Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 10 oktober 2021

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Zondagsbrief 10 oktober 2021
voor de diensten van Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland

Bij de diensten
Zondag 10 oktober vangt de dienst in de Opstandingskerk weer op de gebruikelijke tijd aan, om 09:30 uur. In deze dienst hoopt ds. A.C. den Hollander uit Oostkapelle voor te gaan. Om 11:00 uur hoopt hij ook voor te gaan in de dienst in de Katse kerk in Kats.
In de kerkzaal mogen de gezinnen en huishoudens in bubbels naast elkaar zitten. Tussen de bubbels graag een of twee stoelen (dit naar eigen voorkeur en inzicht te bepalen) vrijhouden. De rijen staan in de Opstandingskerk verder uiteen dan voor Corona. Aan de zijkanten en de achterkant van de kerk zijn losse stoelen geplaatst voor hen die wat meer afstand willen bewaren. Gun elkaar de ruimte en houd rekening met elkaar en zoveel als mogelijk afstand. Bij in- en uitlopen actief bijdragen aan het voorkomen van een oploop. In de Katse Kerk vragen wij u naar eigen inzicht om te gaan met het elkaar gunnen van voldoende afstand.
U kunt de dienst ook thuis meebeleven, live of later, via pgdeontmoeting.nl of via kerkdienstgemist.nl.

Afscheid dominee Karin van den Broeke en kennismaking met crisispastor Arie Spaans
Vorige zondag namen wij afscheid van ds. Karin van de Broeke en maakten wij kennis met onze crisispastor tijdens de vacante periode, ds. Arie Spaans. Het was een mooie dienst en een prettig afscheid. Namens de dominee dank aan allen die hun hartelijkheid hebben laten blijken. Wij zijn ook heel dankbaar voor het warme welkom door de gemeente dat werd mogelijk gemaakt door de inzet van ds. Arie Spaans. Met ingehouden samenzang de samenwerking starten, dat was heel prettig. Foto's zijn te bekijken op onze website onder de knop "Terugkijken". De knop staat links onder in de voet van de startpagina.

Aktie Delta voor Indonesië
Op Startzondag hebben de diakenen de actie Delta voor Indonesië onder onze aandacht gebracht. U kunt uien en aardappelen bestellen door het formulier in te vullen dat u kunt vinden via deze LINK. De link brengt u naar de website met info en het bestelformulier. Lukt het niet met de link, ga dan naar de website pgdeontmoeting.nl en u vindt alles meteen op de voorpagina. Graag uw bestelling inleveren bij de op het formulier genoemde adressen.

Beleidsplan 2021-2025
De kerkenraad heeft een commissie in het leven geroepen om een nieuw beleidsplan samen te stellen. Dit beleidsplan willen we maken langs participatieve weg. U krijgt inspraak. Dat begint zondag al. Na de dienst kunt u uw ideeën voor de toekomst van onze kerkelijke gemeente kenbaar maken. Ter toelichting: u mag uw wensen, zorgen, vragen en dromen met ons delen. Graag opgeschreven met het oog op wat ons als gemeente te doen staat met het oog op vitaal kerkzijn in de toekomst.
Tot en met zondag 31 oktober zullen er schalen bij de uitgang van de kerkgebouwen staan waarop briefjes ingeleverd kunnen worden. U kunt ze ter plekke schrijven (kaartjes en pennen aanwezig) of u kunt ze tevoren schrijven en ter plekke inleveren. Mailen mag ook: mgoedhart@zeelandnet.nl.
Huisbezoek
Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meld het dan aan de voorzitter van de Pastorale Raad, Conny Slotema. Geef dingen als een verblijf in het ziekenhuis en dergelijke alstublieft door.

Pastoralia – Zondagsnieuws - Terugkijken
Leden van onze gemeente stellen er prijs op lief en leed met elkaar te kunnen delen. Op een besloten gedeelte van onze website hebben wij Lief en leed alleen voor leden toegankelijk gemaakt. U vindt dit op de website links onderaan, onder het kopje ‘zondagsnieuws’. De code is opvraagbaar bij scriba@pgdeontmoeting.nl. Het is niet toegestaan deze mededelingen door te sturen aan niet-gemeenteleden. Met het beschikbaar maken van deze berichten hopen we het onderling meeleven met elkaar te bevorderen.
De code die u voor het meeleven gebruikt, kunt u ook gebruiken voor het kopje ‘terugkijken’: daar staan foto’s waarop gemeenteleden herkenbaar zijn. Die foto’s mogen we niet zomaar via internet beschikbaar stellen, op deze wijze kan het wel. De pastorale mededelingen worden wekelijks ververst, op de pagina foto’s zijn er minder vaak veranderingen.
Op 1 oktober is een nieuwe code ingegaan. Geen code ontvangen op zaterdag 2 oktober? Mail de scriba. En u ontvangt de nieuwe code.

Financiën
Nu er niet gecollecteerd kan worden tijdens de diensten, is het fijn als u bereid bent om via de bank uw giften over te maken. Diaconie en College van Kerkrentmeesters hebben besloten het aantal rekeningnummers dat na de fusie gebruikt wordt te beperken.

Hieronder treft u de rekeningnummers aan waarvan het fijn is als u ze gebruikt.
Bankrekeningen Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland
Kerk (CvK) NL 94 RABO 03737.32.961
Diaconie NL 71 RABO 03714.02.271
Zending NL 30 RABO 03737.33.046

Met vriendelijke groet,
Kees Blok, scriba PG De Ontmoeting te Noord-Beveland.Orde van dienst voor Wissenkerke / Kats


Voorganger: ds. A.C. den Hollander.

Intochtslied: 117 a Gij volken looft uw God en Heer

Votum en groet

Lied: 281 : 1 – 4 Wij zoeken hier uw aangezicht

Gebed om ontferming

Glorialied: 150 Loof God, loof Hem overal

Gebed en Schriftlezing: Jozua 6 : 12 - 20

Lied: 95 : 3 Kom werpen wij ons voor de Heer

Schriftlezing: Openbaring 19 : 11 - 16

Lied: 384 : 1, 5

Preek

Lied: 801 Door de nacht van strijd en zorgen

Gebeden

Inzameling van gaven?

Slotlied: 943 God gaat zijn ongekende gang

Zegen + Amen

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus