Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 25 juli 2021

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Zondagsbrief 25 juli 2021 - online diensten die live bijgewoond kunnen worden
voor de diensten van Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland
Bij de diensten
Morgen is dhr. M. de Ridder, Sassenheim, onze gastpredikant. Al enkele jaren een vertrouwd gezicht op onze kansel.

Deze weken zijn er steeds diensten, zoals gebruikelijk, om 9.30 uur in de Opstandingskerk in Wissenkerke. Daarnaast worden er, onder wisselende verantwoordelijkheid van de drie Protestantse gemeenten op Noord-Beveland, Onderwegkerkdiensten in Kats georganiseerd. Deze beginnen eveneens om 9.30 uur. Morgen wordt de Onderwegkerkdienst door De Ontmoeting georganiseerd en zal ds. Karin van den Broeke voorganger zijn.

Voor de diensten in de Opstandingskerk werken we nog steeds met opgave, omdat we nog wel de grens van 1,5 meter aan moeten houden en dus nog steeds slechts een beperkt aantal kerkgangers toe kunnen laten. U kunt zich (ook in de zomerperiode) aanmelden bij ds. Karin van den Broeke, 0113-404368 of kvandenbroeke@pgdeontmoeting.nl. Het spreekt vanzelf dat u thuisblijft als u klachten heeft die op corona zouden kunnen duiden of als u anderszins een quarantaineplicht heeft.
Voor de Onderwegkerk wordt door de organisatie ter plaatse gelet op het handhaven van de 1,5 meter-grens.

De diensten vanuit Kats zijn te beluisteren, de diensten vanuit de Opstandingskerk zijn met beeld en geluid te volgen. U kunt - als het allemaal goed gaat met de techniek - de diensten dus ook thuis meebeleven, live of later, via pgdeontmoeting.nl of via kerkdienstgemist.nl. U treft de Orde van Dienst voor de dienst in de Opstandingskerk hieronder aan.

Volgende week is mw. A. Datema, Koudekerke, gastvoorganger in de Opstandingskerk.

Boerderijkerkdienst
Op zondag 25 juli vindt ook de eilandelijke boerderijkerkdienst plaats. Afhankelijk van het weer zal dit buiten of in de schuur zijn, bij familie Geelhoed, Vlietenburgweg 5, Wissenkerke. Voorganger is ds. Karin van den Broeke. Muzikale medewerking van de Praisegroep, bestaande uit Marc van den Bor, Esther Geissler, Sjoerd Slotema en Martine Geelhoed. Aanvangstijd: 19.00 uur. U bent zonder aanmelding welkom, ter plaatse zal wel om registratie gevraagd worden. Ter plaatse wordt van u gevraagd de 1,5 meter afstand te bewaren. En uiteraard blijft u thuis als u klachten heeft die op Covid19 zouden kunnen duiden.

Pastoralia
Gemeenteleden kunnen ook pastorale mededelingen inzien. Dit kan via de website, op een vergrendeld gedeelte. U vindt dit op de website links onderaan, onder het kopje ‘zondagsnieuws’. De code is opvraagbaar bij scriba@pgdeontmoeting.nl. Het is niet toegestaan deze mededelingen door te sturen aan niet-gemeenteleden. Met het beschikbaar maken van deze berichten hopen we het onderling meeleven met elkaar te bevorderen. De code die u voor het meeleven gebruikt, kunt u ook gebruiken voor het kopje ‘terugkijken’: daar staan foto’s waarop gemeenteleden herkenbaar zijn. Die foto’s mogen we niet zomaar via internet beschikbaar stellen, op deze wijze kan het wel. De pastorale mededelingen worden wekelijks ververst, op de pagina foto’s zijn er minder vaak veranderingen.
Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meld het dan aan de predikant.

Vakantie ds. Karin van den Broeke
Van maandag 26 juli tot en met zondag 15 augustus is ds. Karin van den Broeke weliswaar ‘gewoon’ thuis, maar wil ze zoveel als mogelijk vakantie houden. Bij crisispastoraat is zij echter wel beschikbaar.

Financiën
Nu er niet gecollecteerd kan worden tijdens de diensten, is het fijn als u bereid bent om via de bank uw giften over te maken. Diaconie en College van Kerkrentmeesters hebben besloten het aantal rekeningnummers dat na de fusie gebruikt wordt te beperken.
Hieronder treft u de rekeningnummers aan waarvan het fijn is als u ze gebruikt.

Bankrekeningen
Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland

Kerk (CvK)
NL 94 RABO 03737.32.961

Diaconie
NL 71 RABO 03714.02.271

Zending
NL 30 RABO 03737.33.046
Met vriendelijke groet,

Kees Blok,
scriba PG De Ontmoeting te Noord-Beveland
Orde van Dienst Opstandingskerk 25 juli 2021: Zesde zondag van de zomer (kleur: groen)


Voorganger: dhr. M. de Ridder

organist: Suus de Moor


Orgelspel

Welkom en mededelingen door Ouderling van dienst

Aanvangslied: Lied 92 : 1 en 2

Stil gebed

Bemoediging en groet

Vervolg intochtslied: Lied 92 : 4

Kindermoment (kinderen krijgen een kandelaar mee, waarvan de kaars wordt aangestoken aan de Paaskaars)

Kinderlied: Wij gaan voor even uit elkaar

Kyriëgebed

Loflied: 150a : 1 en 4

Gebed bij de opening van het Woord

Eerste schriftlezing: Mattheus 13 : 24 – 30

Lied: 765 : 1 en 3

Tweede schriftlezing: Mattheus 13 : 36 - 43

Lied: 765 : 4, 5 en 6

Verkondiging

Orgelspel

Lied: 650 : 1, 2 en 7

Mededelingen vanuit de Kerkenraad

Inzameling van de gaven

Eventueel een bericht van overlijden en gedenken overledene en Lied 730 : 1

Gebeden

Slotlied Lied 841 : 1 en 2

Zegen, gevolgd door gezongen Amen (Lied 431c)

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus