Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief 30 mei 2021

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Zondagsbrief 30 mei 2021 - online dienst die live bijgewoond kan worden
voor de dienst van Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland


‘De dag gaat open voor het woord des Heren’Bij de diensten
Na de feestelijke Pinksterviering gaan we vanaf nu ook weer een bijzondere tijd in. Eindelijk weer dienst in de beide delen van onze gemeente. In iedere dienst zijn dertig kerkgangers welkom. Jammer genoeg is er nog geen gelegenheid om met elkaar koffie te drinken en blijft ook het zingen voorlopig beperkt tot kleine groepjes voorzangers. Maar het is toch heel wat dat de gelegenheid er weer is om samen te komen!

Opgave voor de diensten is nog wel nodig. U kunt zich aanmelden bij ds. Karin van den Broeke, 0113-404368 of kvandenbroeke@pgdeontmoeting.nl. Het spreekt vanzelf dat u thuisblijft als u klachten heeft die op corona zouden kunnen duiden of als u anderszins een quarantaineplicht heeft. In de kerk wordt van u gevraagd om een mondkapje te dragen als u zich beweegt door de kerk. Als u zit, mogen de mondkapjes af.

Op zondag 30 mei is er een dienst om 9.30 uur in de Opstandingskerk in Wissenkerke, en om 11.00 uur in De Katse Kerk in Kats. De diensten vanuit Kats zijn te beluisteren, de diensten vanuit de Opstandingskerk zijn met beeld en geluid te volgen. U kun de diensten dus ook thuis meebeleven, live of later, via pgdeontmoeting.nl of via kerkdienstgemist.nl. U treft de Orden van Dienst hieronder aan.

Volgende week, op 6 juni, zijn er twee gastvoorgangers. Dhr. Slabbekoorn uit Goes zal die zondag in Wissenkerke voorgaan, ds. Rapp uit Alkmaar is op 6 juni gastvoorganger in Kats.

Pastoralia
Gemeenteleden kunnen ook pastorale mededelingen inzien. Dit kan via de website, op een vergrendeld gedeelte. U vindt dit op de website links onderaan, onder het kopje ‘zondagsnieuws’. De code is opvraagbaar bij scriba@pgdeontmoeting.nl. Het is niet toegestaan deze mededelingen door te sturen aan niet-gemeenteleden. Met het beschikbaar maken van deze berichten hopen we het onderling meeleven met elkaar te bevorderen. De code die u voor het meeleven gebruikt, kunt u ook gebruiken voor het kopje ‘terugkijken’: daar staan foto’s waarop gemeenteleden herkenbaar zijn. Die foto’s mogen we niet zomaar via internet beschikbaar stellen, op deze wijze kan het wel. De pastorale mededelingen worden wekelijks ververst, op de pagina foto’s zijn er minder vaak veranderingen.
Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meld het dan aan de predikant.

Financiën
Nu er niet gecollecteerd kan worden tijdens de diensten, is het fijn als u bereid bent om via de bank uw giften over te maken. Diaconie en College van Kerkrentmeesters hebben besloten het aantal rekeningnummers dat na de fusie gebruikt wordt te beperken.
Hieronder treft u de rekeningnummers aan waarvan het fijn is als u ze gebruikt.

Bankrekeningen
Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland

Kerk (CvK)
NL 94 RABO 03737.32.961

Diaconie
NL 71 RABO 03714.02.271

Zending
NL 30 RABO 03737.33.046
Met vriendelijke groet,

Kees Blok,
scriba PG De Ontmoeting te Noord-Beveland

Orden van Dienst 30 mei 2021: Trinitatis

9.30 uur Opstandingskerk te Wissenkerke

Voorganger: ds. Karin van den Broeke

Organist: Suus de Moor

Vooraf: orgelspel

Welkom en mededelingen door Ouderling van Dienst

Intochtslied: 217: 1 en 2

Stil Gebed

Votum en Groet

Lied: 217: 5

Kindermoment

Kinderlied: Wij zijn voor even uit elkaar

Kyriëgebed

Glorialied 305

Gebed bij opening van het Woord

Schriftlezing Oude Testament: Exodus 3, 1-6

Lied: 93: 1 en 3

Schriftlezing Nieuwe Testament: I Johannes 4, 7-17

Lied: 838: 1 en 3

Verkondiging

Lied: 841: 1 en 2

Mededelingen vanuit de kerkenraad

Dankgebed

Voorbeden

Stil Gebed

Onze Vader

Slotlied: 423

Zegen

Amen (431c)

11.00 uur De Katse Kerk in Kats

Voorganger: ds. Karin van den Broeke
Organist: Henk Tazelaar

INTREDE

Orgelspel - Stilte - Klokgelui

Aanvangslied 217: 1 en 2 (zo mogelijk gaan staan)

Tussen oorsprong en toekomst zijn wij samen

in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Amen.

Onze hulp is de Naam van die God,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Gij, Adem van ons leven, wek ons op in uw licht,
ontvang ons in uw geborgenheid.

Vergeef ons al wat wij misdeden
en laat ons weer in vrede leven.
Amen.


Lied
217: 5

Kyriegebed

Glorialied 304 (zitten)

Groet De Heer zij met u!
En met uw geest!

DE SCHRIFTEN

Gebed van de zondag, bij de opening van de Schriften:

‘…vandaag en alle dagen van ons leven.’
Gemeente: Amen.

Lezing uit de Tora Exodus 3, 1-6

Antwoordpsalm 93 antifoon 1: 1. voorzang, 2. alle

V: De Hèer is kóning, *

met hoogheid is hij bekléed,

A: de Heer is met màcht bekleed en omgórd. *

Vast staat de wereld, zij wankelt níet,

V: en vast staat van òudsher uw tróon, *

u bent van alle éeuwigheden. (De Heer is koning….)

V: De stromen verheffen, Heer, °

de stromen verhèffen hun stém, *

luid verheffen de stromen hun stém.

A: Maar boven het geraas van de wijde wateren, °

van de machtige bàren der zée, *

is hoog in de hemel de machtige Héer.

V: Uw ùitspraken zijn betróuwbaar. *

Heiligheid is van uw huis het sieraad, °

Heer, tot in lengte van dágen. (De Heer is koning….)

Lezing uit de brieven: I Johannes 4, 7-17

Halleluja (zo mogelijk gaan staan) I = Voorzang, II = Allen

De Heer is koning, *

met hoogheid is hij bekleed

Halleluja…

En Jezus sprak: ‘Niemand kan het Koninkrijk binnengaan,

tenzij hij geboren wordt uit water en geest.’

Halleluja…

Lezing uit het Evangelie Johannes 3, 1-8

eindigend met: Woord van de levende Heer!


Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven; wij danken U. (zitten)Acclamatie 339f

Prediking

- moment van inkeer -

Preeklied 701

dienst van gaven en gebeden

Mededelingen

Voorbeden, telkens beantwoord met de acclamatie 368g

Adem van God, vernieuw ons bestaan.

Onze Vader 369b

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied 423 (zo mogelijk gaan staan)

Zegen Amen, amen, amen! (gezongen – 431c)

Orgelspel

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus