Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 31 oktober 2021

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Zondagsbrief 31 oktober 2021
voor de diensten van Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland
Bij de diensten
Als deze zondagsbrief u op vrijdag 29-10-2021 voor het avondeten al onder ogen komt, is het misschien nog goed om te lezen:

Op vrijdag 29 oktober Praise-avond in de Opstandingskerk te Wissenkerke aanvang 19:30 uur.
Zondag 31 oktober is onze voorganger in beide diensten ds. Ruben van Zwieten. Zowel in de dienst in de Opstandingskerk om 09:30 uur, als in de dienst in de Katse kerk om 11:00 uur.
In de kerkzaal mogen de gezinnen en huishoudens in bubbels naast elkaar zitten. Tussen de bubbels graag een of twee stoelen (dit naar eigen voorkeur en inzicht te bepalen) vrijhouden. De rijen staan in de Opstandingskerk verder uiteen dan voor Corona. Aan de zijkanten en de achterkant van de kerk zijn losse stoelen geplaatst voor hen die wat meer afstand willen bewaren. Gun elkaar de ruimte en houd rekening met elkaar en zoveel als mogelijk afstand. Bij in- en uitlopen actief bijdragen aan het voorkomen van een oploop. In de Katse Kerk vragen wij u naar eigen inzicht om te gaan met het elkaar gunnen van voldoende afstand.
U kunt de dienst ook thuis meebeleven, live of later, via pgdeontmoeting.nl of via kerkdienstgemist.nl. Maar of u dan de hele familie Den Hertog in beeld krijgt? Misschien bij het kindermoment.

Beleidsplan 2021-2025
De kerkenraad heeft een commissie in het leven geroepen om een nieuw beleidsplan samen te stellen. Dit beleidsplan willen we maken langs participatieve weg. U krijgt inspraak. Ter toelichting: u mag uw wensen, zorgen, vragen en dromen met ons delen. Graag opgeschreven met het oog op wat ons als gemeente te doen staat met het oog op vitaal kerkzijn in de toekomst.
Tot en met zondag 31 oktober zullen er schalen bij de uitgang van de kerkgebouwen staan waarop briefjes ingeleverd kunnen worden. U kunt ze ter plekke schrijven (kaartjes en pennen aanwezig) of u kunt ze tevoren schrijven en ter plekke inleveren. Mailen mag ook: mgoedhart@zeelandnet.nl.

Ontmoeting in kleine kring
De pastorale raad organiseert 2 middagen in november voor ontmoeting. De data zijn 4 november van 14.30 tot 16 uur bij Ina de Jager te Kortgene en 24 november bij Conny Trimpe te Colijnsplaat, ook van 14.30 tot 16 uur. We zouden graag de mensen spreken die we al lang niet meer in de kerk gezien hebben. Centrale vraag: Hoe gaat het met u? Graag opgeven voor 27 oktober bij Ina de Jager. Contact gegevens staan in de kerkwijzer.

Activiteiten
Ontmoetingsochtend in de Amaliahof
Ook de ontmoetingsochtenden in de Amaliahof kunnen langzamerhand weer hervat worden. Niet meer op de gebruikelijke woensdagochtenden. Dan is de ruimte bezet. Wel op vrijdagochtend. De eerste ochtend is gepland op vrijdag 5 november, van 10.00-11.30 uur. De ontmoeting vindt plaats rond kerkmuziek en geloofsliederen. Er wordt samen gezongen en iets gedeeld van wat mensen raakt in de muziek. De ochtenden zullen inhoudelijk geleid worden door, beurtelings, twee van onze ouderlingen: Ina de Jager en Conny Trimpe. Muzikaal zal Rie de Looff deze morgen spelen.
Plaats: gemeenschapsruimte Amaliahof
Datum en tijd: 5 november, van 10.00-11.30 uur

Gemeenteavond
Op woensdagavond 17 november zal, aansluitend op de Dankdagdienst, een gemeente-avond gehouden worden. Naast een gesprek over de begroting 2022 voor onze gemeente zal er inhoudelijk naar de toekomst gekeken worden. De commissie beleidsplan deelt haar eerste bevindingen en nodigt u ook uit tot inbreng.
Plaats: Zaal onder de Toren, Wissenkerke
Datum en tijd: 17 november, van 20.00 - 21.30 uur

Rommelmarkt
Op een koopje uit? Zin in een praatje of een kop koffie? Het kan allemaal tijdens de rommelmarkt die twee maal per maand gehouden wordt. De opbrengst van de rommelmarkt komt ten goede aan de verbouwing en instandhouding van de Nicolaaskerk in Kortgene. Iedere eerste en derde zaterdag van de maand bent u welkom.
Plaats: D’Ouwe Schole in Kortgene
Data en tijd: 6 november, van 10.00 - 15.00 uur

Huisbezoek
Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meld het dan aan de voorzitter van de Pastorale Raad, Conny Slotema. Geef dingen als een verblijf in het ziekenhuis en dergelijke alstublieft door.
Financiën
Deze week collecteren wij voor:
1e; Plaatselijke Diaconie
2e; Eredienst Pastoraat

Nu er niet gecollecteerd kan worden tijdens de diensten, is het fijn als u bereid bent om via de bank uw giften over te maken. Diaconie en College van Kerkrentmeesters hebben besloten het aantal rekeningnummers dat na de fusie gebruikt wordt te beperken.
Hieronder treft u de rekeningnummers aan waarvan het fijn is als u ze gebruikt.
Bankrekeningen Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland
Kerk (CvK) NL 94 RABO 03737.32.961
Diaconie NL 71 RABO 03714.02.271
Zending NL 30 RABO 03737.33.046

Met vriendelijke groet,
Kees Blok, scriba PG De Ontmoeting te Noord-Beveland
Beide kerken: voorganger: ds. ds. Ruben van Zwieten

Orde van dienst Kats/ Kortgene: lees/download HIER.

Orde van dienst voor Wissenkerke:


Vooraf: orgelspel

Welkom en mededelingen door Ouderling van Dienst

Intochtslied: Lied 280 : 1, 2 en 3

Stil Gebed

Votum en Groet

Lied: Lied 280 : 4 en 5

Kindermoment

Kinderlied: Wij zijn voor even uit elkaar, en delen toch het licht

Ooit zoeken wij elkaar weer op

Kyriëgebed

Glorialied: Lied 315

Gebed bij de Opening van het Woord

Schriftlezing I: Genesis 2 : 18 – 20

18 JHWH zei:

Het is niet goed dat de mens alleen is

ik zal hem een hulp maken, als zijn tegenover.

19 JHWH vormde uit de akker al het wild gedierte

van het veld

en al het gevogelte van de hemel

en hij bracht het tot de mens om te zien wat hij er tegen zou roepen;

en al wat de mens er tegen roepen zou – tegen een levend wezen – dat zou zijn naam zijn.

20 De mens riep namen uit over al het vee,

over het gevogelte van de hemel

en over al het wild gedierte van het veld,

maar de mens – hij vond geen hulp als zijn tegenover.

Lied: 803 : 1 en 2

Schriftlezing II: Genesis 2 : 21 – 23

21 JHWH liet een diepe slaap vallen op de mens,

zodat hij insliep.

Hij nam een van zijn ribben

en sloot toe met vlees in plaats daarvan.

22 JHWH bouwde de rib

die hij vanuit de mens genomen had

tot Isja

en bracht haar tot de mens.

23 De mens zei:

Deze is het!

Been van mijn beenderen

vlees van mijn vlees!

Lied: Lied 803 : 3 en 4

Verkondiging

Lied: Lied 840 : 1, 2 en 3

Mededelingen vanuit de kerkenraad

Gebeden

Onze Vader

Slotlied: 919

Zegen

Amen (431c)

Orgelspel

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus