Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 12 september 2021

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Zondagsbrief 12 september 2021
voor de diensten van Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland
Bij de diensten
Zondag 12 september is ds. Ruben van Zwieten voorganger in de Opstandingskerk in Wissenkerke en in De Katse Kerk in Kats. In de Opstandingskerk is Leo Polderman organist, in De Katse Kerk bespeelt Henk Tazelaar het orgel.


Helaas werken we nog steeds met het systeem van opgave, omdat we nog wel de grens van 1,5 meter aan moeten houden en dus nog steeds slechts een beperkt aantal kerkgangers toe kunnen laten. U kunt zich aanmelden bij ds. Karin van den Broeke, 0113-404368 of kvandenbroeke@pgdeontmoeting.nl. Het spreekt vanzelf dat u thuisblijft als u klachten heeft die op corona zouden kunnen duiden of als u anderszins een quarantaineplicht heeft.
Op 13 september vergadert de kerkenraad en zal zij kijken of er aanpassingen gewenst of nodig zijn.
De diensten vanuit Kats zijn te beluisteren, de diensten vanuit de Opstandingskerk zijn met beeld en geluid te volgen. U kunt - als het allemaal goed gaat met de techniek - de diensten dus ook thuis meebeleven, live of later, via pgdeontmoeting.nl of via kerkdienstgemist.nl. U treft de Orde van Dienst voor de dienst in de Opstandingskerk hieronder aan.
Volgende week is ds. Karin van den Broeke voorganger in de Opstandingskerk. Het is dan Startzondag en viering van de fusie. Dit is een gezamenlijke dienst. Aanvang 10:00 uur.


Startzondag 19 september
Zondag 19 september wordt een mooie kans om elkaar als gemeenteleden te ontmoeten in de naam van de Eeuwige en in het licht van waartoe we geroepen zijn. We vieren die dag de fusie van onze voormalige twee gemeenten tot De Ontmoeting. ’s Morgens doen we dat in de eredienst in de Opstandingskerk. ‘s Middags hebben we niet alleen oog voor de ontmoeting met elkaar binnen onze gemeente, maar laten we ons ook bepalen bij onze roeping in de wereld. Als classis Delta zijn we betrokken bij het zendingsproject Delta voor Indonesië. De zondagmiddag zal een mooie mengeling worden van een fietsroute voor wie ook een sportieve invulling zoekt, een presentatie rond Delta voor Indonesië, en een afsluiting met een Indonesische maaltijd. Heel bijzonder dat er op het eiland Indonesisch – door inwoners met Indonesische roots - voor ons gekookt en gebakken gaat worden! En ook bijzonder fijn dat we opnieuw terechtkunnen op de boerderij van Kees en Arianne de Jager om het middagprogramma zoveel als mogelijk ‘coronaproof’ vorm te kunnen geven.
Opgave:
Als u mee wilt doen met het startdagprogramma, wilt u dan een briefje maken met onderstaande informatie:
 • Ik geef mij graag op voor de fietstocht (start 15.00 uur) vanuit (naam van het Noord-Bevelandse dorp waar u om 15.00 uur wilt vertrekken)
Opgeven uiterlijk dinsdag 14 september!
Mijn naam is……………………………………………..
Ik kom met……………………………perso(o)n(en
Deelname aan de fietstocht is gratis.
Er is een “bezemauto” beschikbaar.
 • Ik geef mij graag op voor de Indonesische maaltijd.
Mijn naam is……………………………………………….
Ik kom met……………………………perso(o)n(en)
Bijdrage aan de maaltijd: kinderen 0-12 jaar gratis, 13-18 jaar € 6,- en volwassenen € 8,- pp
Deze informatie graag inleveren in gesloten envelop met betaling voor 10 september bij één van de onderstaanden:
Leni de Kam, Christinastraat 12A te Kats
Edith le Duc, Burg. Snellestraat 7 Kortgene
Anja Kopmels, Hoofdstraat 53 Kortgene
Wim van Lobberegt, Weststraat 15 Geersdijk
Maarten van Lobberegt, Julianastraat 33 Wissenkerke
Nel Bareman, Weststraat 4 Wissenkerke
We hopen op een mooie opkomst en een geslaagde dag!
Startdagcommissie
Afscheid ds. Karin van den Broeke
Per 1 oktober krijgt ds. Karin van den Broeke een functie bij de landelijke Protestantse Kerk. Zij wordt programmaleider Kerk in Actie. Op 3 oktober zal zij, bijna 14 jaar nadat de Protestantse gemeente te Wissenkerke-Geersdijk een beroep op haar uitbracht, afscheid nemen – als predikant – van Protestantse gemeente De Ontmoeting. De afscheidsdienst zal op zondagmiddag 3 oktober om 15.00 uur gehouden worden in de Opstandingskerk in Wissenkerke. Karin en Kees blijven wel in Kortgene wonen en zullen dus als gemeenteleden ook betrokken blijven bij onze gemeente.
Pastoralia
Gemeenteleden kunnen ook pastorale mededelingen inzien. Dit kan via de website, op een vergrendeld gedeelte. U vindt dit op de website links onderaan, onder het kopje ‘zondagsnieuws’. De code is opvraagbaar bij scriba@pgdeontmoeting.nl. Het is niet toegestaan deze mededelingen door te sturen aan niet-gemeenteleden. Met het beschikbaar maken van deze berichten hopen we het onderling meeleven met elkaar te bevorderen. De code die u voor het meeleven gebruikt, kunt u ook gebruiken voor het kopje ‘terugkijken’: daar staan foto’s waarop gemeenteleden herkenbaar zijn. Die foto’s mogen we niet zomaar via internet beschikbaar stellen, op deze wijze kan het wel. De pastorale mededelingen worden wekelijks ververst, op de pagina foto’s zijn er minder vaak veranderingen.
Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meld het dan aan de predikant.
Financiën
Nu er niet gecollecteerd kan worden tijdens de diensten, is het fijn als u bereid bent om via de bank uw giften over te maken. Diaconie en College van Kerkrentmeesters hebben besloten het aantal rekeningnummers dat na de fusie gebruikt wordt te beperken.
Hieronder treft u de rekeningnummers aan waarvan het fijn is als u ze gebruikt.
Bankrekeningen
Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland
Kerk (CvK)
NL 94 RABO 03737.32.961
Diaconie
NL 71 RABO 03714.02.271
Zending
NL 30 RABO 03737.33.046
Met vriendelijke groet,
Kees Blok,
scriba PG De Ontmoeting te Noord-Beveland

Orde van dienst voor Wissenkerke én Kats/ Kortgene


INTREDE

Orgelspel - Stilte - Klokgelui

Welkom door Ouderling van Dienst

Aanvangslied Lied 280 : 1, 2 en 3 (zo mogelijk staan)

Barmhartige en Geliefde,

laat uw woorden ons bereid maken

ons tot U te keren

en laat Jezus, uw Zoon,

ons voeren op wegen

van waarheid en liefde,

zodat wij U vinden,

dit uur en al onze dagen.

Amen (zitten)

Lied Lied 280 : 4 en 5

Kyrie, besloten met 301e

Gloria 315

Groet De Heer zij met u!
En met uw geest! (zitten)

DE SCHRIFTEN

Gebed van de zondag, bij de opening van de Schriften:

‘…vandaag en alle dagen van ons leven.’
Gemeente: Amen.

Lezing I uit de Tora: Ruth 1 : 1 -17

 • Het geschiedde in de dagen van het richten der richteren,

er geschiedde een hongersnood in het land.

Een man van Bethlehem in Juda ging heen

om als vreemdeling te vertoeven in het veld van Moab,

hij, zijn vrouw en zijn twee zonen.

 • De naam van de man was Elimelech,

de naam van zijn vrouw Naomi

en de namen van de twee zonen Machlon en Chiljon,

Efratieten van Bethlehem in Juda.

Ze kwamen in het veld van Moab en waren daar.

 • Elimelech stierf, de man van Naomi.

Zij bleef over, zij en haar twee zonen.

 • Die deden Moabitische vrouwen op.

De naam van de ene was Orpa,

de naam van de tweede Ruth.

Ze zaten daar ongeveer tien jaar.

 • Ook die twee, Machlon en Chiljon, stierven.

Zo bleef de vrouw alleen over

zonder haar twee kinderen en zonder haar man.

 • Ze stond op, zij en haar schoondochters

en keerde terug uit het veld van Moab,

want ze had in het veld van Moab gehoord

dat JHWH had omgezien naar zijn volk

door hun brood te geven.

 • Ze trok weg uit de plaats waar ze geweest was

en haar twee schoondochters met haar.

Ze gingen voort op de weg

om terug te keren naar het land Juda.

 • Naomi zei tegen haar twee schoondochters:

Ga, keer terug,

ieder naar het huis van je moeder.

Bewijze JHWH je dezelfde trouw

als die u hebt bewezen

aan de gestorvenen en aan mij.

Geve JHWH je dat je rust vindt,

ieder in het huis van je man.

 • Naomi kuste hen

maar zij verhieven hun stem en weenden.

 • Ze zeiden tegen Naomi:

Welzeker, we keren met u naar uw volk terug.

 • Maar Naomi zei:

Keert terug, mijn dochters.

Waarom zouden jullie meegaan met mij?

Heb ik nog zonen in mijn ingewand

die jullie tot mannen zouden kunnen zijn?

 • Keert terug, mijn dochters, gaat!

Ik ben immers te oud om een man toe te behoren.

Maar al kon ik zeggen: ‘er is hoop voor mij’,

ook al zou ik nog deze nacht een man toebehoren

en ook al zou ik zonen baren,

 • zouden jullie er dan op wachten

tot ze groot geworden zouden zijn?

Zou jullie daarom verhinderd worden

een man toe te behoren?

Nee, toch, mijn dochters!

Want mijn lot is veel te bitter voor jullie,

tegen mij is immers de hand van JHWH uitgegaan.

 • Toen verhieven zij hun stem en weenden opnieuw.

Orpa kuste haar schoonmoeder,

Ruth echter kleefde haar aan.

 • Zij zei:

Zie, je schoonzuster keert terug

naar haar volk en naar haar goden.

Keer terug, achter je schoonzuster aan.

 • Maar Ruth zei:

Dring er bij mij niet op aan u te verlaten

door terug te keren, weg van u.

Want waarheen u gaat, zal ik gaan

en waar u vernacht, zal ik vernachten,

uw volk is mijn volk en uw god is mijn god;

17) waar u sterft wil ik sterven

en ook daar wil ik begraven worden.

Zo moge JHWH mij doen, ja nog sterker:

zelfs de dood zal geen scheiding maken

tussen u en mij.

Antwoordpsalm Lied 803 : 1 en 2

Lezing II Ruth 1 : 18 – 22

 • Toen ze zag dat ze vastbesloten was

met haar mee te gaan,

hield ze op tot haar te spreken.

 • Zo gingen zij, getweeën, tot zij in Bethlehem kwamen.

En het geschiedde,

toen zij in Bethlehem gekomen waren,

dat de hele stad om hen in beroering was.

Zij zeiden:

Is dat niet Naomi?

 • Maar Naomi zei tegen hen:

Roep mij niet bij de naam Naomi,

roep tegen mij Mara,

want Sjaddai heeft het mij zeer bitter gemaakt.

 • Ik, vol ben ik heengegaan,

maar leeg deed JHWH mij terugkeren.

Waarom zou u tegen mij Naomi roepen,

nu JHWH zich tegen mij verklaard heeft

en Sjaddai mij kwaad heeft gedaan?

22) Zo keerde Naomi terug met Ruth,

de Moabitische, haar schoondochter


die terugkeerde uit het veld van Moab.

Ze kwamen te Bethlehem

bij het begin van het maaien van de gerst.

Lied Lied 803 : 3 en 4

Prediking

- moment van inkeer -

Preeklied Lied 803 : 5 en 6

dienst van gaven en gebeden

Mededelingen

Dankgebed, Voorbeden en Stil Gebed, afgewisseld met:

Heilig uw Naam, o God en bevrijd ons.

Onze Vader (gesproken)

Onze Vader, die in de hemel zijt,

Uw Naam worde geheiligd

Uw Koninkrijk kome

Uw wil geschiede

gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het Koninkrijk

en de kracht

en de heerlijkheid

in eeuwigheid.

Amen

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied 919

Zending

V: Gaat heen in de vrede van de Heer, Halleluja, Halleluja!

A: God zij lof en dank, Hal -le - lu - ja, Hal -le - - - lu - - ja !

Zegen, beantwoord met Amen, amen, amen! (gezongen – 431c)

Orgelspel

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus