Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 24 oktober 2021

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Zondagsbrief 24 oktober 2021
voor de diensten van Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland

Bij de diensten
Zondag 24 oktober is onze voorganger in beide diensten ds. Arie Spaans. Zowel in de dienst in de Opstandingskerk om 09:30 uur, als in de dienst in de Katse kerk om 11:00 uur.
In de kerkzaal mogen de gezinnen en huishoudens in bubbels naast elkaar zitten. Tussen de bubbels graag een of twee stoelen (dit naar eigen voorkeur en inzicht te bepalen) vrijhouden. De rijen staan in de Opstandingskerk verder uiteen dan voor Corona. Aan de zijkanten en de achterkant van de kerk zijn losse stoelen geplaatst voor hen die wat meer afstand willen bewaren. Gun elkaar de ruimte en houd rekening met elkaar en zoveel als mogelijk afstand. Bij in- en uitlopen actief bijdragen aan het voorkomen van een oploop. In de Katse Kerk vragen wij u naar eigen inzicht om te gaan met het elkaar gunnen van voldoende afstand.
U kunt de dienst ook thuis meebeleven, live of later, via pgdeontmoeting.nl of via kerkdienstgemist.nl.

Ds. Jan Visbeek overleden
Op 18 oktober is in Vlaardingen overleden ds. Jan Visbeek, oud-predikant van onze gemeente.
De herdenkingsdienst vindt plaats maandag 25 oktober om 11.30 uur in de Groote Kerk, Kerkplein 2, Maassluis. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren. Op dinsdag 26 oktober wordt Jan begraven in Kats. Wij komen daar om 12.00 uur bijeen in de kerk aan de Kerkstraat 3, ontvangst vanaf 11.30 uur. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. In onze gebeden gedenken wij mevrouw Visbeek en de familie.
Klik hier voor meer info:

Kerkenraad
Maandagavond 25 oktober vergadert de kerkenraad om 19:30 uur in de Opstandingskerk.

Beleidsplan 2021-2025
De kerkenraad heeft een commissie in het leven geroepen om een nieuw beleidsplan samen te stellen. Dit beleidsplan willen we maken langs participatieve weg. U krijgt inspraak. Dat begint zondag al. Na de dienst kunt u uw ideeën voor de toekomst van onze kerkelijke gemeente kenbaar maken. Ter toelichting: u mag uw wensen, zorgen, vragen en dromen met ons delen. Graag opgeschreven met het oog op wat ons als gemeente te doen staat met het oog op vitaal kerkzijn in de toekomst.
Tot en met zondag 31 oktober zullen er schalen bij de uitgang van de kerkgebouwen staan waarop briefjes ingeleverd kunnen worden. U kunt ze ter plekke schrijven (kaartjes en pennen aanwezig) of u kunt ze tevoren schrijven en ter plekke inleveren. Mailen mag ook: mgoedhart@zeelandnet.nl.

Ontmoeting in kleine kring
De pastorale raad organiseert 2 middagen in november voor ontmoeting. De data zijn 4 november van 14.30 tot 16 uur bij Ina de Jager te Kortgene en 24 november bij Conny Trimpe te Colijnsplaat, ook van 14.30 tot 16 uur. We zouden graag de mensen spreken die we al lang niet meer in de kerk gezien hebben. Centrale vraag: Hoe gaat het met u? Graag opgeven voor 27 oktober bij Ina de Jager. Contact gegevens staan in de kerkwijzer.

Huisbezoek
Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meld het dan aan de voorzitter van de Pastorale Raad, Conny Slotema. Geef dingen als een verblijf in het ziekenhuis en dergelijke alstublieft door.

Financiën
Deze week collecteren wij voor:
1e ; Hadassa Hoeve, versterking van niet zelfredzame vrouwen
2e ; Eredienst en Pastoraat.

Nu er niet gecollecteerd kan worden tijdens de diensten, is het fijn als u bereid bent om via de bank uw giften over te maken. Diaconie en College van Kerkrentmeesters hebben besloten het aantal rekeningnummers dat na de fusie gebruikt wordt te beperken.
Hieronder treft u de rekeningnummers aan waarvan het fijn is als u ze gebruikt.
Bankrekeningen Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland
Kerk (CvK) NL 94 RABO 03737.32.961
Diaconie NL 71 RABO 03714.02.271
Zending NL 30 RABO 03737.33.046

Met vriendelijke groet,
Kees Blok, scriba PG De Ontmoeting te Noord-BevelandOrde van dienst voor Kats / Kortgene: klik hier (in PDF).

Orde van dienst voor Wissenkerke:


Orgelspel voor de dienst

Binnenkomst en welkom

Aanvangslied: Psalm 138:1 en 4 (staande)

Stil gebed, votum en groet (staande)

Zingen: Psalm 133:1 en 3

Begin kindernevendienst - zingen: 'Wij gaan voor even uit elkaar'

Kyriegebed

Loflied: Lied 139b

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Genesis 18:1-15

Zingen: Lied 803:1 en 2

Schriftlezing: Lucas 15:20-32

Zingen: Lied 762:1,2 en 5

Verkondiging

Orgelspel

Zingen: Lied 904:1,3 en 5

Mededelingen

In memoriam - zingen: Lied 730:1

Gebeden

Slotlied: Lied 747:1 en 2 (staande)

Zegen, beantwoord met zingen: Lied 431c (staande)

Orgelspel bij het verlaten van het kerkgebouw.


kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus