene: klik hier om te lezen/downloaden

Orde van dienst Wissenkerke / Geersdijk:

Vooraf: orgelspel

Welkom en mededelingen door Ouderling van Dienst

Intochtslied: Lied 280 : 1, 2 en 3

Stil Gebed

Votum en Groet

Lied: Lied 280 : 4 en 5

Kindermoment

Kinderlied: Wij zijn voor even uit elkaar, en delen toch het licht

Ooit zoeken wij elkaar weer op

Kyriëgebed

Adventslied: Lied 463:1,3,6,7,8

Gebed bij de Opening van het Woord

Schriftlezing I: Genesis 37 : 1 – 17

Jakob woonde in het land van zijn vaders vreemdelingschap,

in het land Kanaän.

Dit zijn de verwekkingen van Jakob:

Jozef, zeventien jaar oud

was bij zijn broeders het kleinvee aan het weiden;

hij was als jongen bij de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa,

de vrouwen van zijn vader.

En Jozef bracht het kwade gerucht over hen aan hun vader over.

Israël had Jozef lief boven al zijn zonen

want een zoon van de ouderdom was hij voor hem;

en hij maakte voor hem een bonte lijfrok.

Toen zijn broeders zagen dat hun vader hém liefhad boven al zijn broeders

haatten zij hem

en konden zij niet met hem spreken in vrede.

En Jozef droomde een droom

en berichtte het zijn broeders.

Daarom haatten zij hem nog meer.

Hij zei tot hen:

Hoor toch deze droom die ik heb gedroomd:

Zie:

wij zijn schoven aan het binden midden op het veld

en zie, daar staat mijn schoof op, en blijft staan,

en zie, jullie schoven komen rondom

en buigen zich voor mijn schoof neer.

Zijn broeders zeiden tot hem:

Wil jij koning zijn, koning over ons?

wil jij heersen, heersen over ons?

En zij haatten hem nog weer meer

om zijn dromen en om zijn woorden.

En hij droomde nog een droom, een andere

en vertelde die aan zijn broeders.

Hij zei:

Zie, ik heb nog een droom gedroomd:

en zie, de zon en de maan en de elf sterren buigen zich voor mij neer.

Toen hij het vertelde aan zijn vader en aan zijn broeders

bestrafte zijn vader hem en zei tot hem:

Wat is dat voor droom die jij hebt gedroomd?

Moeten wij komen, ik, je moeder en je broeders

komen om ons voor jou neer te buigen ter aarde?

Zij benijdden hem, zijn broeders

maar zijn vader bewaarde dit woord.

En zijn broeders gingen heen

om het kleinvee van hun vader te weiden in Sichem.

En Israël zei tot Jozef:

Zijn jouw broeders niet in Sichem aan het weiden?

Vooruit, ik wil jou tot hen zenden.

Hij zei tot hem:

Hier ben ik!

En hij zei tot hem:

Ga nu,

en zie naar de vrede van uw broeders

en naar de vrede van het kleinvee

en breng mij een woord weerom.

En hij zond hem uit het dal van Hebron,

en hij kwam te Sichem.

En een man vond hem,

want zie: hij was ronddwalende op het veld.

Die man vroeg hem:

Wat zoek jij?

Hij zei:

Mijn broeders zoek ik,

bericht mij toch waar zij weiden.

De man zei:

Ze zijn van hier opgebroken.

Want ik hoorde hen zeggen:

Laat ons naar Dotan gaan.

En Jozef ging achter zijn broeders aan

en hij vond hen te Dotan.

Lied: 803 : 1 en 2

Schriftlezing II: Genesis 37 : 18 - 36

En zij zagen hem van verre

en voordat hij hun naderbij kwam,

bekonkelden zij over hem dat ze hem zouden doden.

En ze zeiden, de man tot zijn broeder:

Zie daar komt die meesterdromer aan!

Nu, vooruit, laten wij hem ombrengen

en hem werpen in een van deze putten.

Dan zeggen we:

een boosaardig dier heeft hem verslonden!

Dan zullen we een zien wat het met zijn dromen wordt!

En Ruben hoorde;

en wilde hem uit hun hand redden.

Hij zei:

Laten wij hem de ziel niet slaan.

En Ruben zei tot hen:

Vergiet geen bloed!

Werp hem in die put daar in de woestijn

maar legt niet de hand aan hem.

Opdat hij hem zou redden uit hun hand,

om hem te doen terugkeren tot zijn vader.

En het geschiedde,

toen Jozef tot zijn broeders kwam,

dat ze Jozef zijn lijfrok uittrokken

- de bonte lijfrok die hij droeg -.

En zij namen hem

en wierpen hem in de put;

en de put was leeg,

er was geen water in.

En zij zetten zich om brood te eten.

Toen ze hun ogen opsloegen, zagen ze:

Daar kwam een karavaan van Ismaëlieten aan, uit Gilead.

Hun kamelen droegen cistushars, balsem en harsschors.

Ze gingen voort om af te dalen naar Egypte.

Toen zei Juda tegen zijn broeders:

Wat voor gewin levert het op, dat we onze broeder

ombrengen en zijn bloed onzichtbaar houden?

Vooruit, laten we hem aan die Ismaëlieten verkopen.

Onze hand, die moet niet tegen hem zijn,

want onze broeder, ons eigen vlees is hij.

Zijn broeders hoorden er naar.

Nu gingen Midianitische mannen voorbij, opkopers.

Die trokken en haalden Jozef omhoog uit de put

en verkochten Jozef aan de Ismaëlieten voor twintig stuk zilver

en dezen lieten Jozef meekomen naar Egypte heen.

Ruben keerde terug naar de put

en zie: geen Jozef in de put!

Hij scheurde zijn kleren.

Hij keerde terug naar zijn broeders en zei:

Het kind is er niet

en ik, waar moet ik mijn heenkomen zoeken!

Ze namen Jozefs lijfrok.

ze slachtten een geitebok

en doopten de lijfrok in het bloed.

Ze zonden iemand met de bonte lijfrok weg

zodat die bij hun vader kwam;

ze lieten zeggen:

Dit hebben wij gevonden,

wil toch herkennen of dit de lijfrok van je zoon is of niet.

Hij herkende hem en zei:

De lijfrok is van mijn zoon!

Een boosaardig beest heeft hem verslonden!

Uiteengereten, uiteengereten is Jozef!

Jakob scheurde zijn gewaad,

legde een zak om zijn lendenen

en rouwde om zijn zoon, vele dagen.

Al zijn zonen en al zijn dochters stonden op

om hem te troosten,

maar hij weigerde zich te laten troosten.

Hij zei:

Ik wil afdalen naar mijn zoon,

rouwend het dodenrijk in.

Zo beweende zijn vader hem.

De Midianieten hadden hem echter naar Egypte verkocht

aan Potifar, een hoveling van Farao

de overste van de paleiswacht.

Lied: Lied 803 : 3 en 4

Verkondiging

Lied: Lied 840 : 1, 2 en 3

Mededelingen vanuit de kerkenraad

Gebeden

Onze Vader

Slotlied: 919

Zegen

Amen (431c)

Orgelspel


kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus