Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief 9 mei 2021 - online

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Zondagsbrief 9 mei 2021 - online
voor de dienst van Protestantse gemeente De Ontmoeting te Wissenkerke, Geersdijk, Kats en Kortgene


‘Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.’
fragment uit lied Sytze de VriesBij de diensten
Zondag 9 mei is het de vijfde zondag na Pasen. Zondag Rogate. Zondag ‘bidt’. Door Jezus zelf worden we aangemoedigd om God onze vragen te stellen, om te bidden.
We lezen deze zondag een gedeelte van een brief aan de Efeziërs, waarin het gaat over een ‘geestelijke wapenrusting’: precies wat we nodig hebben om in het leven te onderkennen wat er nodig is en waarvoor we dankbaar kunnen zijn.

Deze dienst op zondag mei wordt om 9.30 uur vanuit de Opstandingskerk in Wissenkerke gehouden. Ds. voorganger is ds. Karin van den Broeke. Weer een dienst met beeld en geluid! Leo Polderman is de organist, Marion Goedhart en Nel Cevaal zullen de zang verzorgen.
De online-diensten zijn live of later te beluisteren en bekijken via pgdeontmoeting.nl of via kerkdienstgemist.nl. U treft de Orde van Dienst hieronder aan. Het slotlied heeft een zeer bekende melodie en een mooie tekst van Sytze de Vries. Het staat echter niet in het Liedboek. Om die reden treft u de volledige tekst in de Orde van Dienst aan.

Op donderdag 13 mei is het Hemelvaartsdag. Die dag zal er om 9.00 uur een dienst zijn, eveneens vanuit de Opstandingskerk in Wissenkerke. Ds. Karin van den Broeke zal voorganger zijn in die dienst.
Zondag 16 mei zal de dienst vanuit De Katse Kerk in Kats gehouden worden, om 11.00 uur. In die dienst hebben we een gastvoorganger in ons midden, die een goede bekende van de gemeente is: ds. A.P. van der Maas, Wemeldinge. Hij is tevens de classispredikant van de classis Delta.

Pastoralia
Gemeenteleden kunnen ook pastorale mededelingen inzien. Dit kan via de website, op een vergrendeld gedeelte. U vindt dit op de website links onderaan, onder het kopje ‘zondagsnieuws’. De code is opvraagbaar bij scriba@pgdeontmoeting.nl. Het is niet toegestaan deze mededelingen door te sturen aan niet-gemeenteleden. Met het beschikbaar maken van deze berichten hopen we het onderling meeleven met elkaar te bevorderen. De code die u voor het meeleven gebruikt, kunt u ook gebruiken voor het kopje ‘terugkijken’: daar staan foto’s waarop gemeenteleden herkenbaar zijn. Die foto’s mogen we niet zomaar via internet beschikbaar stellen, op deze wijze kan het wel. De pastorale mededelingen worden wekelijks ververst, op de pagina foto’s zijn er minder vaak veranderingen.

Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meld het dan aan de predikant.

Wisseling ambtsdragers
Met Pinksteren vindt ook dit jaar een wisseling van ambtsdragers plaats. Twee ambtsdragers sluiten hun tweede ambtstermijn af. Beiden maken gebruik van de nieuwe kerkordelijke mogelijkheid om voor een kortere periode een nieuwe ambtstermijn aan te gaan. Mw. Paulina Cornelia de Jager - Blok is op deze wijze aftredend en stelt zich beschikbaar voor een nieuwe periode van twee jaar als ouderling. Ook mw. Neeltje Lena Bareman-Versluijs is aftredend na twee ambtstermijnen. Zij stelt zich beschikbaar voor een nieuwe periode van één jaar als diaken. Dhr. Peter van Soest is vorig jaar in het ambt van diaken bevestigd. Tot zijn spijt moet hij om gezondheidsredenen het ambt neerleggen. Mw. Lena Cornelia de Kam-Verlinde heeft zich beschikbaar gesteld om toe te treden tot de kerkenraad als diaken. De kerkenraad is voornemens hen te benoemen. Er zijn geen bezwaren binnengekomen bij de scriba tegen deze (her-)bevestiging. De kerkenraad verheugt zich op een feestelijke (her-)bevestiging op 23 mei!

Financiën
Nu er niet gecollecteerd kan worden tijdens de diensten, is het fijn als u bereid bent om via de bank uw giften over te maken. Diaconie en College van Kerkrentmeesters hebben besloten het aantal rekeningnummers dat na de fusie gebruikt wordt te beperken.

Hieronder treft u de rekeningnummers aan waarvan het fijn is als u ze gebruikt.

Bankrekeningen
Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland

Kerk (CvK)
NL 94 RABO 03737.32.961

Diaconie
NL 71 RABO 03714.02.271

Zending
NL 30 RABO 03737.33.046
Met vriendelijke groet,

Kees Blok,
scriba PG De Ontmoeting te Noord-BevelandOrde van Dienst voor zondag 9 mei 2021, Protestantse gemeente De Ontmoeting.

Opstandingskerk te Wissenkerke, 9.30 uur, zondag Rogate

Vooraf: orgelspel

Welkom en mededelingen door Ouderling van Dienst

Intochtslied: 283: 1, 2 en 3

Stil Gebed

Votum en Groet

Lied: 283: 4 en 5

Kindermoment

Kinderlied: Wij zijn voor even uit elkaar

Gebed van Verootmoediging

Leefregel

Lied: 320: 1, 4 en 5

Gebed bij opening van het Woord

Schriftlezing: Efeziërs 6, 14-17

Lied: 98: 1 en 4

Schriftlezing: Johannes 15, 9-17

Lied: 838: 1 en 2

Verkondiging

Lied: 791: 1, 3 en 4

Mededelingen vanuit de kerkenraad

In Memoriam Jacoba Carels - Sinke

Abraham Gort

Lied: 730: 1

Dankgebed

Voorbeden

Stil Gebed

Onze Vader

Slotlied: Ga maar gerust (melodie: Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser, EB 246)

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat
Ik ben de wind waardoor je adem haalt

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen
Ik ben de dag, die schemert in je droom

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan
Ik ben de verte, die verlangend wenkt
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen
ben Ik de hand, die al je tranen wist.

Zegen

Amen (431c)

Orgelspel

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus