Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 4 juli 2021

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Zondagsbrief 4 juli 2021 - online diensten die live bijgewoond kunnen worden
voor de diensten van Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland
Bij de diensten
Afgelopen zondag hebben we er alweer een beetje van kunnen proeven: eindelijk weer zingen in de kerk! Nog wel: zacht, niet uit volle borst. Enkele voorzangers ondersteunen nog wel de gemeentezang, maar het ‘gewone’ kerk-zijn komt weer meer en meer in beeld.

Op zondag 4 juli gaat ds. den Hollander voor, zowel in de Opstandingskerk in Wissenkerke als in De Katse Kerk in Kats.

Opgave voor de diensten is nog nodig, omdat we nog wel de grens van 1,5 meter aan moeten houden en dus nog steeds slechts een beperkt aantal kerkgangers toe kunnen laten. U kunt zich (ook in de zomerperiode) aanmelden bij ds. Karin van den Broeke, 0113-404368 of kvandenbroeke@pgdeontmoeting.nl. Het spreekt vanzelf dat u thuisblijft als u klachten heeft die op corona zouden kunnen duiden of als u anderszins een quarantaineplicht heeft.

De diensten vanuit Kats zijn te beluisteren, de diensten vanuit de Opstandingskerk zijn met beeld en geluid te volgen. U kunt - als het allemaal goed gaat met de techniek - de diensten dus ook thuis meebeleven, live of later, via pgdeontmoeting.nl of via kerkdienstgemist.nl. U treft de Orden van Dienst hieronder aan.

Wat was het vorige week een vrolijke Kliederkerk-viering met de kinderen! Met de keuze om deze niet uit te zenden ontnamen we u weliswaar een kans om mee te kijken, maar het lukte daardoor veel beter om ons gewoonweg op de kinderen te concentreren en met hen op te gaan in het verhaal van de Zaaier.
Er zijn wel enkele foto’s beschikbaar. U vindt ze op de website, links onderaan onder het kopje ‘Terugkijken’. U heeft daarvoor dezelfde code nodig als voor de pastorale mededelingen bij ‘zondagsnieuws’. Dit moeten we zo inrichten, vanwege de privacywet. De code is opvraagbaar bij scriba@pgdeontmoeting.nl. Vanzelfsprekend kunt u de foto’s niet delen met niet-gemeenteleden.

Vanaf volgende week valt er steeds te kiezen uit twee diensten die om 9.30 uur aanvangen: de ‘gewone’ dienst in Wissenkerke of de Onderwegkerk in Kats.

Rommelmarkt geopend - zaterdag 3 juli
Op zaterdag 3 juli is de rommelmarkt in D’ Ouwe Schole in Kortgene ook weer open. De huidige planning blijft dat de rommelmarkt steeds de eerste en de derde zaterdag van de maand geopend zal zijn. Openingstijden: 10.00 - 15.00 uur. De opbrengst van de rommelmarkt is bestemd voor verbouwing en onderhoud van de Nicolaaskerk in Kortgene.

Pastoralia
Gemeenteleden kunnen ook pastorale mededelingen inzien. Dit kan via de website, op een vergrendeld gedeelte. U vindt dit op de website links onderaan, onder het kopje ‘zondagsnieuws’. De code is opvraagbaar bij scriba@pgdeontmoeting.nl. Het is niet toegestaan deze mededelingen door te sturen aan niet-gemeenteleden. Met het beschikbaar maken van deze berichten hopen we het onderling meeleven met elkaar te bevorderen. De code die u voor het meeleven gebruikt, kunt u ook gebruiken voor het kopje ‘terugkijken’: daar staan foto’s waarop gemeenteleden herkenbaar zijn. Die foto’s mogen we niet zomaar via internet beschikbaar stellen, op deze wijze kan het wel. De pastorale mededelingen worden wekelijks ververst, op de pagina foto’s zijn er minder vaak veranderingen.
Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meld het dan aan de predikant.

Financiën
Nu er niet gecollecteerd kan worden tijdens de diensten, is het fijn als u bereid bent om via de bank uw giften over te maken. Diaconie en College van Kerkrentmeesters hebben besloten het aantal rekeningnummers dat na de fusie gebruikt wordt te beperken.
Hieronder treft u de rekeningnummers aan waarvan het fijn is als u ze gebruikt.

Bankrekeningen
Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland

Kerk (CvK)
NL 94 RABO 03737.32.961

Diaconie
NL 71 RABO 03714.02.271

Zending
NL 30 RABO 03737.33.046
Met vriendelijke groet,

Kees Blok,
scriba PG De Ontmoeting te Noord-Beveland
Orden van Dienst 3 juli 2021: Derde zondag van de zomer kleur: groen)


9.30 uur Opstandingskerk te Wissenkerke

Voorganger: ds. A.C. den Hollander
organist: Suus de Moor

Welkom
Intochtslied: psalm 138 : 1, 2 U loof ik Heer met hart en ziel
Votum en groet
Lied: 207 : 1, 2 De trouw en goedheid van de Heer
Kyriegebed
Glorialied: 1012 : 1, 3, 4 Geef aan de wereld vrede, Heer
Gebed en Schriftlezing: Richteren 6
Lied: psalm 79 : 1 O God, nu zijn de heidenen gekomen
Schriftlezing: Markus 10 : 17 - 27
Lied: 837 : 1, 4 Iedereen zoekt U, jong en oud
Preek
Lied: 686 De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt
Gebeden
Inzameling van gaven
Slotlied: 835 Jezus, ga ons voor
Zegen


11.00 uur De Katse Kerk te Kats


Voorganger: ds. A.C. den Hollander
Organist: Henk Tazelaar
INTREDE
Orgelspel - Stilte - Klokgelui
Welkom door Ouderling van Dienst
Aanvangslied 277 (zo mogelijk staan)
Barmhartige en Geliefde,
laat uw woorden ons bereid maken
ons tot U te keren
en laat Jezus, uw Zoon,
ons voeren op wegen
van waarheid en liefde,
zodat wij U vinden,
dit uur en al onze dagen.
Amen (zitten)
Lied 271
Kyrie, besloten met 301e
Gloria 306

Groet De Heer zij met u!
En met uw geest! (zitten)

DE SCHRIFTEN
Gebed van de zondag, bij de opening van de Schriften:
‘…vandaag en alle dagen van ons leven.’
Gemeente: Amen.

Lezing uit de Geschriften: Rechters 6, 11 – 16; 25,27

Antwoordpsalm 68, 1 – 7, I.voorzang, II allen.

Antifoon: Bij God, de Heer, is bevrijding uit de dood.

God staat op, zijn vijanden stuiven uiteen,
zijn haters vluchten als hij verschijnt.

U verdrijft ze zoals de wind de rook verdrijft.
Zoals was smelt bij het vuur,
zo vergaan de zondaars als God verschijnt.

Maar de rechtvaardigen verblijden zich,
zij juichen als God verschijnt, uitgelaten van vreugde.

Antifoon : Bij God, de Heer……………..

Zing voor God, bezing zijn naam,
maak ruim baan voor hemdie door de vlakten rijdt.

Heer is zijn naam,
jubel als hij verschijnt:

vader van wezen, beschermer van weduwen,
God in zijn heilig verblijf.

God geeft eenzamen een thuis
en gevangenen vrijheid en voorspoed.
Maar opstandigen zullen wonen op dorre grond.

Antifoon: Bij God, de Heer……..
alleluja (zo mogelijk staande) I = Voorzang, II = Allen
Halleluja, halleluja, hallehuja!
De rechtvaardigen groeien op als een palm,
als een ceder van de Libanon rijzen zij omhoog.
Halleluja…..
Jezus sprak: Hemel en aarde zullen verdwijnen,
maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.
Halleluja…..

Lezing uit het Evangelie – Marcus 10, 17 – 27
eindigend met: Woord van de levende Heer!

Acclamatie 339g
Woorden van leven, een weg om te gaan, Jezus Messias (zitten)

Prediking
- moment van inkeer -

Preeklied 837 : 1, 2 en 4

dienst van gaven en gebeden
MededelingenDankgebed, Voorbeden en Stil Gebed, afgewisseld met:
Heilig uw Naam, o God en bevrijd ons.
Onze Vader (gesproken)
ZENDING EN ZEGEN Slotlied 419
Zending
V: Gaat heen in de vrede van de Heer, Halleluja, Halleluja!
A: God zij lof en dank, Hal -le - lu - ja, Hal -le - - - lu - - ja !
Zegen, beantwoord met Amen, amen, amen! (gezongen – 431b)

Orgelspel

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus