Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 8 augustus 2021

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Zondagsbrief 8 augustus 2021 - online diensten die live bijgewoond kunnen worden
voor de diensten van Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland
Bij de diensten
Morgen is ds. den Hollander, Oostkapelle, onze gastpredikant in de Opstandingskerk in Wissenkerke. We heten hem van harte welkom. In deze dienst is dhr. Leo Polderman organist.

Deze weken zijn er steeds diensten, zoals gebruikelijk, om 9.30 uur in de Opstandingskerk in Wissenkerke. Daarnaast worden er, onder wisselende verantwoordelijkheid van de drie Protestantse gemeenten op Noord-Beveland, Onderwegkerkdiensten in Kats georganiseerd. Deze beginnen eveneens om 9.30 uur. Morgen wordt de Onderwegkerkdienst door Kamperland georganiseerd en geeft het recreateam van Kamperland o.l.v. dhr. B. Sandee invulling aan de dienst.

Voor de diensten in de Opstandingskerk werken we nog steeds met opgave, omdat we nog wel de grens van 1,5 meter aan moeten houden en dus nog steeds slechts een beperkt aantal kerkgangers toe kunnen laten. U kunt zich (ook in de zomerperiode) aanmelden bij ds. Karin van den Broeke, 0113-404368 of kvandenbroeke@pgdeontmoeting.nl. Het spreekt vanzelf dat u thuisblijft als u klachten heeft die op corona zouden kunnen duiden of als u anderszins een quarantaineplicht heeft.
Voor de Onderwegkerk wordt door de organisatie ter plaatse gelet op het handhaven van de 1,5 meter-grens.

De diensten vanuit Kats zijn te beluisteren, de diensten vanuit de Opstandingskerk zijn met beeld en geluid te volgen. U kunt - als het allemaal goed gaat met de techniek - de diensten dus ook thuis meebeleven, live of later, via pgdeontmoeting.nl of via kerkdienstgemist.nl. U treft de Orde van Dienst voor de dienst in de Opstandingskerk hieronder aan.

Volgende week is dhr. Slabbekoorn, Goes, gastvoorganger in de Opstandingskerk.

Fotofietstocht - 26 augustus 2021
In de Veertigdagentijdkalender werd een oproep gedaan om foto’s van Noord-Beveland toe te sturen. Prachtige foto’s kregen we binnen. En daar willen we graag met zoveel mogelijk gemeenteleden plezier van hebben.
Op 26 augustus houden we om die reden een fotofietstocht. U kunt tussen 9.30 en 10.30 uur starten bij het Drenthehuis in Geersdijk. Daar ontvangt u de route die ca. 18 km. zal zijn. Het eindpunt is ook weer bij het Drenthehuis. Deelname is gratis. Een tegemoetkoming in de kosten wordt gewaardeerd.
De jeugdraad

Pastoralia
Gemeenteleden kunnen ook pastorale mededelingen inzien. Dit kan via de website, op een vergrendeld gedeelte. U vindt dit op de website links onderaan, onder het kopje ‘zondagsnieuws’. De code is opvraagbaar bij scriba@pgdeontmoeting.nl. Het is niet toegestaan deze mededelingen door te sturen aan niet-gemeenteleden. Met het beschikbaar maken van deze berichten hopen we het onderling meeleven met elkaar te bevorderen. De code die u voor het meeleven gebruikt, kunt u ook gebruiken voor het kopje ‘terugkijken’: daar staan foto’s waarop gemeenteleden herkenbaar zijn. Die foto’s mogen we niet zomaar via internet beschikbaar stellen, op deze wijze kan het wel. De pastorale mededelingen worden wekelijks ververst, op de pagina foto’s zijn er minder vaak veranderingen.
Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meld het dan aan de predikant.

Vakantie ds. Karin van den Broeke
Van maandag 26 juli tot en met zondag 15 augustus is ds. Karin van den Broeke weliswaar ‘gewoon’ thuis, maar wil ze zoveel als mogelijk vakantie houden. Bij crisispastoraat is zij echter wel beschikbaar. Ook de opgave voor de diensten mag gewoon via haar blijven lopen.

Financiën
Nu er niet gecollecteerd kan worden tijdens de diensten, is het fijn als u bereid bent om via de bank uw giften over te maken. Diaconie en College van Kerkrentmeesters hebben besloten het aantal rekeningnummers dat na de fusie gebruikt wordt te beperken.
Hieronder treft u de rekeningnummers aan waarvan het fijn is als u ze gebruikt.

Bankrekeningen
Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland

Kerk (CvK)
NL 94 RABO 03737.32.961

Diaconie
NL 71 RABO 03714.02.271

Zending
NL 30 RABO 03737.33.046
Met vriendelijke groet,

Kees Blok,
scriba PG De Ontmoeting te Noord-Beveland
Orde van Dienst Opstandingskerk 8 augustus 2021: Achtste zondag van de zomer (kleur: groen)
9.30 uur Opstandingskerk te Wissenkerke


Voorganger:
ds. A. C. den Hollander

organist: Leo Polderman


Welkom door Ouderling van Dienst

Intochtslied: Psalm 86 : 1, 5 Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden

Votum en groet

Lied: 213 : 1 Morgenglans der eeuwigheid

Gebed om ontferming

Glorialied: 1012 : 1, 4 Geef aan de wereld vrede, Heer

Gebed en Schriftlezing: Efeziërs 4 : 30 – 5 : 2

Lied: 992 Wat vraagt de Heer nog meer van ons

Schriftlezing: Mattheüs 7 : 24 - 30

Lied: Psalm 34 : 3 Een arme riep in nood

Preek

Lied: 896 Wie heeft zijn geld verloren

Mededelingen

Gebeden

Slotlied: 807 : 1, 4, 5 Een mens te zijn op aarde is eens voor goed geboren zijn

Zegen + Amen (431c)

:

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus