Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 25 april 2021 - online

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Zondagsbrief 25 april 2021
voor de dienst van Protestantse gemeente De Ontmoeting te Wissenkerke, Geersdijk, Kats en Kortgene


Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.’Bij de diensten
Zondag 25 april is het de derde zondag na Pasen. Zondag Jubilate. De vreugde van Pasen klinkt in ons na, ook al begrijpen we haar wellicht niet altijd. Een zondag waarop we opnieuw de profeet Jesaja horen, ditmaal met zijn visioen van het Vrederijk. Vanuit het evangelie van Johannes horen we Jezus over de goede herder.

Deze dienst op zondag 25 april wordt om 9.30 uur vanuit de Opstandingskerk in Wissenkerke gehouden. Ds. voorganger is ds. Karin van den Broeke. Weer een dienst met beeld en geluid! Suus de Moor is de organiste, Kees Blok en Diny Meulenberg-Bardolf zullen de zang verzorgen.
De online-diensten zijn live of later te beluisteren en bekijken via pgdeontmoeting.nl of via kerkdienstgemist.nl. U treft de Orde van Dienst hieronder aan.

Op zondag 2 mei zal de dienst ook vanuit de Opstandingskerk in Wissenkerke gehouden worden, om 9.30 uur. Voorganger in die dienst zal eveneens ds. Karin van den Broeke zijn.

Pastoralia
Gemeenteleden kunnen ook pastorale mededelingen inzien. Dit kan via de website, op een vergrendeld gedeelte. U vindt dit op de website links onderaan, onder het kopje ‘zondagsnieuws’. De code is opvraagbaar bij scriba@pgdeontmoeting.nl. Het is niet toegestaan deze mededelingen door te sturen aan niet-gemeenteleden. Met het beschikbaar maken van deze berichten hopen we het onderling meeleven met elkaar te bevorderen. De code die u voor het meeleven gebruikt, kunt u ook gebruiken voor het kopje ‘terugkijken’: daar staan foto’s waarop gemeenteleden herkenbaar zijn. Die foto’s mogen we niet zomaar via internet beschikbaar stellen, op deze wijze kan het wel. De pastorale mededelingen worden wekelijks ververst, op de pagina foto’s zijn er minder vaak veranderingen.

Als u prijs stelt op bezoek vanuit de pastorale raad, meld het dan aan de predikant.

Wisseling ambtsdragers
Met Pinksteren vindt ook dit jaar een wisseling van ambtsdragers plaats. Twee ambtsdragers sluiten hun tweede ambtstermijn af. Beiden maken gebruik van de nieuwe kerkordelijke mogelijkheid om voor een kortere periode een nieuwe ambtstermijn aan te gaan. Mw. Paulina Cornelia de Jager - Blok is op deze wijze aftredend en stelt zich beschikbaar voor een nieuwe periode van twee jaar als ouderling. Ook mw. Neeltje Lena Bareman-Versluijs is aftredend na twee ambtstermijnen. Zij stelt zich beschikbaar voor een nieuwe periode van één jaar als diaken. Dhr. Peter van Soest is vorig jaar in het ambt van diaken bevestigd. Tot zijn spijt moet hij om gezondheidsredenen het ambt neerleggen. Mw. Lena Cornelia de Kam-Verlinde heeft zich beschikbaar gesteld om toe te treden tot de kerkenraad als diaken. De kerkenraad is voornemens hen te benoemen. Mocht u bezwaar hebben tegen de bevestiging in het ambt van één van deze gekozen ambtsdragers, dan kunt u uiterlijk 7 mei 2021 uw bezwaar schriftelijk en met redenen omkleed bekendmaken bij de scriba.
De kerkenraad verheugt zich op een feestelijke (her-)bevestiging op 23 mei!

Financiën
Nu er niet gecollecteerd kan worden tijdens de diensten, is het fijn als u bereid bent om via de bank uw giften over te maken. Diaconie en College van Kerkrentmeesters hebben besloten het aantal rekeningnummers dat na de fusie gebruikt wordt te beperken.

Hieronder treft u de rekeningnummers aan waarvan het fijn is als u ze gebruikt.

Bankrekeningen
Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland

Kerk (CvK)
NL 94 RABO 03737.32.961

Diaconie
NL 71 RABO 03714.02.271

Zending
NL 30 RABO 03737.33.046
Met vriendelijke groet,

Kees Blok,
scriba PG De Ontmoeting te Noord-Beveland

Liturgie voor zondag 25 april 2021, Protestantse gemeente De Ontmoeting,

Opstandingskerk te Wissenkerke, 9.30 uur, zondag Jubilate

Vooraf: orgelspel

Welkom en mededelingen door Ouderling van Dienst

Intochtslied: 216: 1 en 2

Stil Gebed

Votum en Groet

Lied: 216: 3

Kindermoment

Kinderlied: Wij zijn voor even uit elkaar

Kyriëgebed

Glorialied 304

Gebed bij opening van het Woord

Schriftlezing Oude Testament: Jesaja 11, 1-10

Lied: 65: 1 en 6

Schriftlezing Nieuwe Testament: Johannes 10, 11-16

Lied: 653: 1, 6 en 7

Verkondiging

Lied: 650: 1, 2, 3, 4 en 7

Mededelingen vanuit de kerkenraad

Dankgebed

Voorbeden

Stil Gebed

Onze Vader

Slotlied: 1014: 1, 4 en 5

Zegen

Amen (431c)


Orgelspel

:

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus