Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 13 juni 2021

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Zondagsbrief 13 juni 2021 - online diensten die live bijgewoond kunnen worden
voor de diensten van Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland


‘Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.’
Lied 462

Bij de diensten
Aanstaande zondag zien we de profeet Jeremia. ‘In de put’. Een levenservaring die velen bij tijd en wijle delen. Het Bijbelse verhaal helpt om recht te doen aan de moeilijke momenten in ons bestaan en om dan toch weer een weg voorwaarts te vinden. Zondag zijn er opnieuw diensten in de Opstandingskerk in Wissenkerke en in De Katse Kerk in Kats. In beide diensten zijn dertig kerkgangers welkom. Het blijft nog even zo dat er nog geen gelegenheid is om met elkaar koffie te drinken en ook het zingen blijft nog beperkt tot enkele voorzangers. We blijven voorzichtig, al kijken we uit naar het moment dat er weer mogelijk is!

Opgave voor de diensten is nog nodig. U kunt zich aanmelden bij ds. Karin van den Broeke, 0113-404368 of kvandenbroeke@pgdeontmoeting.nl. Het spreekt vanzelf dat u thuisblijft als u klachten heeft die op corona zouden kunnen duiden of als u anderszins een quarantaineplicht heeft. In de kerk wordt van u gevraagd om een mondkapje te dragen als u zich beweegt door de kerk. Als u zit, mogen de mondkapjes af.

De diensten vanuit Kats zijn te beluisteren, de diensten vanuit de Opstandingskerk zijn met beeld en geluid te volgen. U kunt de diensten dus ook thuis meebeleven, live of later, via pgdeontmoeting.nl of via kerkdienstgemist.nl. U treft de Orden van Dienst hieronder aan. U heeft al gemerkt: techniek hapert ook wel eens. Dat spijt ons zeer. Ziet u het maar als een aanmoediging om op termijn weer ‘gewoon’ naar de kerk te komen!

Volgende week, op 20 juni, zal ds. Karin van den Broeke eveneens voorganger zijn in beide diensten.
Op 27 juni wordt er in de Opstandingskerk in Wissenkerke een dienst gehouden die op de kinderen gericht is. Ds. Leuny de Kam, Oostkapelle, zal op die zondag gastvoorganger zijn in Kats.

Rommelmarkt geopend!
Sinds zaterdag 5 juni is de rommelmarkt in D’ Ouwe Schole in Kortgene weer open. Excuses dat de planning voor de komende tijd verkeerd vermeld stond in de vorige zondagsbrief. De huidige planning is dat de rommelmarkt steeds de eerste en de derde zaterdag van de maand geopend zal zijn. De eerstvolgende keer is dus gepland voor zaterdag 19 juni. Openingstijden: 10.00 - 15.00 uur.

Pastoralia
Gemeenteleden kunnen ook pastorale mededelingen inzien. Dit kan via de website, op een vergrendeld gedeelte. U vindt dit op de website links onderaan, onder het kopje ‘zondagsnieuws’. De code is opvraagbaar bij scriba@pgdeontmoeting.nl. Het is niet toegestaan deze mededelingen door te sturen aan niet-gemeenteleden. Met het beschikbaar maken van deze berichten hopen we het onderling meeleven met elkaar te bevorderen. De code die u voor het meeleven gebruikt, kunt u ook gebruiken voor het kopje ‘terugkijken’: daar staan foto’s waarop gemeenteleden herkenbaar zijn. Die foto’s mogen we niet zomaar via internet beschikbaar stellen, op deze wijze kan het wel. De pastorale mededelingen worden wekelijks ververst, op de pagina foto’s zijn er minder vaak veranderingen.
Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meld het dan aan de predikant.

Financiën
Nu er niet gecollecteerd kan worden tijdens de diensten, is het fijn als u bereid bent om via de bank uw giften over te maken. Diaconie en College van Kerkrentmeesters hebben besloten het aantal rekeningnummers dat na de fusie gebruikt wordt te beperken.
Hieronder treft u de rekeningnummers aan waarvan het fijn is als u ze gebruikt.

Bankrekeningen
Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland

Kerk (CvK)
NL 94 RABO 03737.32.961

Diaconie
NL 71 RABO 03714.02.271

Zending
NL 30 RABO 03737.33.046
Met vriendelijke groet,

Kees Blok,
scriba PG De Ontmoeting te Noord-Beveland


Orden van Dienst 13 juni 2021: Tweede zondag na Trinitatis (kleur: groen)

9.30 uur Opstandingskerk te Wissenkerke

Voorganger: ds. Karin van den Broeke

organist: Leo Polderman

Vooraf: orgelspel

Welkom en mededelingen door Ouderling van Dienst

Intochtslied: 276: 1 en 2

Stil Gebed

Votum en Groet

Lied: 276: 3

Kindermoment

Kinderlied: Wij zijn voor even uit elkaar

Kyriëgebed

Glorialied: 305

Gebed bij opening van het Woord

Schriftlezing Oude Testament: Jeremia 38, 1-13

Lied: psalm 80: 1 en 7

Schriftlezing Nieuwe Testament: Marcus 13, 28-32
Lied: 462: 1, 2, 3 en 4
Verkondiging
Lied: 1005: 1, 2 en 3
Mededelingen vanuit de kerkenraad
Dankgebed
Voorbeden
Stil Gebed
Onze Vader
Slotlied: 425
Zegen + Amen (431c)


11.00 uur De Katse Kerk te Kats


Voorganger: ds. Karin van den Broeke

Organist: Henk Tazelaar

INTREDE

Orgelspel - Stilte - Klokgelui

Welkom door Ouderling van Dienst

Aanvangslied 277 (zo mogelijk staan)

Barmhartige en Geliefde,

laat uw woorden ons bereid maken

ons tot U te keren

en laat Jezus, uw Zoon,

ons voeren op wegen

van waarheid en liefde,

zodat wij U vinden,

dit uur en al onze dagen.

Amen (zitten)

Lied 271

Kyrie, besloten met 301e

Gloria 306

Groet De Heer zij met u!
En met uw geest! (zitten)

DE SCHRIFTEN

Gebed van de zondag, bij de opening van de Schriften:

‘…vandaag en alle dagen van ons leven.’
Gemeente: Amen.

Lezing uit de Profeten: Jeremia 38, 1-13

Antwoordpsalm 92 antifoon 2, I.voorzang, II allen.

V: Het is gòed de Heer te lóven, *

uw naam te bezingen, Allerhóogste,

A: in de mòrgen te getuigen van uw líefde *

en in de nacht van uw tróuw,

V: bij de klank van de tìensnarige hárp *

en bij het ruisend spel op de líer. (De rechtvaardigen….)

V: U verhèugt mij, Heer, met uw dáden, *

ik juich om wat uw hand verrícht.

A: Hoe gròot zijn uw dáden, Heer, *

hoe peilloos diep uw gedáchten.

V: Het dringt tot de dòmmen niet dóor *

en dwazen kunnen het niet vátten:

A: dat de wettelozen als onkruid gedijen °

en de onrechtvàardigen blóeien *

alleen om te worden verdelgd, voor altíjd. (De rechtvaardigen….)

V: U, Heer, bent èeuwig verhéven, *

maar uw vijanden, Héer,

A: uw vìjanden gaan te grónde *

en wie onrecht doen, worden verstróoid.

V: U geeft mij de kràcht van een wilde stíer, *

met pure olie ben ik overgóten.

A: Mijn oog ziet op mijn àanvallers néer, *

mijn oor hoort de angstkreet van mijn belágers. (De rechtvaardigen….)

V: De rechtvaardigen groeien òp als een pálm, *

als een ceder van de Libanon rijzen zij omhóog.

A: Ze staan geplant in het hùis van de Héer, *

in de voorhoven van onze God groeien zij óp.

V: Zij dragen nog vrùcht als ze óud zijn *

en blijven krachtig en frís.

A: Zo getuigen zij dàt de Heer récht doet, *

mijn rots, in wie geen ónrecht is. (De rechtvaardigen….)

Halleluja (zo mogelijk staande) I = Voorzang, II = Allen

Halleluja, halleluja, hallehuja!

De rechtvaardigen groeien op als een palm,

als een ceder van de Libanon rijzen zij omhoog.

Halleluja…..

Jezus sprak: Hemel en aarde zullen verdwijnen,

maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.

Halleluja…..

Lezing uit het Evangelie – Marcus 13, 28-32

eindigend met: Woord van de levende Heer!

Acclamatie 339g

Woorden van leven, een weg om te gaan, Jezus Messias (zitten)

Prediking

- moment van inkeer -

Preeklied 462: 1, 2, 3 en 4

dienst van gaven en gebeden

Mededelingen

In Memoriam

Lied 961 (2x)

Dankgebed, Voorbeden en Stil Gebed, afgewisseld met:

Heilig uw Naam, o God en bevrijd ons.

Onze Vader (gesproken)

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied 425

Zending

V: Gaat heen in de vrede van de Heer, Halleluja, Halleluja!

A: God zij lof en dank, Hal -le - lu - ja, Hal -le - - - lu - - ja !

Zegen, beantwoord met Amen, amen, amen! (gezongen – 431b)

Orgelspel

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus