Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 17 oktober 2021

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Zondagsbrief 17 oktober 2021

voor de diensten van Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland

Bij de diensten

Zondag 17 oktober is onze voorganger in beide diensten ds. Ruben den Hertog uit Vorden. Zowel in de dienst in de Opstandingskerk om 09:30 uur, als in de dienst in de Katse kerk om 11:00 uur. Voor velen ook een kans om Geertje, Fienke, Swaentje, Teeuwis en Berend te zien.

In de kerkzaal mogen de gezinnen en huishoudens in bubbels naast elkaar zitten. Tussen de bubbels graag een of twee stoelen (dit naar eigen voorkeur en inzicht te bepalen) vrijhouden. De rijen staan in de Opstandingskerk verder uiteen dan voor Corona. Aan de zijkanten en de achterkant van de kerk zijn losse stoelen geplaatst voor hen die wat meer afstand willen bewaren. Gun elkaar de ruimte en houd rekening met elkaar en zoveel als mogelijk afstand. Bij in- en uitlopen actief bijdragen aan het voorkomen van een oploop. In de Katse Kerk vragen wij u naar eigen inzicht om te gaan met het elkaar gunnen van voldoende afstand.

U kunt de dienst ook thuis meebeleven, live of later, via pgdeontmoeting.nl of via kerkdienstgemist.nl. Maar of u dan de hele familie Den Hertog in beeld krijgt? Misschien bij het kindermoment.

Beleidsplan 2021-2025

De kerkenraad heeft een commissie in het leven geroepen om een nieuw beleidsplan samen te stellen. Dit beleidsplan willen we maken langs participatieve weg. U krijgt inspraak. Dat begint zondag al. Na de dienst kunt u uw ideeën voor de toekomst van onze kerkelijke gemeente kenbaar maken. Ter toelichting: u mag uw wensen, zorgen, vragen en dromen met ons delen. Graag opgeschreven met het oog op wat ons als gemeente te doen staat met het oog op vitaal kerkzijn in de toekomst.

Tot en met zondag 31 oktober zullen er schalen bij de uitgang van de kerkgebouwen staan waarop briefjes ingeleverd kunnen worden. U kunt ze ter plekke schrijven (kaartjes en pennen aanwezig) of u kunt ze tevoren schrijven en ter plekke inleveren. Mailen mag ook: mgoedhart@zeelandnet.nl.

Huisbezoek

Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meld het dan aan de voorzitter van de Pastorale Raad, Conny Slotema. Geef dingen als een verblijf in het ziekenhuis en dergelijke alstublieft door.

Financiën

Nu er niet gecollecteerd kan worden tijdens de diensten, is het fijn als u bereid bent om via de bank uw giften over te maken. Diaconie en College van Kerkrentmeesters hebben besloten het aantal rekeningnummers dat na de fusie gebruikt wordt te beperken.

Hieronder treft u de rekeningnummers aan waarvan het fijn is als u ze gebruikt.

Bankrekeningen Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland

Kerk (CvK) NL 94 RABO 03737.32.961

Diaconie NL 71 RABO 03714.02.271

Zending NL 30 RABO 03737.33.046

Met vriendelijke groet,

Kees Blok, scriba PG De Ontmoeting te Noord-Beveland

Orde van dienst: 17 oktober 2021, Wissenkerke:
Orde van dienst Kats / Kortgene: klik hier

Voorganger: ds. R. den Hertog

Voorbereiding

Welkom door ouderling van dienst

Aanvangspsalm 126: 1,2

Stil Gebed

Votum en groet

Onze hulp is de naam van de Heer,

die hemel en aarde gemaakt heeft,

die trouw is tot in eeuwigheid

en het werk van zijn handen niet loslaat.

Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.
Amen

Drempelgebed

Morgenlied 275: 1,2,3

Kinderen gaan naar de nevendienst

Kyriegebed

Loflied 150a: 1,3,4

De Schriften

Gebed bij de opening van het woord

Lezing uit de Brieven 2 Johannes 1-13

Lied 320: 4,5

Lezing uit het Evangelie volgens Johannes 8,21-36

Verkondiging

Orgelspel

Geloofsbelijdenis 340b

Dienst van de Gebeden

Mededelingen

Inzameling van de gaven

[Ondertussen komen de kinderen terug van de nevendienst]

Gebeden

Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.

En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het Kwaad.

Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
in eeuwigheid. Amen.

Slotlied 827:1,2,4

Zegen met gezongen Amen 431c

Orgelspel

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus