Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 14 november 2021

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Zondagsbrief 14 november 2021
voor de diensten van Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland

Bij de diensten
Zondag 14 november is onze voorganger in de Opstandingskerk om 09:30 uur ds. Van den Beukel uit Zonnemaire. De kerkenraad had besloten in deze dienst samen het Heilig Avondmaal vieren. Dat was dan ook aangekondigd. Maar, nadat er zorgen waren geuit over dit besluit, heeft de kerkenraad vrijdag, geconfronteerd met het hoogste aantal besmettingen sinds het begin van de pandemie, besloten dat het verstandiger is in te stemmen met het voorstel hier nu toch vanaf te zien. Bij nader inzien en in meerderheid.
Kent u iemand die geen computer en geen internet gebruikt en dus de Zondagsbrief niet leest? Geef dit bericht dan door als u kunt. Help ons voorkomen, dat iemand hierdoor overvallen wordt als hij/zij in de kerk binnenkomt.
In de dienst om 11:00 uur in Kats gaat pastor Harm ten Klooster voor. In deze dienst kan ook de viering van de Maaltijd van de Heer geen doorgang vinden. We zijn natuurlijk niet de enigen die door de oplopende besmettingen geraakt worden. We gaan toch samen vieren en uitzien naar het moment dat het dan toch ooit wel weer kan.

Nieuwe regels i.v.m. Covid-19
Om aan te sluiten bij de adviezen van de landelijke overheid en van het synodemoderamen om het oplopen van de besmettingscijfers terug te helpen dringen adviseert de kerkenraad u:
  1. Draag een mondkapje bij verplaatsingen in het kerkgebouw
  2. Houd 1,5 meter afstand
  3. Houd ook op uw zitplaats 1,5 meter afstand
We zijn aan het kijken naar het opnieuw opzetten van een manier van aanmelden voor de diensten. Daarover hopelijk meer in de volgende zondagsbrief.

Volgende diensten
Komende woensdag – 17 november, bent u welkom om 19:00 uur in de Opstandingskerk. Wij vieren dan Dankdag. Voorganger: Ds. F.C. de Ronde, Fijnaart

Volgende week zondag, 21 november, vieren wij Eeuwigheidszondag. Dan willen wij graag ruimte maken voor allen die een dierbare verloren hebben, die hen in het voorbije kerkelijk jaar ontvallen is. In de Opstandingskerk om 09:30 uur. Onze voorganger is dan: ds. K. van den Broeke. Om ruimte te maken voor dit gedenken verzoeken wij u zich aan te melden via de scriba. Dat kan alleen per mail. scriba@pgdeontmoeting.nl. Ook degenen die hier elke zondag zijn, de abonnementhouders, moeten voor deze dienst aanmelden. Graag uiterlijk dinsdagavond aanmelden, dan kunnen wij woensdagavond iedereen bericht geven hoeveel ruimte er is.
Dit aanmelden is ook nodig voor de viering van Eeuwigheidszondag om 11:00 uur in de Katse kerk. Ook met voorganger ds. K. van den Broeke.
Ook voor deze dienst aanmelden via de scriba. Alleen per mail: scriba@pgdeontmoeting.nl. Vermeld erbij: voor de dienst in de Katse kerk.
Graag uiterlijk dinsdagavond aanmelden, omdat op woensdagavond de bevestigingen moeten worden gestuurd, dat er ruimte is en hoeveel ruimte er is.

Activiteiten
Gemeenteavond afgelast in verband met oplopende besmettingen
Op woensdagavond 17 november zal, aansluitend op de Dankdagdienst, geen gemeente-avond gehouden worden. Naast een gesprek over de begroting 2022 voor onze gemeente zou er inhoudelijk naar de toekomst gekeken worden. De commissie beleidsplan zal verder werken op basis van wat is opgehaald via de kaartjes in de afgelopen weken en via de vrijwilligers. De gemeenteavond gaat dus niet door.

Huisbezoek
Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meld het dan aan de voorzitter van de Pastorale Raad, Conny Slotema. Geef dingen als een verblijf in het ziekenhuis en dergelijke alstublieft door.

Financiën
Deze week collecteren wij voor:
1e Rudolph Stichting (Diaconie)
2e Eredienst Pastoraat (Kerk)

Nu er niet gecollecteerd kan worden tijdens de diensten, is het fijn als u bereid bent om via de bank uw giften over te maken. Diaconie en College van Kerkrentmeesters hebben besloten het aantal rekeningnummers dat na de fusie gebruikt wordt te beperken.
Hieronder treft u de rekeningnummers aan waarvan het fijn is als u ze gebruikt.
Bankrekeningen Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland
Kerk (CvK) NL 94 RABO 03737.32.961
Diaconie NL 71 RABO 03714.02.271
Zending NL 30 RABO 03737.33.046

Met vriendelijke groet,
Kees Blok, scriba PG De Ontmoeting te Noord-Beveland
Liturgie voor Kortgene / Kats: hier
voorganger: dhr. H. vd Klooster

Liturgie voor de dienst in Wissenkerke
voorganger: ds. Jeannette van den Beukel uit Zonnemaire

Welkom en mededelingen door een ouderling

intochtslied: lied 287: 1, 2, 5 (Rond het licht dat leven doet)

Bemoediging en groet

Zingen: lied 221: 3 (Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft)


Leiding en kinderen kindernevendienst mogen naar voren komen en krijgen een kandelaar aangereikt. De kandelaar wordt aangestoken met een aansteekkaars die bij de Paaskaars ligt.

Zingen: “Wij gaan voor even uit elkaar”.


Kyriëgebed

Glorialied: lied 117d 3x (Laudate omnes gentes)

Gebed

Lezing: 1 Johannes 4: 19 – 21

Zingen: lied 316: 1, 2, 3 (Het woord dat u ten leven riep)

Lezing: Mattheüs 25: 31 – 40

Zingen: lied 316: 4

Preek

Orgelspel

Zingen: lied 925 3x (Wek mijn zachtheid weer)

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: 422 (Laat de woorden die we hoorden)

Zegen

Zingen: lied 431c (Amen, amen, amen)

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus