Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 16 mei 2021 - online

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Zondagsbrief 16 mei 2021 - online dienst die live bijgewoond kan worden
voor de dienst van Protestantse gemeente De Ontmoeting te Wissenkerke, Geersdijk, Kats en Kortgene


‘Die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen,
zegen ons ook met uw licht!’Bij de diensten
Zondag 16 mei is het Wezenzondag. Tussen Hemelvaart en Pinksteren staan we stil bij het verweesde gevoel van de aan het oog onttrokken Jezus en de nog niet ingedaalde geestkracht.

U mag, als u zich tevoren aanmeldt, weer naar de kerk komen! Maximaal dertig mensen, naast hen die meewerken aan de dienst. Opgave tevoren bij ds. Karin van den Broeke, 0113-404368 of kvandenbroeke@pgdeontmoeting.nl. Het spreekt vanzelf dat u thuisblijft als u klachten heeft die op corona zouden kunnen duiden of als u anderszins een quarantaineplicht heeft.
Vanaf 30 mei zullen er weer twee diensten per zondag gehouden worden: zowel in Wissenkerke als in Kats.

Deze dienst op zondag 16 mei wordt om 11.00 uur vanuit De Katse Kerk in Kats gehouden worden, om 11.00 uur. In die dienst hebben we een gastvoorganger in ons midden, die een goede bekende van de gemeente is: ds. A.P. van der Maas, Wemeldinge. Hij is tevens de classispredikant van de classis Delta.
De online-diensten zijn live of later te beluisteren en bekijken via pgdeontmoeting.nl of via kerkdienstgemist.nl. U treft de Orde van Dienst hieronder aan. Organist is Henk Tazelaar.

Zondag 23 mei is het Pinksteren, de dienst wordt verzorgd in en vanuit de Opstandingskerk om 09:30 uur. Voorganger is dominee Karin van den Broeke. In deze dienst bevestigen wij drie ambtsdragers: Ina de Jager voor een nieuwe periode van twee jaar als ouderling. Nel Bareman voor een nieuwe periode van één jaar als diaken. En Leni de Kam voor een periode van vier jaar als diaken. Aanmelden bij de predikant voor het bijwonen van de dienst is verplicht. Personen die betrokken zijn bij de bevestiging van ambtsdragers hebben voorrang.

Pastoralia
Gemeenteleden kunnen ook pastorale mededelingen inzien. Dit kan via de website, op een vergrendeld gedeelte. U vindt dit op de website links onderaan, onder het kopje ‘zondagsnieuws’. De code is opvraagbaar bij scriba@pgdeontmoeting.nl. Het is niet toegestaan deze mededelingen door te sturen aan niet-gemeenteleden. Met het beschikbaar maken van deze berichten hopen we het onderling meeleven met elkaar te bevorderen. De code die u voor het meeleven gebruikt, kunt u ook gebruiken voor het kopje ‘terugkijken’: daar staan foto’s waarop gemeenteleden herkenbaar zijn. Die foto’s mogen we niet zomaar via internet beschikbaar stellen, op deze wijze kan het wel. De pastorale mededelingen worden wekelijks ververst, op de pagina foto’s zijn er minder vaak veranderingen.

Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meld het dan aan de predikant.Financiën
Nu er niet gecollecteerd kan worden tijdens de diensten, is het fijn als u bereid bent om via de bank uw giften over te maken. Diaconie en College van Kerkrentmeesters hebben besloten het aantal rekeningnummers dat na de fusie gebruikt wordt te beperken.

Voor vandaag is de eerste, diaconale, collecte bestemd voor de Stichting Romania Vrijwilligers
De stichting ROKI zamelt geld in ten behoeve van het kindertehuis Kerub in Roemenië. Daar werkt Sandra van Rijssel sinds 2015 om de kansen van 11 kinderen te verbeteren. U heeft erover kunnen lezen in het kerkblad.Hieronder treft u de rekeningnummers aan waarvan het fijn is als u ze gebruikt.

Bankrekeningen
Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland

Kerk (CvK)
NL 94 RABO 03737.32.961

Diaconie
NL 71 RABO 03714.02.271

Zending
NL 30 RABO 03737.33.046
Met vriendelijke groet,

Kees Blok,
scriba PG De Ontmoeting te Noord-Beveland
Orde van Dienst 16 mei 2021: Zondag Exaudi - WezenzondagINTREDE
Orgelspel - Stilte - Klokgelui - Aansteken van de kaarsen

Lofzang bij het Licht - 296

Zo staan wij hier - droogvoets door de zee gekomen - in het licht van Pasen,

samengekomen in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
Onze hulp is de Naam van de Heer,
die de hemel en aarde gemaakt heeft,
Vergeef ons, Heer, al wat wij misdeden
en laat ons weer in vrede leven.
Amen.

Die de morgen ontbood…

Kyrie en Gloria: U alle eer

Groet De Heer zij met u!
En met uw geest!

DE SCHRIFTEN

Gebed van de zondag, bij de opening van de Schriften:

‘…in deze vreugdevolle tijd en heel ons leven.’
Gemeente: Amen.

Lezing uit de Thora - Exodus 19: 1 – 6

Psalm 68: 1 - 14 (onberijmd)
Halleluja

God regeert over de volken.
God is gezeten op zijn heilige troon.

Halleluja…

Jezus sprak: ‘Jullie zullen mij zien,
want ik leef en ook jullie zullen leven’

Halleluja…

Lezing uit het Evangelie – Johannes 14, 15 - 26

Eindigend met: Woord van de Levende!
acclamatie: 339g

Prediking

- moment van inkeer -

Preeklied: 663

Mededelingen

Voorbede en stil gebed, telkens beantwoord met

Gij die verrezen zijt, maak alles nieuw.

Gebed van de Heer ‘Onze Vader…’ (369b)
ZENDING EN ZEGEN

Slotlied 653: 1 en 7

Zending en Zegen

Gaat heen in de vrede van de Heer, Halleluja, Halleluja!

God zij lof en dank, Hal -le - lu - ja, Hal -le - - - lu - - ja !

Zegen

Amen (431c)

Orgelspel

:

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus