Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 7 november 2021

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Zondagsbrief 7 november 2021
voor de diensten van Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland

Bij de diensten
Zondag 7 november is onze voorganger in de Eilandelijke Zendingsdient ds. Arie Spaans. Deze dienst wordt verzorgd in en vanuit De Ark in Kamperland. De dienst begint om 09:30 uur. Voor de daar geldende regels in verband met Corona verwijzen wij u graag naar de website van De Ark, http://www.dearkkamperland.nl/.
U kunt de dienst ook thuis meebeleven, live of later, https://kerkdienstgemist.nl/stations/78/events/event/15123100-202111070930

Nieuwe regels i.v.m. Covid-19
De kerkenraad studeert om aan te sluiten bij de adviezen van de landelijke overheid en van het synodemoderamen om het oplopen van de besmettingscijfers terug te helpen dringen op het volgende voorstel:
Kerkgangers te vragen een mondkapje te dragen bij verplaatsingen in het kerkgebouw en
kerkgangers het advies te geven om 1,5 meter afstand te houden.
Als dit zo doorgaat, heeft dit tot gevolg, dat we opnieuw maximaal 34 kerkgangers per gebouw kunnen toelaten.
Voor het bijwonen van diensten in de Opstandingskerk te Wissenkerke wordt dan vooraf aanmelden opnieuw ingevoerd om een eventuele oploop te voorkomen.
U kunt als dit zo wordt, alleen vooraf aanmelden bij scriba@pgdeontmoeting.nl. Telefonisch aanmelden is niet meer mogelijk helaas.
Voor diensten in de Katse kerk verwacht de kerkenraad vooralsnog niet dat het maximale aantal bezoekers snel zal worden overschreden. Zolang dat niet verandert, wordt een aanmeldplicht voor diensten in de Katse kerk volgens het voorstel dat nu ter besluitvorming voorligt niet ingevoerd.

Avondmaalsvieringen 14 november 2021
Vooralsnog past het binnen de nu geldende plannen om de avondmaalsvieringen die zijn voorzien op 14 november door te laten gaan. De diaconie heeft aangegeven dat aan te kunnen. Als de diakenen daar niet op terugkomen en de kerkenraad niet alsnog anders besluit, gaan deze vieringen dus door.

Activiteiten

Gemeenteavond
Op woensdagavond 17 november zal, aansluitend op de Dankdagdienst, een gemeente-avond gehouden worden. Naast een gesprek over de begroting 2022 voor onze gemeente zal er inhoudelijk naar de toekomst gekeken worden. De commissie beleidsplan deelt haar eerste bevindingen en nodigt u ook uit tot inbreng.
Ook deze avond gaat voorlopig nog gewoon door. Overleg met de beheerder van het Dorpshuis zal dit nog moeten bevestigen. Houdt de Zondagsbrief van komende week in de gaten!
Plaats: Zaal onder de Toren, Wissenkerke
Datum en tijd: 17 november, van 20.00 - 21.30 uur

Ontmoeting in kleine kring
De pastorale raad organiseert een ontmoetingsmiddag. Op 24 november bij Conny Trimpe te Colijnsplaat van 14.30 tot 16 uur. We zouden graag de mensen spreken die we al lang niet meer in de kerk gezien hebben. Centrale vraag: Hoe gaat het met u? Graag opgeven bij Ina de Jager. Contact gegevens staan in de kerkwijzer.

Medeleven met gemeenteleden
Op de website is voor leden toegang tot informatie over wel en wee van leden. U vindt dit onder het kopje: Zondagsnieuws. Hier wordt gedeeld wat voor de internetuitzendingen in de kerk werd afgekondigd. Achter een toegangsmuur voor leden. Te openen met een code die alleen voor leden verkrijgbaar is bij de scriba.

Huisbezoek
Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meld het dan aan de voorzitter van de Pastorale Raad, Conny Slotema. Geef dingen als een verblijf in het ziekenhuis en dergelijke alstublieft door.

Financiën
Deze week collecteren wij voor:
Het Leger des Heils.
Nu er niet gecollecteerd kan worden tijdens de diensten, is het fijn als u bereid bent om via de bank uw giften over te maken. Diaconie en College van Kerkrentmeesters hebben besloten het aantal rekeningnummers dat na de fusie gebruikt wordt te beperken.
Hieronder treft u de rekeningnummers aan waarvan het fijn is als u ze gebruikt.
Bankrekeningen Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland
Kerk (CvK) NL 94 RABO 03737.32.961
Diaconie NL 71 RABO 03714.02.271
Zending NL 30 RABO 03737.33.046

Met vriendelijke groet,
Kees Blok, scriba PG De Ontmoeting te Noord-BevelandKerkdienst zijn online te volgen op: pgdeontmoeting.nl / dearkkamperland.nl / kerkdienstgemist.nl

Gezamenlijke zendingsdienst van de
drie Protestantse Gemeenten op Noord-Beveland op
7 november 2021 in kerkgebouw De Ark in Kamperland

Voorganger: Ds. A. Spaans

Organist: Dhr. S. Brinksma

Spreker: Dhr. M. Heijboer (Leger des Heils Goes)

Lector: Mevr. I. Koster-Bosselaar

Muzikale medewerking: brassband Wilhelmina (Colijnsplaat)

Orgelspel voor de dienst

Welkom en mededelingen

Zingen onder begeleiding van de brassband: Lied 868:1 en 5 (staande)

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.

Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.

Kom allen saam, psalmzing de heilige naam,

loof al wat ademt de Here.

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,

Christenen, loof Hem met Abrahams kinderen samen.

Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust.

Alles wat ademt zegt: Amen.

Stil gebed, bemoediging en groet (staande)

Zingen: Lied/Psalm 87:1,2 en 3 (met orgelbegeleiding)

Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stede.

Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.

O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof;

door uwe poort zal ieder binnentreden.

Rahab en Babel zullen u behoren.

Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer

en ieder land erkent Hem als de Heer.

O moederstad, uit u is elk geboren!

God zal hen zelf bevestigen en schragen

en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,

hen tellen, als in Israël ingelijfd,

en doen de naam van Sions kind'ren dragen.

Kyriegebed

Glorialied: Lied 117a (brassband)

Gij volken, loof uw God en Heer,

wil Hem het loflied zingen.

Laat de fonteinen van zijn eer

in ieder hart ontspringen,

omdat Hij u verkoren heeft,

omdat Hij u genade geeft,

door Christus, halleluja.

Hoe groot is zijn barmhartigheid

voor allen allerwegen:

zijn waarheid en zijn tederheid

als overvloed van regen.

Zijn liefde duurt in eeuwigheid

en geeft om niet de zaligheid.

Zing, zing Hem, halleluja.

Gebed om Gods Woord en Geest

Zingen: Lied 272:1,2 en 4 (orgel)

Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here.

Naar vrede smachten wij, naar stille innigheid.

Laat ons van Jezus zelf, die op een berg klom, leren

alleen te zijn met U die geest en waarheid zijt.

Maar Jezus weend’ en bad, alleen, omdat de mensen

als schapen dwalen waar geen herder 't oog op richt.

Verlos ons in zijn naam van onze ijd'le wensen.

Voor een gesloten hart blijft ook de hemel dicht.

De Heiland op de berg, alleen met God zijn Vader,

vernam de stem van 't leed die van de aarde schreit.

Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader,

opdat de wereld weet van uw barmhartigheid.

Schriftlezing: Genesis 12:1-3; 25:1-6

De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden’.

Abraham nam een andere vrouw, Ketura. Zij baarde hem Zimran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak en Suach. Joksan was de vader van Seba en Dedan; van Dedan stammen de Assurieten, de Letusieten en de Leümieten af. De zonen van Midjan heetten Efa, Efer, Chanoch, Abida en Eldaä. Zij waren allen nakomelingen van Ketura. Abraham gaf alles wat hij bezat aan Isaak. De zonen van zijn bijvrouwen gaf hij nog tijdens zijn leven geschenken, en hij stuurde hen weg naar een land in het oosten, Kedem, ver bij zijn zoon Isaak vandaan.

Zingen: Lied 803:1 en 6 (brassband)

Uit Oer is hij getogen, aartsvader Abraham,

om voortaan te geloven in 't land van Kanaän,

om voortaan als een blinde te zien een donker licht,

om voortaan helderziende te zijn op God gericht.

En allen die geloven zijn Abrahams geslacht,

geboren uit de hoge, getogen uit de nacht.

De stad die zij verbeiden, die staat in wit en goud

aan 't einde van de tijden voor iedereen gebouwd.

Schriftlezing: Lucas 19:1-10

Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam. Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’ Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’ Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’ Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’

Zingen: Lied 315 (orgel)

Heb dank, o God van alle leven,

die zijt alleen Uzelf bekend,

dat Gij uw woord ons hebt gegeven,

uw licht en liefd’ ons toegewend.

Nu rijst uit elke nacht uw morgen,

nu wijkt uw troost niet meer van de aard,

en wat voor wijzen bleef verborgen,

werd kinderen geopenbaard.

En of een mens al diep verloren

en ver van U verzworven is,

Gij noemt zijn naam, hij is herboren,

vernieuwd door uw getuigenis.

Uw woord, dat spreekt in alle talen,

heeft uit het graf ons opgericht,

doet ons in vrijheid ademhalen

en leven voor uw aangezicht.

Gemeente, aan wier aardse handen

dit hemels woord is toevertrouwd,

o draag het voort naar alle landen,

vermenigvuldigd duizendvoud.

Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen

op mensengunst of heerlijkheid?

't Verwaait als gras en weidebloemen.

Gods woord bestaat in eeuwigheid!

Uitleg en verkondiging: 'Kerkzijn buiten de kerkmuren'

Muziek: DOWN BY THE SALLY GARDEN

Zingen: Lied 313:1,2 en 5 (orgel)

Een rijke schat van wijsheid

schonk God ons in zijn woord.

Heb moed, gij die op reis zijt,

want daarmee kunt gij voort.

Gods woord is ons een licht,

en elk die in vertrouwen

daarnaar zijn leven richt,

die zal erin aanschouwen

des Heren aangezicht.

God opent hart en oren,

opdat wij in geloof

zijn roepstem zouden horen,

voor and're stemmen doof.

Gods woord gordt mensen aan,

om zonder te versagen

het smalle pad te gaan

en stil het kruis te dragen

achter hun Heiland aan.

O Gij die wilt ontmoeten

wie vragen naar uw wil,

zie hoe wij aan uw voeten

zitten en luist'ren stil.

Geef dat tot U, o Heer,

't woord van uw welbehagen

niet ledig wederkeer',

maar dat het vrucht mag dragen,

uw grote naam ter eer.

Toespraak dhr. Heijboer (Leger des Heils)

Gebeden

Muziek: SWEDISH FOLK SONG

Zingen: Lied 289:1 en 3 (staande; orgel)

Heer, het licht van uw liefde schittert,

schijnt in donkere diepten, schittert;

Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons

door de waarheid die u geeft, bevrijd ons.

Schijn op mij, schijn op mij. refrein

Refrein: Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie;

blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam,

stroom, overstroom alle naties met uw genade.
Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht.

Heer, hoe meer wij uw helder licht zien
en de weerglans op ons gezicht zien,
zal ons leven voor anderen stralen,
het verhaal van uw liefde vertalen.
Schijn in mij, schijn door mij. refrein

Zegen, beantwoord met zingen: Lied 286:1 (staande; orgel)

Waar de mensen dwalen in het donker,
draai je om en zie het nieuwe licht.
Zie het licht dat God ons gaf in Jezus.
Zie de mens die ieder mens verlicht.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht.
Zoek je weg niet langer in het duister.
Keer je om en zie Gods nieuwe dag.

Muziek: DEEP RIVER RHAPSODY

Orgelspel bij het verlaten van het kerkgebouw.

Het gezamenlijk koffiedrinken kan helaas niet doorgaan in verband met de nieuwe maatregelen tegen de opmars van COVID-19.

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus