Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 29 augustus 2021

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Zondagsbrief 29 augustus 2021
voor de diensten van Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland
Bij de diensten
Zondag 29 augustus is ds. Karin van den Broeke voorganger in de Opstandingskerk in Wissenkerke. In deze dienst is Wim Kaashoek organist.

Op 29 augustus houden we opnieuw een gezamenlijke dienst in de Opstandingskerk. De Katse Kerk is deze twee weken in gebruik voor Kunstspoor. Wellicht een mooie aanleiding om het kerkje dit weekend nog wel te bezoeken.

Voor de diensten in de Opstandingskerk werken we nog steeds met opgave, omdat we nog wel de grens van 1,5 meter aan moeten houden en dus nog steeds slechts een beperkt aantal kerkgangers toe kunnen laten. U kunt zich (ook in de zomerperiode) aanmelden bij ds. Karin van den Broeke, 0113-404368 of kvandenbroeke@pgdeontmoeting.nl. Het spreekt vanzelf dat u thuisblijft als u klachten heeft die op corona zouden kunnen duiden of als u anderszins een quarantaineplicht heeft.
Voor de Onderwegkerk wordt door de organisatie ter plaatse gelet op het handhaven van de 1,5 meter-grens.

De diensten vanuit Kats zijn te beluisteren, de diensten vanuit de Opstandingskerk zijn met beeld en geluid te volgen. U kunt - als het allemaal goed gaat met de techniek - de diensten dus ook thuis meebeleven, live of later, via pgdeontmoeting.nl of via kerkdienstgemist.nl. U treft de Orde van Dienst voor de dienst in de Opstandingskerk hieronder aan.

Volgende week is ds. Karin van den Broeke opnieuw voorganger, dan weer in diensten in de beide kerken: om 9.30 uur in de Opstandingskerk in Wissenkerke en om 11.00 uur in De Katse Kerk in Kats.

Fotofietstocht - 26 augustus 2021
Wat was het leuk, ondanks een stevige bries en af en toe een vlaag motregen. Wie nog even na wil genieten kan op de website terecht voor foto’s. In verband met de privacywetgeving zijn deze helaas alleen voor leden en via een code toegankelijk, onder het kopje ‘terugkijken’. De code is dezelfde als voor pastorale gegevens en opvraagbaar bij de scriba. Dank aan Peter en Els Goudappel voor het beschikbaar stellen van het Drenthehuis, voor het uitzwaaien en opwachten met de nodige gezelligheid.
De jeugdraad

Rommelmarkt op 4 september
Eén weekje niet en dan kan het weer: de rommelmarkt bezoeken in D’ Ouwe Schole in Kortgene. Zij het dat u ook daar de afstandsregels in acht moet blijven houden. De rommelmarkt is steeds de eerste en de derde zaterdag van de maand geopend, van 10.00 - 15.00 uur. De opbrengst van de rommelmarkt is bestemd voor verbouwing en onderhoud van de Nicolaaskerk in Kortgene.

Startzondag 19 september
Zondag 19 september wordt een mooie kans om elkaar als gemeenteleden te ontmoeten in de naam van de Eeuwige en in het licht van waartoe we geroepen zijn. We vieren die dag de fusie van onze voormalige twee gemeenten tot De Ontmoeting. ’s Morgens doen we dat in de eredienst in de Opstandingskerk. ‘s Middags hebben we niet alleen oog voor de ontmoeting met elkaar binnen onze gemeente, maar laten we ons ook bepalen bij onze roeping in de wereld. Als classis Delta zijn we betrokken bij het zendingsproject Delta voor Indonesië. De zondagmiddag zal een mooie mengeling worden van een fietsroute voor wie ook een sportieve invulling zoekt, een presentatie rond Delta voor Indonesië, en een afsluiting met een Indonesische maaltijd. Heel bijzonder dat er op het eiland Indonesisch – door inwoners met Indonesische roots - voor ons gekookt en gebakken gaat worden! En ook bijzonder fijn dat we opnieuw terechtkunnen op de boerderij van Kees en Arianne de Jager om het middagprogramma zoveel als mogelijk ‘coronaproof’ vorm te kunnen geven.

Opgave:
Als u mee wilt doen met het startdagprogramma, wilt u dan een briefje maken met onderstaande informatie:
  • Ik geef mij graag op voor de fietstocht (start 15.00 uur) vanuit (naam van het Noord-Bevelandse dorp waar u om 15.00 uur wilt vertrekken)
Mijn naam is……………………………………………..
Ik kom met……………………………perso(o)n(en
Deelname aan de fietstocht is gratis.
Er is een “bezemauto” beschikbaar.

  • Ik geef mij graag op voor de Indonesische maaltijd.
Mijn naam is……………………………………………….
Ik kom met……………………………perso(o)n(en)
Bijdrage aan de maaltijd: kinderen 0-12 jaar gratis, 13-18 jaar € 6,- en volwassenen € 8,- pp
Deze informatie graag inleveren in gesloten envelop met betaling voor 10 september bij één van de onderstaanden:
Leni de Kam, Christinastraat 12A te Kats
Edith le Duc, Burg. Snellestraat 7 Kortgene
Anja Kopmels, Hoofdstraat 53 Kortgene
Wim van Lobberegt, Weststraat 15 Geersdijk
Maarten van Lobberegt, Julianastraat 33 Wissenkerke
Nel Bareman, Weststraat 4 Wissenkerke

We hopen op een mooie opkomst en een geslaagde dag!
Startdagcommissie

Afscheid ds. Karin van den Broeke
Per 1 oktober krijgt ds. Karin van den Broeke een functie bij de landelijke Protestantse Kerk. Zij wordt programmaleider Kerk in Actie. Op 3 oktober zal zij, bijna 14 jaar nadat de Protestantse gemeente te Wissenkerke-Geersdijk een beroep op haar uitbracht, afscheid nemen – als predikant – van Protestantse gemeente De Ontmoeting. De afscheidsdienst zal op zondagmiddag 3 oktober om 15.00 uur gehouden worden in de Opstandingskerk in Wissenkerke. Karin en Kees blijven wel in hun nieuwe huis in Kortgene wonen en zullen dus als gemeenteleden ook betrokken blijven bij onze gemeente.

Pastoralia
Gemeenteleden kunnen ook pastorale mededelingen inzien. Dit kan via de website, op een vergrendeld gedeelte. U vindt dit op de website links onderaan, onder het kopje ‘zondagsnieuws’. De code is opvraagbaar bij scriba@pgdeontmoeting.nl. Het is niet toegestaan deze mededelingen door te sturen aan niet-gemeenteleden. Met het beschikbaar maken van deze berichten hopen we het onderling meeleven met elkaar te bevorderen. De code die u voor het meeleven gebruikt, kunt u ook gebruiken voor het kopje ‘terugkijken’: daar staan foto’s waarop gemeenteleden herkenbaar zijn. Die foto’s mogen we niet zomaar via internet beschikbaar stellen, op deze wijze kan het wel. De pastorale mededelingen worden wekelijks ververst, op de pagina foto’s zijn er minder vaak veranderingen.
Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meld het dan aan de predikant.

Financiën
Nu er niet gecollecteerd kan worden tijdens de diensten, is het fijn als u bereid bent om via de bank uw giften over te maken. Diaconie en College van Kerkrentmeesters hebben besloten het aantal rekeningnummers dat na de fusie gebruikt wordt te beperken.
Hieronder treft u de rekeningnummers aan waarvan het fijn is als u ze gebruikt.

Bankrekeningen
Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland

Kerk (CvK)
NL 94 RABO 03737.32.961

Diaconie
NL 71 RABO 03714.02.271

Zending
NL 30 RABO 03737.33.046
Met vriendelijke groet,

Kees Blok,
scriba PG De Ontmoeting te Noord-BevelandOrde van Dienst voor 29 augustus 2021, Elfde Zondag van de Zomer

Dienst Protestantse gemeente De Ontmoeting, gezamenlijk, te houden in de Opstandingskerk

Welkom door Ouderling van Dienst

Intochtslied: 287: 1 en 2

Stil Gebed

Votum en Groet

Lied: 287: 3

Lied: Wij zijn voor even uit elkaar…

Kyriëgebed

Glorialied: 867 (beide coupletten)

Gebed bij opening van het Woord

Schriftlezing Oude Testament: Zacharia 8, 4.20-23

Lied: psalm 78: 1 en 2

Schriftlezing Nieuwe Testament: Johannes 15, 1-8

Lied: 653: 1, 5 en 7 Verkondiging

Lied:970: 2, 3 en 5

Mededelingen

Gebeden

Slotlied: 423

Zegen

Amen (431c)

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus