Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief (Pinksteren) 23 mei 2021

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Zondagsbrief 23 mei 2021 - online dienst die live bijgewoond kan worden
voor de dienst van Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland


‘Kom Schepper Geest’Bij de diensten
Pinksterfeest! Sommigen noemen het de verjaardag van de kerk. We vieren dat de Heilige Geest ons geschonken is, we vieren enthousiasme (en theos - in God) en inspiratie (in spiritus - in de geest).
En we doen het bijzonder feestelijk: drie ambtsdragers die (opnieuw) bereid zijn om ‘ja’ te zeggen tegen het ambt. Ina de Jager wordt herbevestigd in het ambt van ouderling voor een periode van twee jaar, Nel Bareman in het ambt van diaken voor een periode van één jaar. Leni de Kam wordt bevestigd in het ambt van diaken voor een periode van vier jaar.

Helaas zijn ook in deze dienst nog slechts dertig mensen welkom. Met een nagenoeg voltallige kerkenraad en enkele naasten van de te bevestigen ambtsdragers hebben we - alles is relatief - met Pinksteren een gevulde kerk.

Vanaf 30 mei zullen er weer twee diensten per zondag gehouden worden: zowel in Wissenkerke als in Kats. Ook u kunt de diensten dan weer bijwonen. Opgave tevoren bij ds. Karin van den Broeke, 0113-404368 of kvandenbroeke@pgdeontmoeting.nl. Het spreekt vanzelf dat u thuisblijft als u klachten heeft die op corona zouden kunnen duiden of als u anderszins een quarantaineplicht heeft.

De Pinksterviering op zondag 23 mei wordt om 9.30 uur vanuit Opstandingskerk in Wissenkerke gehouden worden, om 9.30 uur. Gelukkig kunt u de dienst in beeld en geluid volgen, live of later, via pgdeontmoeting.nl of via kerkdienstgemist.nl. U treft de Orde van Dienst hieronder aan. Organist is Henk Tazelaar.

Zondag 23 mei is het Pinksteren, de dienst wordt verzorgd in en vanuit de Opstandingskerk om 09:30 uur. Voorganger is dominee Karin van den Broeke. In deze dienst bevestigen wij drie ambtsdragers: Aanmelden bij de predikant voor het bijwonen van de dienst is verplicht. Personen die betrokken zijn bij de bevestiging van ambtsdragers hebben voorrang.

Pastoralia
Gemeenteleden kunnen ook pastorale mededelingen inzien. Dit kan via de website, op een vergrendeld gedeelte. U vindt dit op de website links onderaan, onder het kopje ‘zondagsnieuws’. De code is opvraagbaar bij scriba@pgdeontmoeting.nl. Het is niet toegestaan deze mededelingen door te sturen aan niet-gemeenteleden. Met het beschikbaar maken van deze berichten hopen we het onderling meeleven met elkaar te bevorderen. De code die u voor het meeleven gebruikt, kunt u ook gebruiken voor het kopje ‘terugkijken’: daar staan foto’s waarop gemeenteleden herkenbaar zijn. Die foto’s mogen we niet zomaar via internet beschikbaar stellen, op deze wijze kan het wel. De pastorale mededelingen worden wekelijks ververst, op de pagina foto’s zijn er minder vaak veranderingen.

Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meld het dan aan de predikant.Financiën
Nu er niet gecollecteerd kan worden tijdens de diensten, is het fijn als u bereid bent om via de bank uw giften over te maken. Diaconie en College van Kerkrentmeesters hebben besloten het aantal rekeningnummers dat na de fusie gebruikt wordt te beperken.

Voor vandaag is de eerste, diaconale, collecte bestemd voor de Stichting Romania Vrijwilligers
De stichting ROKI zamelt geld in ten behoeve van het kindertehuis Kerub in Roemenië. Daar werkt Sandra van Rijssel sinds 2015 om de kansen van 11 kinderen te verbeteren. U heeft erover kunnen lezen in het kerkblad.Hieronder treft u de rekeningnummers aan waarvan het fijn is als u ze gebruikt.

Bankrekeningen
Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland

Kerk (CvK)
NL 94 RABO 03737.32.961

Diaconie
NL 71 RABO 03714.02.271

Zending
NL 30 RABO 03737.33.046
Met vriendelijke groet,

Kees Blok,
scriba PG De Ontmoeting te Noord-Beveland
Pinksteren 2021, bevestiging en herbevestiging ambtsdragers

Orde van Dienst 23 mei 2021: Pinksteren

Welkom door Ouderling van Dienst

Openingslied 360: 1, 2 en 3

Stil Gebed

Votum en Groet

V: Onze hulp is in de naam van die God

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid

A: En die niet laat varen het werk dat zijn hand aan ons begonnen is.

V: En daarom: genade zij u en vrede

Van God, die was aan het begin

Van Jezus Messias, binnenbrekend in ons bestaan

door de Heilige Geest.

A: Amen.

Lied: 360: 4, 5 en 6

Kindermoment

Kinderen gaan naar kindernevendienst,

tijdens het zingen van:

Kyriegebed

Lied: 672: 1 en 6

Gebed om Verlichting met de Heilige Geest

Lezing: Handelingen 2, 1-11

Lied: 970: 1 en 2

Lezing: I Korintiërs 12, 4-14 en 27-31

Lied 970: 3, 4 en 5

Overweging

Orgelspel

Lied: 1014: 1, 2 en 5

Mededelingen door Ouderling van Dienst

In Memoriam

Lied 730: 1

AFSCHEID EN (HER-)BEVESTIGING AMBTSDRAGERS

Inleiding

Lied: 840

Bevesting in het ambt van diaken

Lena Cornelia de Kam-Verlinde

Beloof je te leven bij de woorden van de bijbel, als inspiratiebron in jouw leven?

Beloof je jouw ambt trouw te bedienen,

met liefde voor de gemeenschap waarin je staat

en voor alle mensen die God op jouw weg brengt?

Beloof je ook voorgoed geheim te houden

wat je in vertrouwen te horen hebt gekregen

en ben je bereid bij dit alles met respect

te luisteren naar en open te staan voor

wat anderen denken en geloven?

Wat is daarop jouw antwoord?

Zegen

Herbevesting in het ambt van ouderling

Paulina Cornelia de Jager-Blok

en in het ambt van diaken

Neeltje Lena Bareman-Versluijs

Eenmaal ben je in deze gemeente bevestigd in het ambt.

Daarmee heb je uitgesproken te leven volgens de woorden van de bijbel en heb je beloofd voorgoed geheim te houden wat je in vertrouwen te horen hebt gekregen.

Beloof je ook nu weer uw ambt trouw te bedienen,

met liefde voor de gemeenschap waarin je staat

en voor alle mensen die God op jouw weg brengt?

Wat is daarop jouw antwoord?

Geloofsbelijdenis: 340b

Voorbeden

Stil Gebed

Onze Vader

Slotlied 416

Zending en Zegen

Amen (431c)

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus