Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief online Kortgene 21 juni 2020

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

INTREDE

Orgelspel - Stilte - Klokgelui

Welkom door Ouderling van Dienst

Aanvangslied 217: 1, 2 en 3

Barmhartige en Geliefde,

laat uw woorden ons bereid maken

ons tot U te keren

en laat Jezus, uw Zoon,

ons voeren op wegen

van waarheid en liefde,

zodat wij U vinden,

dit uur en al onze dagen.

Amen (zitten)

Lied 217: 4 en 5

Kyrie en Gloria 299j

Groet De Heer zij met u!
En met uw geest! (zitten)

DE SCHRIFTEN

Gebed van de zondag, bij de opening van de Schriften:

‘…vandaag en alle dagen van ons leven.’
Gemeente: Amen.

Lezing uit de profeten Jeremia 20, 7-13

Antwoordpsalm 13 (antifoon 1, 1.voorzang, 2.allen)

V: Hoe lang nog, Heer, zult u mij vergéten, *

hoe lang nog verbergt u voor mij uw geláat?

A: Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen °

en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dág? *

Hoe lang nog houdt mijn vijand de óverhand?

V: Zie mij, antwoord mij, Heer, mijn Gód! *

Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodsslaap wégzink.

A: Laat mijn vijand niet roepen: ‘Ik heb hem verslágen,’ *

mijn belagers niet juichen omdat ik bezwíjk.

V: Ik vertrouw op uw liefde: °

mijn hart zal juichen omdat u rédding brengt, *

ik zal zingen voor de Heer, hij heeft mij gehólpen.

A: (Ik zal zingen….)

Halleluja (zo mogelijk staande) I = Voorzang, II = Allen

Ik vertrouw op uw liefde: °

mijn hart zal juichen omdat u rédding brengt, *

ik zal zingen voor de Heer, hij heeft mij gehólpen.

Halleluja…..

Wees waakzaam,

want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip de Heer komt.

Halleluja…..

Lezing uit het Evangelie – Matteüs 25, 1-13

eindigend met: Woord van de levende Heer!

Acclamatie 339f

Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven;

wij danken U. (zitten)

Prediking

- moment van inkeer -

Preeklied 751

dienst van gaven en gebeden

Mededelingen

Dankgebed, Voorbeden en Stil Gebed, afgewisseld met 368h

Vervul ons met uw Geest, geef adem en kracht aan mensen.

Onze Vader 369b

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied 420

Zegen

Amen, amen, amen! (gezongen – 431c)

Orgelspel

In deze dienst:

Anja Kopmels - koster, Elly Boone - ondersteuning gemeentezang,
Marion Goedhart - ambtsdrager, Leni de Kam - lector,
Anja Kopmels - cantor, Henk Tazelaar - organist,
ds. Karin van den Broeke - voorganger

Bronvermelding:

Antwoordpsalm NBV – 2004 / N.Vlaming
Halleluja Dienstboek nr. 42, p.611
Overige liederen Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk, 2013


kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus