Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 6 juni 2021

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Zondagsbrief 6 juni 2021 - online diensten die live bijgewoond kunnen worden
voor de diensten van Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland


‘Groot is uw trouw, o Heer’Bij de diensten
Aanstaande zondag zijn er twee verschillende gastvoorgangers in onze gemeente. Dhr. Slabbekoorn uit Goes zal in Wissenkerke voorgaan, ds. Rapp uit Papendrecht is gastvoorganger in Kats. In beide diensten zijn dertig kerkgangers welkom. Jammer genoeg is er nog geen gelegenheid om met elkaar koffie te drinken en blijft ook het zingen voorlopig beperkt tot kleine groepjes voorzangers. Maar wat is het prettig dat er weer gelegenheid is om samen te komen!

Opgave voor de diensten is nog wel nodig. U kunt zich aanmelden bij ds. Karin van den Broeke, 0113-404368 of kvandenbroeke@pgdeontmoeting.nl. Het spreekt vanzelf dat u thuisblijft als u klachten heeft die op corona zouden kunnen duiden of als u anderszins een quarantaineplicht heeft. In de kerk wordt van u gevraagd om een mondkapje te dragen als u zich beweegt door de kerk. Als u zit, mogen de mondkapjes af.

Inmiddels is het weer gangbaar dat er wekelijks twee diensten zijn: een dienst om 9.30 uur in de Opstandingskerk in Wissenkerke, en om 11.00 uur in De Katse Kerk in Kats. De diensten vanuit Kats zijn te beluisteren, de diensten vanuit de Opstandingskerk zijn met beeld en geluid te volgen. U kunt de diensten dus ook thuis meebeleven, live of later, via pgdeontmoeting.nl of via kerkdienstgemist.nl. U treft de Orden van Dienst hieronder aan.

Volgende week, op 13 juni, zal ds. Karin van den Broeke voorganger zijn in beide diensten.

Rommelmarkt geopend!
Vandaag, op 5 juni, is de rommelmarkt in D’ Ouwe Schole in Kortgene weer open. De openingstijden zijn van 10.00 - 15.00 uur. De toegang wordt coronaproof geregeld. De planning is dat de rommelmarkt vanaf nu steeds de eerste en de laatste zondag van de maand open zal zijn.

Pastoralia
Gemeenteleden kunnen ook pastorale mededelingen inzien. Dit kan via de website, op een vergrendeld gedeelte. U vindt dit op de website links onderaan, onder het kopje ‘zondagsnieuws’. De code is opvraagbaar bij scriba@pgdeontmoeting.nl. Het is niet toegestaan deze mededelingen door te sturen aan niet-gemeenteleden. Met het beschikbaar maken van deze berichten hopen we het onderling meeleven met elkaar te bevorderen. De code die u voor het meeleven gebruikt, kunt u ook gebruiken voor het kopje ‘terugkijken’: daar staan foto’s waarop gemeenteleden herkenbaar zijn. Die foto’s mogen we niet zomaar via internet beschikbaar stellen, op deze wijze kan het wel. De pastorale mededelingen worden wekelijks ververst, op de pagina foto’s zijn er minder vaak veranderingen.
Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meld het dan aan de predikant.

Financiën
Nu er niet gecollecteerd kan worden tijdens de diensten, is het fijn als u bereid bent om via de bank uw giften over te maken. Diaconie en College van Kerkrentmeesters hebben besloten het aantal rekeningnummers dat na de fusie gebruikt wordt te beperken.
Hieronder treft u de rekeningnummers aan waarvan het fijn is als u ze gebruikt.

Bankrekeningen
Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland

Kerk (CvK)
NL 94 RABO 03737.32.961

Diaconie
NL 71 RABO 03714.02.271

Zending
NL 30 RABO 03737.33.046
Met vriendelijke groet,

Kees Blok,
scriba PG De Ontmoeting te Noord-BevelandOrden van Dienst 6 juni 2021: Eerste zondag na Trinitatis

9.30 uur Opstandingskerk te Wissenkerke

Voorganger: dhr. A. Slabbekoorn, Goes

Organist: Kees Borgdorff

Welkom door Ouderling van Dienst

885: Groot is uw trouw, o Heer

Stil gebed

Votum, groet

280:4,5: Zal dit een huis, een plaats zijn waar

Kids nevendienst: We gaan voor even uit elkaar

Kyriegebed

81:1,8: Jubel God ter eer

Gebed

Lezing Exodus 3:7-15

105:3,4: God, die aan ons zich openbaarde

Preek

747:4,5: Ook ons zal God verlossen

Mededelingen

Dankgebed

416:1,2: Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen

Amen (431c)
11.00 uur De Katse Kerk in Kats

Voorganger: ds. Birke Rapp, Papendrecht

Organist: Henk Tazelaar

INTREDE

Orgelspel - Stilte - Klokgelui

Welkom door Ouderling van Dienst

Aanvangslied 277 (zo mogelijk staan)

Barmhartige en Geliefde,

laat uw woorden ons bereid maken

ons tot U te keren

en laat Jezus, uw Zoon,

ons voeren op wegen

van waarheid en liefde,

zodat wij U vinden,

dit uur en al onze dagen.

Amen (zitten)

Lied 217:1 en 2

Kyrie, besloten met 301e

Gloria 306

Groet De Heer zij met u!
En met uw geest! (zitten)

DE SCHRIFTEN

Gebed van de zondag, bij de opening van de Schriften:

‘…vandaag en alle dagen van ons leven.’
Gemeente: Amen.

Lezing uit de Tora: Genesis 4,3-10 en Exodus 20,13

Antwoordpsalm 119 onberijmd vers 9 – 16

Halleluja, halleluja, hallehuja!Halleluja (zo mogelijk staande) I = Voorzang, II = Allen

Lezing uit het Evangelie – Matteüs 5, 21 – 24

eindigend met: Woord van de levende Heer!

Acclamatie 339g

Woorden van leven, een weg om te gaan, Jezus Messias (zitten)

Prediking

- moment van inkeer -

Preeklied Wij bidden om de geest die leven doet

Wij bidden om de Geest die leven doet,

die ons bezielt tot recht doen, vrede maken,

die ons weerhoudtn van wraak, van bloed voor bloed

en tegen machtsmisbruiken ons doet waken.

Zij wil ons, hand voor hand en voet voor voet,

voorbij aan wanhoop, twijfel, angst doen raken.

Wij bidden om de Geest die leven doet,

ons elkanders leven doet waarderen;

die in ons waakt en die in ons verhoedt

dat wij de armen onze rug toekeren.

Zij wil dat wij ons, een voor een, voor goed

met mensen van haar keuze engageren

dienst van gaven en gebeden

Mededelingen

Dankgebed, Voorbeden en Stil Gebed, afgewisseld met:

Heilig uw Naam, o God en bevrijd ons.

Onze Vader (gesproken)

Onze Vader, die in de hemel zijt,

Uw Naam worde geheiligd

Uw Koninkrijk kome

Uw wil geschiede

gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het Koninkrijk

en de kracht

en de heerlijkheid

in eeuwigheid.

Amen

ZENDING EN ZEGEN


Zending
Slotlied 657 ; 1 en 4

V: Gaat heen in de vrede van de Heer, Halleluja, Halleluja!

A: God zij lof en dank, Hal -le - lu - ja, Hal -le - - - lu - - ja !

Zegen, beantwoord met Amen, amen, amen! (gezongen – 431b)

Orgelspel

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus