Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Hemelvaartsdagbrief 13 mei 2021 - online

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Hemelvaartsdagbrief 13 mei 2021 - online
voor de dienst van Protestantse gemeente De Ontmoeting te Wissenkerke, Geersdijk, Kats en Kortgene


‘De wereld is van Hem vervuld,
die ’t kennen gaat te boven’Bij de diensten
Donderdag 13 mei is het Hemelvaartsdag. Die bijzondere dag in het jaar, die apart gezet is om te vieren hoe de Levende aan ons directe zicht onttrokken is, maar wel aanwezig.

Afgelopen maandag heeft de kerkenraad vergaderd. U mag, als u zich tevoren aanmeldt, weer naar de kerk komen! Maximaal dertig mensen, naast hen die meewerken aan de dienst. Opgave tevoren bij ds. Karin van den Broeke, 0113-404368 of kvandenbroeke@pgdeontmoeting.nl. Vanaf 30 mei zullen er weer twee diensten per zondag gehouden worden: zowel in Wissenkerke als in Kats.

Deze dienst op donderdag 13 mei wordt om 9.00 uur vanuit de Opstandingskerk in Wissenkerke gehouden. Ds. voorganger is ds. Karin van den Broeke. Weer een dienst met beeld en geluid! Henk Tazelaar is de organist, Kees Blok, Rachel Will en Karin Leendertse zullen de zang verzorgen.
De online-diensten zijn live of later te beluisteren en bekijken via pgdeontmoeting.nl of via kerkdienstgemist.nl. U treft de Orde van Dienst hieronder aan.

Zondag 16 mei zal de dienst vanuit De Katse Kerk in Kats gehouden worden, om 11.00 uur. In die dienst hebben we een gastvoorganger in ons midden, die een goede bekende van de gemeente is: ds. A.P. van der Maas, Wemeldinge. Hij is tevens de classispredikant van de classis Delta.

Pastoralia
Gemeenteleden kunnen ook pastorale mededelingen inzien. Dit kan via de website, op een vergrendeld gedeelte. U vindt dit op de website links onderaan, onder het kopje ‘zondagsnieuws’. De code is opvraagbaar bij scriba@pgdeontmoeting.nl. Het is niet toegestaan deze mededelingen door te sturen aan niet-gemeenteleden. Met het beschikbaar maken van deze berichten hopen we het onderling meeleven met elkaar te bevorderen. De code die u voor het meeleven gebruikt, kunt u ook gebruiken voor het kopje ‘terugkijken’: daar staan foto’s waarop gemeenteleden herkenbaar zijn. Die foto’s mogen we niet zomaar via internet beschikbaar stellen, op deze wijze kan het wel. De pastorale mededelingen worden wekelijks ververst, op de pagina foto’s zijn er minder vaak veranderingen.

Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meld het dan aan de predikant.

Wisseling ambtsdragers
Met Pinksteren vindt ook dit jaar een wisseling van ambtsdragers plaats. Twee ambtsdragers sluiten hun tweede ambtstermijn af. Beiden maken gebruik van de nieuwe kerkordelijke mogelijkheid om voor een kortere periode een nieuwe ambtstermijn aan te gaan. Mw. Paulina Cornelia de Jager - Blok is op deze wijze aftredend en stelt zich beschikbaar voor een nieuwe periode van twee jaar als ouderling. Ook mw. Neeltje Lena Bareman-Versluijs is aftredend na twee ambtstermijnen. Zij stelt zich beschikbaar voor een nieuwe periode van één jaar als diaken. Dhr. Peter van Soest is vorig jaar in het ambt van diaken bevestigd. Tot zijn spijt moet hij om gezondheidsredenen het ambt neerleggen. Mw. Lena Cornelia de Kam-Verlinde heeft zich beschikbaar gesteld om toe te treden tot de kerkenraad als diaken. De kerkenraad is voornemens hen te benoemen. Er zijn geen bezwaren binnengekomen bij de scriba tegen deze (her-)bevestiging. De kerkenraad verheugt zich op een feestelijke (her-)bevestiging op 23 mei!

Financiën
Nu er niet gecollecteerd kan worden tijdens de diensten, is het fijn als u bereid bent om via de bank uw giften over te maken. Diaconie en College van Kerkrentmeesters hebben besloten het aantal rekeningnummers dat na de fusie gebruikt wordt te beperken.

Hieronder treft u de rekeningnummers aan waarvan het fijn is als u ze gebruikt.

Bankrekeningen
Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland

Kerk (CvK)
NL 94 RABO 03737.32.961

Diaconie
NL 71 RABO 03714.02.271

Zending
NL 30 RABO 03737.33.046
Met vriendelijke groet,

Kees Blok,
scriba PG De Ontmoeting te Noord-Beveland
Orde van Dienst Hemelvaartsdag 2021:


Welkom door Ouderling van Dienst

Intochtslied: 215: 1 en 2

Stil Gebed

Votum en Groet

Lied: 215: 3, 4 en 5

Kyriëgebed

Glorielied: 823: 1 en 4

Gebed bij opening van het Woord

Schriftlezing: Ezechiël 1,3-5a.26-28a

Lied: psalm 47: 1 en 2

Schriftlezing: Lucas 24, 49-53

Lied: 919: 1 en 4

Verkondiging

Lied: 666:

Gebeden

Stil Gebed

Onze Vader

Slotlied: 825: 1, 3 en 4

Zegen

Amen (gezongen), (= 431c)

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus